Chương 1: Tín hiệu và hệ thống Chương 2: Hệ thống tuyến tính và bất biến Chương 3: Biến đổi chuỗi Fourier của tín hiệu tuần hoàn Chương 4: Biến đổi Fourier liên tục theo thời gian Chương 5: Biến đổi Fourier rời rạc theo thời gian Chương 6: Mô tả đặc trưng trong miền thời gian và miềntần số của tín hiệu và hệ thống Chương 7: Lấy mẫu Chương 8: Hệ thống thông tin Chương 9: Hệ thống hồi tiếp tuyến tính


Bạn đang xem: Bài tập tín hiệu và hệ thống có lời giải

*
*

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chương 1: Tín hiệu và hệ thống (tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Xem thêm: Phụng Lê Vợ Thái Vũ Là Ai

SIGNAL AND SYSTEMS Lecturer: M.Eng. P.T.A. Quang Giới thiệu môn học  Số tín chỉ: 2  Lý thuyết: 30 tiết (3 tiết/ tuần)  Đánh giá:  KT giữa kì  Tiểu luận  Thi kết thúc (trắc nghiệm) Nội dung  Chương 1: Tín hiệu và hệ thống  Chương 2: Hệ thống tuyến tính và bất biến  Chương 3: Biến đổi chuỗi Fourier của tín hiệu tuần hoàn  Chương 4: Biến đổi Fourier liên tục theo thời gian  Chương 5: Biến đổi Fourier rời rạc theo thời gian  Chương 6: Mô tả đặc trưng trong miền thời gian và miền tần số của tín hiệu và hệ thống  Chương 7: Lấy mẫu  Chương 8: Hệ thống thông tin  Chương 9: Hệ thống hồi tiếp tuyến tính Tài liệu tham khảo  A.V.Oppenheim and A.S.Willsky, Signal and Systems, Prentice-Hall International Inc., 1998  P.T.Cư, Lý thuyết tín hiệu, NXB GD, 1996  F.J.Taylor, Principles of Communication systems, Mc Graw Hill, 1994  J.G.Proakis and D.G.Manolakis, Digital Signal Processing, Macmillan Publishing Company, 1988 Chương 1: tín hiệu và hệ thống 1. Tín hiệu liên tục và rời rạc 2. Phép biến đổi của các biến độc lập 3. Tín hiệu hàm mũ và hàm sin 4. Hàm xung đơn vị và hàm bước đơn vị 5. Hệ thống liên tục và rời rạc 6. Những đặc tính của hệ thống cơ bản Tín hiệu liên tục và rời rạc  Tín hiệu được mô tả bằng hàm của một hay nhiều biến độc lập  TH liên tục: là tín hiệu được định nghĩa trên toàn miền thời gian. Kí hiệu x(t)  TH rời rạc: là tín hiệu chỉ được định nghĩa trên các điểm cách nhau. Kí hiệu x TH liên tục TH rời rạc Tín hiệu liên tục và rời rạc  Năng lượng và công suất tín hiệu Năng lượng Công suất TH liên tục TH rời rạc Tín hiệu năng lượng là tín hiệu có 0Tài liệu liên quan
Chia sẻ:
*
*