Con chúng ta mới vào lớp 1, các bạn có nhu cầu tìm tìm bảng âm vần lớp 1 mới nhất để cùng bé đánh vần những âm, gần như tiếng đầu tiên trong cuộc đời bé. Dưới đó là bảng âm vần lớp 1 mới nhất theo chương trình technology Giáo dục, mời chúng ta cùng theo dõi.

Bạn đang xem: Bảng vần lớp 1

Bảng phát âm các chữ vào chương trình technology Giáo dục

Chữ

Phát Âm

Chữ

Phát Âm

Chữ

Phát Âm

a

a

i

i

q

cờ

ă

á

k

cờ

r

rờ

â

kh

khờ

t

tờ

b

bờ

l

lờ

s

sờ

c

cờ

m

mờ

th

thờ

ch

chờ

n

nờ

tr

trờ

d

dờ

ng

ngờ

u

u

đ

đờ

ngh

ngờ kép

ư

ư

e

e

nh

nhờ

v

vờ

ê

ê

o

o

x

xờ

g

gờ

ô

ô

y

i

gh

gờ kép

ơ

ơ

iê(yê, ia, ya)

ia

gi

giờ

p

pờ

uô(ua)

ua

h

hờ

ph

phờ

ươ(ưa)

ưa

Bảng âm vần theo chương trình công nghệ Giáo dục

a, ă, â, b, ch, e, ê, g, h, i, kh, l, m, n, ng, ngh, nh, o, ô, ơ, ph, s, t, th, u, ư, v, x, y

Riêng những âm: gi; r; d mọi đọc là “dờ” nhưng phương pháp phát âm không giống nhau.

c; k; q hầu hết đọc là “cờ”

Vần

Cách đọc

Vần

Cách đọc

gì – gi huyền gì

uôm

uôm – ua – m - uôm

iê, yê, ya

đều phát âm là ia

uôt

uôt – ua – t - uôt

đọc là ua

uôc

uôc – ua – c - uôc

ươ

đọc là ưa

uông

uông – ua – ng - uông

iêu

iêu – ia – u – iêu

ươi

ươi – ưa – i - ươi

yêu

yêu – ia – u – yêu

ươn

ươn – ưa – n - ươn

iên

iên – ia – n - iên

ương

ương - ưa – ng - ương

yên

yên – ia – n – yên

ươm

ươm – ưa – m - ươm

iêt

iêt – ia – t – iêt

ươc

ươc – ưa – c – ươc

iêc

iêc – ia – c – iêc

ươp

ươp – ưa – phường - ươp

iêp

iêp – ia – phường – iêp

oai

oai – o- ai- oai

yêm

yêm – ia – m – yêm

oay

oay – o – ay - oay

iêng

iêng – ia – ng - iêng

oan

oan – o – an - oan

uôi

uôi – ua – i – uôi

oăn

oăn – o – ăn uống - oăn

uôn

uôn – ua – n – uôn

oang

oang – o – ang - oang

uyên

uyên – u – im - uyên

oăng

oăng – o – ăng - oăng

uych

uych – u – ych - uych

oanh

oanh – o – anh - oanh

uynh

uynh – u – ynh – uynh

oach

oach – o – ach - oach

uyêt

uyêt - u – yêt – uyêt

oat

oat - o – at - oat

uya

uya – u – ya – uya

oăt

oăt – o – ăt – oăt

uyt

uyt – u – yt – uyt

uân

uân – u – ân – uân

oi

oi – o – i - oi

uât

uât – u – ât – uât

Các âm: i, ai, ôi, ơi, ui, ưi, ay, ây, eo, ao, au, âu, iu, êu, ưu, on, an, ăn, ân, ơn, ưn, ôn, in, un, om, am ăm, âm, ôm, ơm, êm, em, im, um, ot, at, ăt, ât, ôt, ơt, et, êt, ut, ưt, it (Vẫn phá chổ chính giữa như cũ).

Tiếng

Cách đọc

Ghi chú

Dờ - ơ – dơ

Giơ

Giờ - ơ – dơ

Đọc là “dờ” nhưng bao gồm tiếng gió.

Giờ

Giơ – huyền – giờ

Đọc là “dờ” nhưng tất cả tiếng gió.

Rờ - ô – rô

Kinh

Cờ - inch – kinh

Quynh

Cờ - uynh - quynh

Qua

Cờ - oa - qua

Quê

Cờ - uê - quê

Quyết

Cờ - uyêt – quyêt

Quyêt – dung nhan quyết

Bờ - a ba, tía – huyền - bà

Mướp

ưa - p. - ươp

mờ - ươp - mươp

Mươp - sắc - mướp

(Nếu các con chưa biết đánh vần ươp thì mới phải đánh vần từ bỏ ưa - p - ươp)

Bướm

ưa - m - ươm

bờ - ươm - bươm

Bươm - dung nhan - bướm

Bướng

bờ - ương – bương

Bương – sắc – bướng

Khoai

Khờ - oai phong - khoai

Khoái

Khờ - oai nghiêm – khoai

Khoai – nhan sắc - khoái

Thuốc

Ua – cờ- uốc

bái - uôc - thuôc

Thuôc – dung nhan – thuốc

Mười

Ưa – i – ươi-

mờ - ươi - mươi

Mươi - huyền - mười

Buồm

Ua – mờ - uôm - bờ - uôm - buôm

Buôm – huyền – buồm.

Buộc

Ua – cờ - uôc

bờ - uôc - buôc

Buôc – nặng trĩu – buộc

Suốt

Ua – tờ - uôt – suôt

Suôt – sắc – suốt

Quần

U – ân – uân cờ - uân – quân

Quân – huyền – quần.

Tiệc

Ia – cờ - iêc - tờ - iêc - tiêc

Tiêc – nặng – tiệc.

Thiệp

Ia – pờ - iêp cúng - iêp - thiêp

Thiêp – nặng – thiệp

Buồn

Ua – nờ - uôn – buôn

Buôn – huyền – buồn.

Xem thêm: Kết Quả 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt Xsmb, Thống Kê 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Bưởi

Ưa – i – ươi – bươi

Bươi – hỏi – bưởi.

Chuối

Ua – i – uôi – chuôi

Chuôi – dung nhan – chuối.

Chiềng

Ia – ngờ - iêng – chiêng

Chiêng – huyền – chiềng.

Giềng

Ia – ngờ - iêng – giêng

Giêng – huyền – giềng

Đọc gi là “dờ” nhưng bao gồm tiếng gió

Huấn

U – ân – uân – huân

Huân – sắc – huấn.

Quắt

o – ăt – oăt – cờ - oăt – quăt.

Quăt – dung nhan – quắt

Huỳnh

u – ynh – uynh – huynh

huynh – huyền – huỳnh

Xoắn

O – ăn – oăn – xoăn

Xoăn – sắc đẹp – xoắn

Thuyền

U – lặng – uyên – thuyên

Thuyên – huyền – thuyền.

Quăng

O – ăn – oăng – cờ - oăng – quăng.

Chiếp

ia – phường – iêp – chiêp

Chiêm – dung nhan – chiếp

Huỵch

u – ych – uych – huych

huych – nặng – huỵch.

Xiếc

ia – c – iêc – xiêc

xiêc – dung nhan – xiếc

chúng ta hãy thuộc đánh vần với bé xíu để bé nhỏ có thể tiến công vần thành thạo bảng âm vần nhé.