Bài 1. Một chủng loại đá thô hình dáng ko rõ ràng, cân nặng trong bầu không khí được 80g. Sau lúc quấn kín bề mặt mẫu mã bởi 0,72g Parafin, cân nặng của chính nó cân nội địa được 37g. Xác định cân nặng thể tích của đá. Cho biết cân nặng riêng biệt của parafin là 0,9g/cm 3 , của nước là 1g/cm 3 . Bài giải: Kân hận lượng thể tích của mẫu mã đá được khẳng định theo công thức: d d d V G 0 0   (g/centimet 3 ) Trong đó: d G = 80g (cân nặng đá ở tâm lý khô) ppdd VVV 0)(00   (thể tích tự nhiên và thoải mái của chủng loại đá) Mà 3 )()( )(0 72,43 1 37)72,080( cm GG V an pdpd pd nk         (Thể tích thoải mái và tự nhiên của mẫu đá có quấn parafine) V à 3 0 0 8,0 9,0 72,0 cm G V p p p   (thể tích tự nhiên và thoải mái của parafine) Do kia d V 0 = 43,72 – 0,8 = 42,92 centimet 3 Vậy 3 0 /86,1 92,42 80 cmg d   Bài 2. Thiết lập công thức tính trọng lượng riêng của một nhiều loại vật tư tất cả hổn hợp có nhì vật tư nguyên tố. Biết khối lượng riêng rẽ của từng vật tư nhân tố và tỉ lệ phối hợp của nó trong vật liệu hỗn hợp. Bài giải: Để khẳng định cân nặng riêng của vật liệu ta áp dụng công thức: a a V G   (g/centimet 3 ) Vì vật liệu là các thành phần hỗn hợp nhị thành phân cần theo bí quyết trên ta được: 2 2 1 1 21 21 21 aa aa a GG PGPG VV GG         (g/centimet 3 ) Vì trong vật liệu các thành phần hỗn hợp tự nhị nguyên tố thì Phường. 1 + Phường 2 =1 giỏi Phường 1 + Phường 2 =100%. Ta có: 1 2 2 1 21 1 2 2 1 21 21 1 2 2 1 21 21 21 1 2 2 1 21 ).( ).( . PPPGPG PPG GG PPG GG PGPG aa aa aa aa aa aa aa aa a                     (g/cm 3 ) Vậy cách làm nhằm tính cân nặng riêng rẽ của một lọai vật tư các thành phần hỗn hợp nhị thành phần là: 1 2 2 1 21 . PP aa aa a      (g/centimet 3 ) Bài 3. Một mẫu mã đá thô gồm khối lượng là 77g, sau khi hút ít nước cân nặng được 79g. Tính khối lượng thể tích, độ quánh cùng độ trống rỗng của đá giả dụ cân nặng riêng rẽ của chính nó là 2,67g/cm 3 , độ hút nước theo thể tích là 4,28%. Bài giải: Theo đề bài ta có: G d k = 77g (khối lượng mẫu đá sống tâm trạng khô) G d n = 79g (khối lượng mẫu mã đá sau khi hút nước) d a  = 2,67g/centimet 3 (khối lượng riêng của mẫu đá) H v = 4,28% (độ hút nước theo thể tích của mẫu mã đá) - Khối hận lượng thể tích của mẫu mã đá được khẳng định theo phương pháp sau: n p v H H   0 (g/cm 3 ) = 65,11. 6,2 28,4  (g/cm 3 ) Trong đó: H p = %6,2%100 77 7779     G GG n (Độ hút nước theo khối lượng) - Độ sệt của chủng loại vật tư được xác minh theo công thức: đ = %6262,0 67,2 65,1 0  a   - Độ trống rỗng của mẫu mã vật liệu được xác định theo công thức: r = 1 – đ = 1 – 0,62 = 0,38 = 38% Bài 4. Một mẫu vật tư nhằm vào không gian tất cả cân nặng thể tích là 1400kg/m 3 và độ ẩm 3%. Sau Lúc chủng loại hút ít nước cho bảo hoà thì khối lượng thể tích của chính nó là 1700kg/m 3 . Cho biết hệ số bảo hoà C BH = 1. Hãy khẳng định độ rỗng của vật liệu này. Bài giải: Độ rỗng của vật liệu được xác định theo công thức: r = % BH v C H Trong đó C Bảo Hành = 1 (theo đề bài) Độ hút nước theo thể tích H v được xác minh nhỏng sau: Từ cách làm tính độ ẩm của vật liệu .(%) k kw G GG w   ta tất cả : G k = w G w 1 (g)= 03,1 1700 %31 1700   =1359 (kg) Lượng nước vào 1m 3 vật liệu Lúc bảo hòa nước là: m n = 1700 – 1359 = 341(kg) Với n  =1 (kg/lít), ta tất cả V n = 341 (lít) Độ hút ít nước bảo hòa của vật liệu là: %1,34%100. 1000 341  v H Độ rỗng của vật liệu là: r = % Bảo hành v C H = %1,34 1 1,34  Bài 5. Hãy tính khối lượng thể tích của vật liệu nghỉ ngơi độ ẩm 20%. Cho biết cân nặng riêng của vật tư là 2,6kg/dm 3 , độ trống rỗng là 20%. khi nhiệt độ tăng 1% thì độ tăng vừa đủ về thể tích vật tư là 0,2%. Bài giải: Theo đề bài bác ta có: a  = 2,6kg/dm 3 , khối lượng riêng của vật tư. r = 20% = 0,2 độ rỗng của vật liệu w = 20% = 0,2 nhiệt độ của vật liệu V  =0,2 x 0,2 = 0,04 độ tăng mức độ vừa phải về thể tích thể tích của vật liệu. Khối lượng thể tích của mẫu vật tư sống nhiệt độ w được tính như sau: 3 0 0 00 00 0 /4,2 04,1 496,2 04,01 )2,01)(2,01(6,2 1 )1)(1( )1( )1(. )1( )1( cmg V wr VV wV VV wG V G w ak w w w                 Bài 6. Một một số loại vật liệu sinh sống độ ẩm 0%, bao gồm cân nặng thể tích là 2,4kg/dm 3 , sau khoản thời gian bảo hòa nước khối lượng thể tích là 2,7kg/dm 3 với hệ số bảo hòa nước là 0,9. Hãy xác định độ rỗng của vật tư trường hợp khối lượng thể tích của nước là 0,98g/cm 3 cùng coi nlỗi thể tích của vật tư ko biến hóa. Bài giải: Cách 1: Độ trống rỗng của mẫu vật tư đã mang lại được tính nlỗi sau: %3434,0 9,0.98,0 4,27,2 0 0.000 0000        VC VV VC GG VC G VC V V V r n kBảo Hành n kbh n nn r    Trong đó:  bh 0  2,7kg/dm 3 trọng lượng thể tích của vật tư ngơi nghỉ tinh thần bảo hòa nước.  0  2,4kg/dm 3 cân nặng thể tích của vật liệu làm việc nhiệt độ 0% (tâm trạng khô)  n  0,98g/cm 3 khối lượng thể tích của nước C = 0,9 hệ số bảo hòa nước Cách 2: Độ rỗng của mẫu mã vật liệu đang đến được tính như sau: (%) BH v C H r  = %34 9,0 %6,30  . Trong đó: Độ hút ít nước theo thể tích H v được tính theo công thức: %100 . 0 n p k v H H    = %6,30 98.0 %5,12.4,2  và H p = %5,12%100. 4,2 4,27,2 %100%100 0 00       k kw k kw G GG   Bài 7. Một nhiều loại vật liệu ở trạng thái thô, tất cả cân nặng thể tích là 2,4kg/dm 3 , sau thời điểm bảo hòa nước khối lượng thể tích là 2,8kg/dm 3 cùng thông số bảo hòa nước là 1. Hãy xác định độ trống rỗng của vật tư với coi nlỗi thể tích của vật tư không thay đổi Khi bảo hòa nước. Bài giải: Cách 1: Độ rỗng của mẫu vật tư đang mang lại được xem nhỏng sau: %404,0 1.1 4,28,2 0 0.000 0000        VC VV VC GG VC G VC V V V r n kBảo hành n kBảo hành n nn r    Trong đó:  bh 0  2,8kg/dm 3 trọng lượng thể tích của vật liệu sống tinh thần bảo hòa nước.  0  2,4kg/dm 3 trọng lượng thể tích của vật liệu làm việc nhiệt độ 0% (tâm trạng khô)  n  1g/centimet 3 khối lượng thể tích của nước C = 1 thông số bảo hòa nước Cách 2: Độ trống rỗng của mẫu vật liệu vẫn mang đến được tính nlỗi sau: (%) bảo hành v C H r  = %40 1 %40  . Trong đó: Độ hút nước theo thể tích H v được tính theo công thức: (%) . 0 n p k v H H    = %40% 1 67,16.4,2  cùng H p = %67,16%100.


Bạn đang xem: Bài tập vật liệu xây dựng có lời giải


Xem thêm: Review Sữa Rửa Mặt Vedette Có Tốt Không ? Sữa Rửa Mặt Vedette Có Tốt KhôngXem thêm: Huyện Lỵ Là Gì ? Nghĩa Của Từ Huyện Lỵ Trong Tiếng Việt Huyện Lỵ Tiếng Anh Là Gì

4,2 4,28,2 %100%100 0 00       k kw k kw G GG   Bài 8. Một loại vật tư nghỉ ngơi tâm lý thô, tất cả cân nặng thể tích là 1 trong,8kg/dm 3 , sau khoản thời gian bảo hòa nước trọng lượng thể tích là 2,0kg/dm 3 và hệ số bảo hòa nước là 0,8. Hãy xác định độ rỗng của vật tư với coi nlỗi thể tích của vật liệu ko đổi khác khi bảo hòa nước. Bài giải: Cách 1: Độ rỗng của mẫu mã vật liệu vẫn mang đến được tính nhỏng sau: %2525,0 1.1 8,10,2 0 0.000 0000        VC VV VC GG VC G VC V V V r n kBH n kBảo hành n nn r    Trong đó:  Bảo Hành 0  2,0kg/dm 3 khối lượng thể tích của vật liệu ở trạng thái bảo hòa nước.  0  1,8kg/dm 3 cân nặng thể tích của vật liệu nghỉ ngơi độ ẩm 0% (tinh thần khô)  n  1g/centimet 3 trọng lượng thể tích của nước C = 0,8 thông số bảo hòa nước Cách 2: Độ trống rỗng của mẫu vật tư sẽ đến được xem nlỗi sau: (%) Bảo hành v C H r  = %25 8,0 %đôi mươi  . Trong đó: Độ hút nước theo thể tích H v được tính theo công thức: (%) . 0 n p k v H H    = %20% 1 11,11.8,1  cùng H p = %11,11%100. 8,1 8,10,2 %100%100 0 00       k kw k kw G GG   Bài 9. Một loại vật tư làm việc độ ẩm 20% gồm khối lượng thể tích là 1,8kg/dm 3 và làm việc tâm lý bảo hòa nước khối lượng thể tích của nó là 2,0kg/dm 3 . Khối lượng riêng của vật liệu là 3,0kg/dm 3 . Hãy xác minh thông số bảo hòa nước của vật lịêu kia biết rằng thể tích của chính nó không đổi khác Lúc hút ít nước. Bài giải: Hệ số bảo hòa nước được khẳng định theo công thức: r H C v Bảo hành  Trong số đó r với H v được xem nlỗi sau: Từ bí quyết tính độ ẩm của vật tư w = %100.%100. 0 00 k kw k kw G GG       )/(5,1 đôi mươi.01,01 8,1 01,01 3 0 0 cmg w w k        Và H p = %33,33%100. 5,1 5,10,2 %100%100 0 00       k kw k kw G GG    (%)50 1 33,33.5,1 (%) . 0  n p k v H H   Mặt không giống độ rỗng %50) 3 5,1 1()1( 0  a k r    1 50 50  r H C v BH Bài 10. Lượng xi-măng (X) vào 1m 3 bê tông là 300kilogam, với tỉ số nước/xi măng (N/X) = 0,6. Lượng nước liên kết hóa học cùng với xi măng là 20% đối với khối lượng xi-măng. Hãy xác định độ rỗng (r,%) của bê tông do lượng nước tự do tạo nên sau khi bê tông đóng rắn? Xem phần đa lỗ rỗng bởi bọt bong bóng khí khiến cho ko đáng kể. Bài giải: Độ trống rỗng của bê tông được xác minh theo công thức: (%) 0 V V r r  Trong số đó V 0 là thể tích thoải mái và tự nhiên của 1m 3 bê tông = 1000lkhông nhiều V r là thể tích rỗng của bê tông, cũng đó là thể tích của ít nước bốc tương đối lúc bê tông đóng góp rắn. Theo đề bài bác, ta có: Lượng nước sử dụng cho 1m 3 bê tông: N = 0,6 . 300 = 180 lít Lượng nước liên kết chất hóa học là: N lk = 0,2. X = 0,2 . 300 = 60 lít/ m 3 bê tông Lượng nước bốc tương đối ra môi trường thiên nhiên không gian bên phía ngoài (đó là thể tích trống rỗng của bê tông) là: V r = N – N lk = 180 – 60 = 120 lkhông nhiều Do đó ta bao gồm độ trống rỗng của bê tông là: %12 1000 1trăng tròn 0  V V r r <...>.. .Bài 11 Một mẫu vật tư đang bảo hoà nước với hệ số bảo hoà: CBảo hành = 60% Khi bỏ chủng loại vật tư này vào nước thì nó nổi lên 2 thể tích Hãy xác minh trọng lượng riêng biệt của mẫu vật 5 liệu này? Biết rằng mẫu mã vật tư gồm độ trống rỗng là 40% Bài giải: Khối hận lượng riêng của mẫu mã vật tư sẽ mang đến được xác định theo công thức: a  Gk (g/centimet 3 ) Va (1) Trong... thạch cao xuất bản Nếu dùng 5 tấn thạch cao gây ra làm cho xi măng tô điểm thì lượ ng nước sẽ tmê mệt gia vào yếu tắc của vữa thạch cao là bao nhiêu? (0,93T= 0,93 m3) Bài 32 Tính tân oán lượng cần sử dụng vật liệu thực tế cho 1 mẻ trộn của máy trộn bê tông Vm = 425lít, trường hợp lượng dùng vật tư khô đến 1m3 bê tông theo thiết kế là X = 312 kilogam, N = 182 lít, C = 612 kilogam, Đ = 1296 kg Tại hiện ngôi trường vật liệu bao gồm độ ẩm... định cân nặng riêng rẽ của mẫu vật 5 liệu này? Biết rằng mẫu mã vật tư gồm độ trống rỗng là 40% Bài giải: Kăn năn lượng riêng của chủng loại vật liệu đã cho được xác minh theo công thức: a  Gk (g/centimet 3 ) Va (1) Trong đó: Va  V0  Vr  V0  r.V0  V0 (1  r ) : Thể tích sệt tuyệt đối hoàn hảo của chủng loại vật tư 2 Gk  Gn  GBảo hành  V0  n  C.r.V0  0,4.V0  0,4.r.V0  (1  r )0.4.V0 5 (lúc bỏ mẫu mã vật tư vào nước thì nó nổi lên... 0,2 kcal/kg.0C Bài 15 Một chủng loại vật liệu khô có cân nặng là 1500g được đun nóng từ 300C mang lại 900C sẽ tiêu tốn một lượng nhiệt: Q = 207kcal Hãy khẳng định tỉ sức nóng của mẫu vật liệu này sinh hoạt nhiệt độ w=30%? Biết rằng tỉ nhiệt của nước là 1kcal/kg 0C Bài giải: Tỉ nhiệt của mẫu vật liệu làm việc trạng thái ẩm được tính nhỏng sau: Cw = C  w.C n (kcal/kg 0C) 1 w Mà tỉ sức nóng sống tinh thần khô của mẫu mã vật liệu (C) là: C=... = 0,5 Từ kết quả tính tóan trên ta phân biệt CL1 gồm chất lượng tốt hơn CL2 Bài 23 1.Xác định cấp phối bê tông mác 250, cùng với vật tư áp dụng nlỗi sau: Xi măng Portl& PC-40 ; bao gồm aX = 3 000 kg/m3 ; oX = 1,1 kg/l Cát bao gồm cỡ hạt mức độ vừa phải, sạch mát, có aC = 2 600 kg/m3 ; oC = 1,5 kg/l Đá dăm có: Dmax = 25 milimet ; aĐ = 2 800 kg/m3 ; oĐ = 1,4 kg/l Cốt liệu có unique vừa đủ Cho biết: Lượng nước nhào... (1  r ) : Thể tích sệt hoàn hảo và tuyệt vời nhất của mẫu vật liệu 3 Gk  Gn  Gbh  V0  n  C.r.V0  0,6.V0  0,6.r.V0  (1  r )0.6.V0 5 (Khi bỏ mẫu vật tư vào nước thì nó nổi lên 2/5 thể tích, vì thế phần thể tích chìm vào nước là 3/5.) Vậy:  a  0,6.V0 (1  r )  0,6 g / cm3 V0 (1  r ) Bài 12 Một mẫu mã vật liệu sẽ bảo hoà nước với thông số bảo hoà: CBảo hành =40% Lúc vứt mẫu mã vật liệu này vào nước thì nó nổi lên 3 thể tích... bí quyết new tùy chỉnh cấu hình nhằm tính toán thù với một số loại vật tư có 0 = 2650kg/m3 với nhiệt độ w=5% Bài 30 Lựa chọn công suất của dòng sản phẩm nghiền thũy lực đủ để thử nghiệm uốn nắn một dầm bê tông huyết diện là 15x15centimet, chiều dài l = 100centimet, với cùng 1 lực tập trung đặt tại thân nhịp Biết số lượng giới hạn bền của bê tông lúc chịu đựng uốn nắn đạt mức 80 kG/cmét vuông (P=1800kG, lựa chọn máy xay thủy lực bao gồm áp lực nặng nề về tối tđọc là 2T) Bài 31 Hãy xác định lượng nước thủy... 1.6 2 2.5 X/N Bài 22 Cường độ của bê tông được xác định theo công thức: Rb = ARx ( X – B) (daN/cm2) N Hãy xác định cực hiếm của A, B lúc sử dụng 2 các loại cốt liệu CL1 và CL2 như sau: - CL1 gồm Rb = 216 daN/cm2 với X/N = 1,3 Rb = 384 daN/cm2 với X/N = 2 - CL2 có Rb = 2trăng tròn daN/cm2 với X/N = 1,5 Rb = 440 daN/cmét vuông cùng với X/N = 2,5 Cho biết Rx = 400 daN/cm2 Hãy so sánh chất lượng 2 nhiều loại cốt liệu trên? Bài giải: Rb... g/cm3) Bài 28 Tính nhiệt độ của cat theo tác dụng xem sét sau đây: Đổ 1kilogam cat ẩm vào ống đong gồm phân chia sẵn 520ml nước, nước dưng lên tới vén 910ml Cho biết trọng lượng riêng của cat là 2,6 g/cm3 (w=0,88%) Bài 29 Thiết lập bí quyết tính khối lượng thể tích của vật tư nghỉ ngơi tâm trạng khô khi biết trọng lượng thể tích ở tâm trạng độ ẩm cùng nhiệt độ của nó Giả thiết Khi thay đổi độ ẩm thì thể tích của vật liệu k... 0,7 Rb (daN/cm2) 451,75 323,25 245,90 195,14 Bài 21.1) Hãy xác định cường độ của bê tông theo bí quyết Bolomey – Skramtaev Lúc tỉ số nước/xi măng (N/X) lần lượt có giá trị: 0,5; 0,625 Biết rằng khi tỉ số N/X = 0,4 thì độ mạnh bê tông (Rb) đạt 400daN/cmét vuông 2) Hãy vẽ đồ vật thị Rb = f(X/N) với những giá trị đã đạt được Cho nhận xét? Bài giải: X - 0,5) theo đề bài xích ta có: N N X 400 = A.RX(2,5- 0,5), cùng với = 0,4 tuyệt . vật liệu. r = 20% = 0,2 độ rỗng của vật liệu w = 20% = 0,2 độ ẩm của vật liệu V  =0,2 x 0,2 = 0,04 độ tăng trung bình về thể tích thể tích của vật liệu. Khối hận lượng thể tích của mẫu vật liệu. lượng riêng rẽ của một nhiều loại vật tư các thành phần hỗn hợp tất cả nhị vật tư nhân tố. Biết khối lượng riêng biệt của từng vật liệu nguyên tố với tỉ lệ thành phần phối hợp của nó vào vật liệu hỗn hợp. Bài giải: Để xác. vật tư nghỉ ngơi độ ẩm 20%. Cho biết cân nặng riêng biệt của vật tư là 2,6kg/dm 3 , độ trống rỗng là 20%. Khi độ ẩm tăng 1% thì độ tăng trung bình về thể tích vật liệu là 0,2%. Bài giải: Theo đề bài bác ta có: