- Ngulặng tắc 1: Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần đều của điện tích hạt nhân nguyên tử.Quý khách hàng đang xem: Các nguyên tố team a vào bảng tuần hoàn

- Nguyên ổn tắc 2: Các ngulặng tố bao gồm cùng số lớp electron vào ngulặng tử được xếp thành một mặt hàng.

Bạn đang xem: Các nguyên tố nhóm a trong bảng tuần hoàn

- Ngulặng tắc 3: Các ngulặng tố tất cả cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được sắp xếp thành một cột.

+ Electron hóa trị là đông đảo electron có khả năng tham gia có mặt liên kết hóa học (electron lớp ngoài cùng hoặc phân lớp kế bên cạnh thuộc không bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguim tố

- Mỗi nguim tố chất hóa học được xếp vào một trong những ô của bảng Gọi là ô nguim tố.

- Số sản phẩm từ của ô nguim tố đúng ngay số hiệu ngulặng tử của nguyên ổn tố đó.

*

2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là dãy những ngulặng tố nhưng nguyên tử của bọn chúng có cùng số lớp electron, được thu xếp theo hướng năng lượng điện phân tử nhân tăng ngày một nhiều.

b) Giới thiệu các chu kì

- Chu kì 1: tất cả 2 ngulặng tố $H,(Z=1)$ mang đến $He,(Z=2)$.

- Chu kì 2: bao gồm 8 nguyên ổn tố $Li,(Z=3)$ đến $Ne,(Z=10)$.

- Chu kì 3: gồm 8 nguim tố $Na,(Z=11)$ cho $Ar,(Z=18)$.

- Chu kì 4: bao gồm 18 nguim tố $K,(Z=19)$ cho $Kr,(Z=36)$.

- Chu kì 5: gồm 18 nguyên tố $Rb,(Z=37)$ đến $Xe,(Z=54)$.

- Chu kì 6: có 32 nguyên tố $Cs,(Z=55)$ mang đến $Rn,(Z=86)$.

- Chu kì 7: Bắt đầu từ bỏ nguim tố $Fr,(Z=87)$ mang lại ngulặng tố bao gồm $Z=110$, đấy là một chu kì chưa chấm dứt.

Xem thêm: Danh Sách Các Văn Phòng Công Chứng Đà Nẵng Tốt Nhất Được Cấp Giấy Phép

c) Phân loại chu kì

- Chu kì $1,, 2,, 3$ là các chu kì nhỏ.

- Chu kì $4,, 5,, 6,, 7$ là các chu kì mập.

$ Rightarrow$ Nhận xét:

- Các nguyên ổn tố trong cùng chu kì gồm số lớp electron cân nhau và ngay số trang bị trường đoản cú của chu kì.

- Msinh sống đầu chu kì là kim loại kiềm, sát cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hãn hữu.

- 2 mặt hàng cuối bảng là 2 bọn họ nguyên ổn tố tất cả cấu hình electron quánh biệt: Lantan với Actini.

+ Họ Lantan: gồm 14 nguyên ổn tố thua cuộc $La,(Z=57)$ ở trong chu kì 6.

+ Họ Actini: bao gồm 14 nguyên tố sau $Ac,(Z=89)$ ở trong chu kì 7.

3. Nhóm nguim tố

a) Định nghĩa

- Nhóm ngulặng tố là tập vừa lòng các nguim tố mà nguim tử bao gồm cấu hình electron giống như nhau, cho nên bao gồm đặc thù hóa học gần giống nhau cùng được bố trí thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần trả phân thành 8 nhóm A (khắc số từ bỏ IA cho VIIIA) với 8 đội B (viết số trường đoản cú IB đến VIIIB). Mỗi đội là 1 cột, riêng đội VIIIB gồm 3 cột.

- Nguim tử những nguyên tố vào thuộc một đội có số electron hóa trị cân nhau với thông qua số trang bị tự của tập thể nhóm (trừ nhị cột cuối của group VIIIB).

* Nhóm A:

- Nhóm A gồm 8 team từ IA cho VIIIA.

- Các nguyên tố team A gồm nguim tố $s$ và nguyên tố $p$:

+ Nguyên tố $s$: Nhóm IA (đội sắt kẽm kim loại kiềm, trừ $H$) cùng team IIA (sắt kẽm kim loại kiềm thổ).

+ Nguyên ổn tố $p$: Nhóm IIIA mang đến VIIIA (trừ $He$).

- STT team = Số $e$ lớp ngoài cùng = Số $e$ hóa trị

+ Cấu hình electron hóa trị tổng quát của tập thể nhóm A:

$ longrightarrow ns^a,,np^b$

$ longrightarrow ĐK: 1 le a le 2 ;,, 0 le b le 6$

+ Số trang bị trường đoản cú của nhóm $A = a + b$

$ longrightarrow$ Nếu $a+b le 3$ $Rightarrow$ Kyên ổn loại

$ longrightarrow$ Nếu $5 le a+b le 7$ $Rightarrow$ Phi kim

$ longrightarrow$ Nếu $a+b = 8$ $Rightarrow$ Khí hiếm

+ Ví dụ:

$ longrightarrow Na,(Z=11): 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1 ,Rightarrow ,IA$

$ longrightarrow O,(Z=8): 1s^2,,2s^2,,2p^4 ,Rightarrow ,VIA$

* Nhóm B:

- Nhóm B tất cả 8 nhóm được khắc số tự IIIB mang lại VIIIB, rồi IB cùng IIB theo chiều từ bỏ trái thanh lịch cần trong bảng tuần trả.

- Nhóm B tất cả các nguyên ổn tố $d$ với nguyên ổn tố $f$ (nằm trong 2 mặt hàng cuối bảng).

- STT nhóm = Số $e$ phần bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị (Ngoại lệ: Số $e$ hóa trị = 9, 10 thuộc nhóm VIIIB)