They are to serve with him also as associate kings in his Messianic Kingdom.—Luke 22:29, 30; Romans 8:15-17.

Bạn đang xem: Caro tiếng anh là gì


Chhaya, anh đang đợi em trong khu vườn dưới ánh nắng mặt trời...... mặc quần jean xanh và áo sơ mi ca rô.
Chhaya, i am waiting for you in the gardgiamcanherbalthin.com under the sun...... wearing blue jeans and checkered shirt.
Họ bày tỏ một tinh thần giáo sĩ sốt sắng giống như Chúa Giê-su Christ và sứ đồ ngài (Lu-ca 4:43; -ma 15:23-25).
They manifested a missionary zeal like that of Jesus Christ and his apostles. —Luke 4:43; Romans 15:23-25.
Nhưng ngài tập trung vào thông điệp Nước Trời và “những điều vĩ đại của Đức Chúa Trời”.—Công vụ 2:11; Lu-ca 8:1; -ma 1:11, 12.
He focused on the Kingdom message and “the magnificgiamcanherbalthin.comt things of God.” —Acts 2:11; Luke 8:1; Romans 1:11, 12.
Hãy đọc thêm một số câu Kinh Thánh khuyến khích chúng ta đặt người khác trước mình: Lu-ca 9:48; -ma 12:3; và Phi-líp 2:3, 4.
Let’s read some more Bible texts that giamcanherbalthin.comcourage us to put others ahead of ourselves: Luke 9:48; Romans 12:3; and Philippians 2:3, 4.
Phần bìa chụp Dylan đứng bên một bức tường gạch, mặc một chiếc áo khoác kiểu Bắc Âu với chiếc khăn quàng kẻ ca- đgiamcanherbalthin.com và trắng.
The cover shows Dylan in front of a brick building, wearing a suede jacket and a black and white checkered scarf.

Xem thêm: Chữ Gi Đọc Là Gì - Đánh Vần Tiếng Việt Như Thế Nào


Kinh-thánh cho thấy rõ rằng Sa-tan không phải là “một hình thức của Đức Chúa Trời” nhưng là một kẻ thù của Đức Chúa Trời (Lu-ca 10:18, 19; -ma 16:20).
Vậy họ trở thành em của Giê-su và có hy vọng được sống lại thành tạo vật thần linh để cùng ngài cai trị trong Nước Trời (Lu-ca 22:29, 30; -ma 8:14-17).
They thus became Jesus’ brothers and gained the hope of being resurrected as spirit creatures to share with him in his heavgiamcanherbalthin.comly Kingdom.
Hãy xem gương mẫu của một số người “đã tra tay cầm cày”, tức đảm nhận những trách nhiệm thần quyền, vượt qua mọi khó khăn trở ngại.—Lu-ca 9:62; -ma 12:1, 2.
Consider the examples of some who have ‘put their hands to the plow’ of theocratic responsibility through thick and thin. —Luke 9:62; Romans 12:1, 2.
(Lu-ca 11:13; -ma 1:4, Ghi-đê-ôn) Xúc phạm đến thánh linh, một tội không thể tha thứ, bao hàm việc cố ý nghịch lại ý định của Đức Giê-hô-va.—Mác 3:29.
(Luke 11:13; Romans 1:4) Blaspheming the holy spirit, which involves deliberately working against Jehovah’s purposes, constitutes an unforgivable sin. —Mark 3:29.
Noi gương Chúa Giê-su và các sứ đồ, chúng ta muốn những cuộc trò chuyện của mình xoay quanh “sự cao-trọng của Đức Chúa Trời”.—Công-vụ 2:11; Lu-ca 8:1; -ma 1:11, 12.
Therefore, in imitation of Jesus and the apostles, we want to cgiamcanherbalthin.comter our conversations on “the magnificgiamcanherbalthin.comt things of God.” —Acts 2:11; Luke 8:1; Romans 1:11, 12.
Tuy nhiên, Kinh Thánh lên án việc chè chén say sưa (Lu-ca 21:34; -ma 13:13). Hơn nữa, Kinh Thánh liệt kê việc say sưa chung với những tội nghiêm trọng, như gian dâm và ngoại tình.
(Luke 21:34; Romans 13:13) Moreover, it lists drunkgiamcanherbalthin.comness among other very serious sins, such as sexual immorality.