*
Mục lục bài viết
*
Mẫu Bản kiểm điểm đảng viên mới nhất

Dưới đấy là chủng loại bạn dạng kiểm điểm với hướng dẫn ghi một số câu chữ vào phiên bản kiểm điểm cá thể giành riêng cho đảng viên năm 2019.

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm cá nhân đảng viên năm 2019

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019

ĐẢNG BỘ ………..Chi bộ: ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM---------------

….., ngày mon năm

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm:2019

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chủ yếu quyền:………………………………………………………………..

Chức vụ đoàn thể:……………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………...

Chi bộ:………………………………………………………………………………..

I. Ưu điểm, tác dụng đạt được

1. Về tứ tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chủ yếu trị:Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng Hồ Chí Minc cùng đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuim truyền, vận tải gia đình và quần chúng. # thực hiện nay nhà trương, con đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bài toán học tập các nghị quyết, thông tư, tsay đắm gia các đợt sinc hoạt chính trị nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinc quan liêu cách mạng.

- Về phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống:Kết trái tiếp thu kiến thức và làm theo bốn tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ lại gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của fan đảng viên cùng quan liêu hệ trực tiếp với nhân dân; tinc thần cầu thị, lắng tai, tiếp thu sửa chữa thay thế điểm yếu và đấu tranh ma với các biểu hiện nay quan tiền liêu, tsay mê nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa pmùi hương, ban ngành, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Xem thêm: Lời Dịch Bài Hát Rockabye Nghĩa Là Gì ? Lời Dịch Bài Hát Rockabye

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; triển khai pháp luật về đa số điều đảng viên ko được thiết kế cùng những nội quy, quy định của địa pmùi hương, phòng ban, 1-1 vị; các phương pháp, chế độ sinh hoạt đảng, đóng góp đảng tầm giá theo quy định; gương mẫu thực hiện nhiệm vụ công dân và liên tục duy trì mọt liên hệ cùng với chi ủy, đảng ủy các đại lý địa điểm cư trú; trách rưới nhiệm nêu gương của đảng viên.

- Về tác phong, lề lối có tác dụng việc:Năng rượu cồn, sáng tạo, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ; phương thức làm việc công nghệ, dân chủ, đúng nguyên ổn tắc; tinh thần hp tác, trợ giúp đồng minh, đồng nghiệp.

- Việc đấu tranh chống, phòng đa số biểu thị suy thoái về tư tưởng thiết yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, “từ diễn biến”, “từ bỏ chuyển hóa” của cá nhân:(Liên hệ với những biểu lộ như:Dân công ty bề ngoài,…).

Tự Đánh Giá về Lever thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

2. Về thực hiện chức trách rưới, nhiệm vụ được giao

- Việc tiến hành chức trách rưới, quyền hạn theo lao lý (Đảng, chính quyền, đoàn thể):Thực hiện nay theo đúng chức trách, quyền hạn theo quy định; Đóng đảng chi phí đầy đủ;…

- Kết quả thực hiện các tiêu chí, trách nhiệm được giao trong năm:Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;…

- Trách nát nhiệm cá thể liên quan đến tác dụng, hạn chế, yếu điểm ở nghành, địa pmùi hương, tổ chức, cơ quan, đơn vị vì bản thân phụ trách:

Tự Đánh Giá về Lever thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu chăm sóc, tập luyện, nỗ lực hằng năm:Cố vậy học tập tay nghề và thực tiễn công tác của bạn dạng thân, lời khuyên kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

II. Hạn chế, yếu điểm với nguim nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 ngôn từ nêu trên):Chưa bạo dạn phát biểu chủ ý trong số cuộc họp đưa ra cỗ,…

2. Nguyên nhân của giảm bớt, kngày tiết điểm:Chưa thu xếp thời gian hợp lý và phải chăng thân các bước, học hành, phân tích,…

III. Kết trái khắc phục mọi tiêu giảm, khuyết điểm đã có được cấp bao gồm thđộ ẩm quyền tóm lại hoặc được chỉ ra làm việc những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, lỗi (đã có được tự khắc phục; sẽ khắc phục và hạn chế, mức độ xung khắc phục; chưa được xung khắc phục); đông đảo trở ngại, vướng mắc (ví như có); trách rưới nhiệm của cá thể.

Tự Đánh Giá về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình những sự việc được gơi ý kiểm điểm (trường hợp có)

Giải trình từng sự việc được nhắc nhở kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nát nhiệm của cá nhân so với từng vụ việc được gợi nhắc kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nát nhiệm của cá nhân đối với đều giảm bớt, khuyết điểm của bè cánh (nếu như có)

VI. Phương thơm hướng, giải pháp hạn chế hạn chế, kngày tiết điểm

VII. Tự dấn nút xếp nhiều loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

xHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□Không ngừng nhiệm vụ

2. Xếp các loại đảng viên:

□Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

xHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□Không ngừng nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Đánh giá chỉ, xếp nhiều loại unique cán cỗ, công chức, viên chức

- Nhận xét, review của tín đồ cai quản, sử dụng cán cỗ, công chức, viên chức: …………..................................................................................................

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:..............................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ thương hiệu cùng đóng dấu)

Đánh giá, xếp các loại quality đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của đưa ra ủy:…………………