1. Listen and repeat. Pay attention lớn the stressed syllable in each word. 2. Listen và mark the stressed syllables in the words in bold. 1. Match the words with their meanings. 2. Complete the sentences using the words in 1. Make compound sentences using the correct conjunctions in brackets. Complete the following sentences using the to-infinitive or bare infinitive of the verbs in brackets.

Bạn đang xem: Anh unit 3 lớp 10


Stress in two-syllable words

(Trọng âm các từ gồm 2 âm tiết)

1. Listen and repeat. Pay attention to lớn the stressed syllable in each word.

(Nghe và lặp lại. Chăm chú đến các âm tiết nhận trọng âm ở mỗi từ.)

Stress on the first syllable

Stress on the second syllable

singer

programme

common

careful

relax

perform

attract

decide

Phương pháp giải:

- Đa số các danh từ cùng tính từ 2 âm tiết có trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết máy nhất.

- Đa số các động từ bỏ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào cảnh âm tiết máy hai.

Lời giải bỏ ra tiết:

Stress on the first syllable

(Trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết trang bị nhất)

Stress on the second syllable

(Trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết thiết bị hai)

*
singer /ˈsɪŋə(r)/ (n): ca sĩ

*
programme /ˈprəʊɡræm/ (n): chương trình

*
common /ˈkɒmən/ (adj): phổ biến

*
careful /ˈkeəfl/ (adj): cẩn thận

*
relax /rɪˈlæks/ (v): thư giãn

*
perform /pəˈfɔːm/ (v): trình bày, thể hiện

*
attract /əˈtrækt/ (v): thu hút

*
decide /dɪˈsaɪd/ (v): quyết định


Pronunciation 2


Video lí giải giải


2. Listen và mark the stressed syllables in the words in bold.

(Nghe và đánh dấu các âm tiết được nhận trọng âm trong những từ được in đậm.)

1. She is a famous artist.

(Cô ấy là một nghệ sĩ nổi tiếng.)

2. I enjoy his tuy nhiên about friendship.

(Tôi phù hợp những bài hát của anh ấy về tình bạn.)

3. Their latest show received a lot of good comments.

(Chương trình vừa mới đây nhất của họ đã nhận được được khôn xiết nhiều comment tốt.)

Lời giải chi tiết:

1.

*
‘famous /ˈfeɪməs/ (adj): nổi tiếng

*
‘artist /ˈɑːtɪst/ (n): nghệ sĩ

2.

*
en‘joy /ɪnˈdʒɔɪ/ (v): thích

*
‘friendship /ˈfrendʃɪp/ (n): tình bạn

3.

*
‘latest /ˈleɪtɪst/ (adj): gần phía trên nhất

*
re‘ceived /rɪˈsiːvd/ (v): nhận được

*
‘comments /ˈkɒments/ (n): bình luận


Vocabulary 1


Video gợi ý giải


Music (Âm nhạc)

1. Match the words with their meanings.

(Nối những từ cùng với nghĩa của chúng.)

1. Perform (v)

a. Having a natural ability to vị something well

2. Judge (n)

b. A music recording that has one song

3. Audience (n)

c. To dance, sing or play music in order khổng lồ interest or please people

4. Talented (adj)

d. A person who decides on the results of a competition

5. Single (n)

e. The people who watch, read or listen lớn the same thing

Lời giải bỏ ra tiết:

1 - c

2 - d

3 - e

4 - a

5 - b

1 – c: perform (v): to dance, sing or play music in order to interest or please people

(biểu diễn = nhảy, hát hoặc nghịch nhạc để gây hứng thú hoặc làm chấp thuận mọi người)

2 – d: judge (n): a person who decides on the results of a competition

(giám khảo = một người quyết định hiệu quả của một cuộc thi)

3 – e: audience (n): the people who watch, read or listen khổng lồ the same thing

(khán đưa = những người dân xem, hiểu hoặc nghe và một thứ)

4 – a: talented (adj): having a natural ability to bởi something well

(tài năng = có khả năng tự nhiên để gia công tốt điều gì đó)

5 – b: single (n): a music recording that has one song

(đĩa đối kháng = bạn dạng ghi âm nhạc có một bài xích hát)


Vocabulary 2


Video khuyên bảo giải


2. Complete the sentences using the words in 1.

(Hoàn thành các câu sử dụng các từ ở bài bác 1.)

1. He has a nice voice, & he is a(n) _________ musician.

2. The TV show attracted a(n) _________ of more than 5 million.

3. Have you heard their new _________?

4. She was invited to lớn be a(n) _________ in a popular TV talent show.

5. Many famous artists decided lớn _________ at the charity concert.

Lời giải chi tiết:

1. Talented

2. Audience

3. Single

4. Judge

5. Perform

1. He has a nice voice, and he is a talented musician.

(Anh ấy gồm một giọng hát hay, và anh ấy là 1 trong nhạc sĩ tài năng.)

2. The TV show attracted an audience of more than 5 million.

(Chương trình truyền hình đắm say hơn 5 triệu khán giả.)

3. Have you heard their new single?

(Bạn vẫn nghe đĩa solo mới của họ chưa?)

4. She was invited to be a judge in a popular TV talent show.

(Cô ấy đã làm được mời làm cho giám khảo trong một chương trình tài năng truyền hình nổi tiếng.)

5. Many famous artists decided khổng lồ perform at the charity concert.

(Nhiều nghệ sĩ danh tiếng đã quyết định biểu diễn trên buổi hòa nhạc từ bỏ thiện.)


Compound sentences (Câu ghép)

Make compound sentences using the correct conjunctions in brackets.

(Tạo câu ghép bằng cách sử dụng các liên từ đúng trong các ngoặc.)

1. I am a jazz fan. My favourite style is from the late 1960s. (and / but)

(Tôi là một người mến mộ nhạc jazz. Phong thái yêu thích của mình là từ thời điểm cuối những năm 1960.)

2. Jackson wants lớn go to lớn the music festival on Saturday. He has a maths exam on that day. (but / so)

(Jackson mong đến tiệc tùng, lễ hội âm nhạc vào lắp thêm Bảy. Anh ấy tất cả một bài bác kiểm tra toán vào ngày hôm đó.)

3. You can book the tickets online. You can buy them at the stadium ticket office. (but / or)

(Bạn hoàn toàn có thể đặt vé trực tuyến. Chúng ta cũng có thể mua chúng tại chống vé sảnh vận động.)

4. The concert didn’t happen. We stayed at home. (or / so)

(Buổi hòa nhạc dường như không diễn ra. Công ty chúng tôi đã ở nhà.)

Phương pháp giải:

Câu ghép có 2 hoặc nhiều mệnh đề không phụ thuộc vào được ghép lại bởi vì một liên từ bỏ kết hợp:

- and:

- or: hoặc

- but: nhưng

- so: vì vậy

Lời giải đưa ra tiết:

1. And

2. But

3. Or

4. So

1. I am a jazz fan, and my favourite style is from the late 1960s.

(Tôi là một người hâm mộ nhạc jazz, và phong thái yêu thích của mình là từ cuối những năm 1960.)

2. Jackson wants khổng lồ go to the music festival on Saturday, but he has a maths exam on that day.

(Jackson ao ước đi tham dự buổi tiệc âm nhạc vào lắp thêm bảy, nhưng anh ấy tất cả một bài xích kiểm tra toán vào ngày hôm đó.)

3. You can book the tickets online, or you can buy them at the stadium ticket office.

(Bạn có thể đặt vé trực tuyến hoặc rất có thể mua tại phòng vé sảnh vận động.)

4.

Xem thêm: Những Kiểu Tóc Mái Máy Bay Và 10 Nơi Cắt Tóc Mái Bay Nổi Tiếng Nhất

The concert didn’t happen, so we stayed at home.

(Buổi hòa nhạc đang không diễn ra, vì vậy cửa hàng chúng tôi ở nhà.)


Grammar 2


Video lí giải giải


To-infinitives and bare infinitives (Nguyên mẫu có To và nguyên mẫu)

Complete the following sentences using the to-infinitive or bare infinitive of the verbs in brackets.

(Hoàn thành các câu sau bằng phương pháp sử dụng nguyên mẫu tất cả to hoặc nguyên mẫu của các động từ vào ngoặc.)

1. Her fans planned (send) _______ her a surprise present on her birthday.

2. Their performance was so boring that it made us (fall) _______ asleep.

3. Due khổng lồ the bad weather, the band decided (delay) _______ their live concert.

4. Her parents won’t let her (watch) _______ such TV shows.

Phương pháp giải:

* một số trong những động từ bỏ được theo sau vì nguyên mẫu có to, như: decide, expect, plan, want, promise, agree, hope, hesitate, ask,…

* một trong những động trường đoản cú được theo sau bởi nguyên mẫu mã (không to), như: make, let, hear, notice,…

Lời giải bỏ ra tiết:

1. To send2. Fall3. Lớn delay4. Watch

1. Her fans planned to send her a surprise present on her birthday.

(Người hâm mộ của cô ấy đang lên kế hoạch để gửi khuyến mãi cô ấy một món quà bất thần vào ngày sinh nhật của cô ấy ấy.)

Giải thích: plan + to V (có kế hoạch thao tác làm việc gì)

2. Their performance was so boring that it made us fall asleep.

(Màn trình diễn của họ nhàm chán đến mức khiến shop chúng tôi buồn ngủ.)

Giải thích: make + O + V (bắt ai đó làm việc gì)

3. Due lớn the bad weather, the band decided to delay their live concert.

(Do thời tiết xấu, nhóm nhạc đã ra quyết định hoãn buổi hòa nhạc trực tiếp của họ.)

Giải thích: decide + khổng lồ V (quyết định làm việc gì)

4. Her parents won’t let her watch such TV shows.

(Bố người mẹ cô ấy sẽ không còn cho cô ấy xem đều chương trình truyền bên cạnh đó vậy.)

Giải thích: let + O + V (để ai thao tác làm việc gì)


trường đoản cú vựng

1.

*
more than 5 million viewers." translate_example1="Chương trình truyền hình đang thu hút rộng 5 triệu lượt tín đồ xem." type="lghaudio" />

3.

*
people." translate_example1="Những fan tham gia lịch trình này là những người dân bình thường." type="lghaudio" />

4.

*
travel all around America in tìm kiếm of the best singers và bring them to Hollywood." translate_example1="Đầu tiên, các giám khảo đi khắp nước mỹ để tìm kiếm kiếm đầy đủ ca sĩ xuất sắc độc nhất và gửi họ cho Hollywood." type="lghaudio" />

5.

*
supporting his new album. " translate_example1="Anh ấy tất cả một lượng lớn khán giả ủng hộ cho album bắt đầu của mình." type="lghaudio" />

6.

*
is very catchy. " translate_example1="Bản thu âm thanh này siêu bắt tai." type="lghaudio" />

7.

*
. " translate_example1="Anh ấy bao gồm một giọng hát hay, với anh ấy là 1 trong nhạc sĩ tài năng." type="lghaudio" />

8.

*
." translate_example1="Nhiều nghệ sĩ danh tiếng đã quyết định có mặt tại chương trình biểu diễn từ thiện." type="lghaudio" />

9.

*
the tickets online." translate_example1="Bạn hoàn toàn có thể đặt vé trực tuyến." type="lghaudio" />

10.

*
." translate_example1="Bạn có thể mua bọn chúng tại phòng vé sảnh vận động." type="lghaudio" />

11.

*
for work during Covid-19 pandemic." translate_example1="Chúng tôi sống nhà để làm việc vào đại dịch Covid-19." type="lghaudio" />

12.

*
lớn say that they love music because they find it relaxing." translate_example1="Hầu không còn họ mọi không ngần ngại nói rằng họ yêu âm thanh vì thấy nó thư giãn." type="lghaudio" />

13.

*
present on her birthday." translate_example1="Người mến mộ của cô ấy đã lên chiến lược để gửi đến cô ấy một món quà bất ngờ vào ngày sinh nhật của cô ý ấy." type="lghaudio" />

14.

*
. " translate_example1="Màn trình diễn của mình quá nhàm chán khiến công ty chúng tôi mất ngủ." type="lghaudio" />

15.

*
to lớn delay their live concert. " translate_example1="Do khí hậu xấu, ban nhạc quyết định hoãn chương trình biểu diễn trực tiếp của họ." type="lghaudio" />

16.

*
such TV shows." translate_example1="Cha chị em cô ấy sẽ không còn cho cô ấy xem phần đông chương trình truyền trong khi vậy." type="lghaudio" />