Kế tân oán – Kiểm tân oán là 1 giữa những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất hiện giờ, tuy nhiên thử khám phá tuyển dụng ngành này của các cửa hàng, tập đoàn mập cũng rất khắt khe với giờ anh chăm ngành kế tân oán kiểm toán là 1 trong số những tài năng đề xuất nhưng mà các bạn ứng viên phải nắm rõ nếu như muốn thao tác với thăng tiến trong môi trường thiên nhiên hội nhập thế giới.


*

Tổng hòa hợp 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thù kiểm toán

Trong nội dung bài viết này, giamcanherbalthin.com đang tổng đúng theo 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán thù kiểm tân oán theo bảng vần âm, hi vọng sẽ giúp đỡ chúng ta học tập từ vựng siêng ngành một phương pháp có khối hệ thống hơn.

Thuật ngữ A

Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/: Bút toán Accumulated /ə’kju:mjuleit/: Lũy kế Accrued expenses /iks’pens/: Chi phí buộc phải trả Advanced payments lớn suppliers : Trả trước người bán Assets /’æsets/: Tài sản Advances khổng lồ employees: Tạm ứng

Thuật ngữ B

Bookkeeper /’bukki:pə/: người lập báo cáo Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng bằng phẳng kế toán

Thuật ngữ C

Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: xây cất cơ phiên bản Cash /kæʃ/: Tiền phương diện Cash in hand: Tiền phương diện tại quỹ Cash at bank /kæʃ at bæηk/: Tiền gửi ngân hàng Cash in transit: Tiền đã gửi Check and take over: nghiệm thu sát hoạch Cost of goods sold: Giá vốn bán sản phẩm Construction in progress: Ngân sách chi tiêu thành lập cơ bạn dạng dlàm việc dang Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm mang đến hạn trả Current assets /’kʌrənt ‘æsets/: Tài sản giữ rượu cồn với chi tiêu nđính thêm hạn

Thuật ngữ D

Deferred expenses: Chi tiêu hóng kết đưa Deferred revenue: Người thiết lập đưa trước Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản thắt chặt và cố định vô hình Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định hữu hình Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định thuê tài chính

Thuật ngữ E

Equity và funds: Vốn cùng quỹ Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: Ủy nhiệm chi Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/: Chi tiêu vận động tài bao gồm Extraordinary income /iks’trɔ:dnri ’inkəm/: Thu nhập phi lý Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/: giá thành không bình thường Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

Thuật ngữ F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu VND Financials /fai’nænʃəls/: Tài thiết yếu Financial ratquả táo /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài bao gồm Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho Fixed assets: Tài sản cố định Fixed asmix costs: Ngulặng giá chỉ gia sản thắt chặt và cố định hữu hình

Thuật ngữ G

General and administrative expenses: Ngân sách quản lý công ty Goods in transit for sale: Hàng gửi đi cung cấp Gross revenue /grous ’revinju:/: Doanh thu tổng Gross profit /grous profit/: Lợi nhuận tổng

Thuật ngữ I

Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính Intangible fixed asmix costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung Instruments và tools: Công nuốm, hiện tượng vào kho Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình Inventory /in’ventri/: Hàng tồn kho Intra-company payables: Phải trả các đơn vị chức năng nội cỗ Investment and development fund: Quỹ đầu tư phân phát triển Itemize /’aitemaiz/: mlàm việc đái khoản

Thuật ngữ L

Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài bao gồm Leased fixed asmix costs: Nguyên ổn giá chỉ gia tài cố định mướn tài chính Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ bắt buộc trả Long-term financial assets: Các khoản đầu tư chi tiêu tài chính dài hạn Long-term borrowings: Vay dài hạn Long-term mortgages, deposits, collateral: Các khoản thế chấp, cam kết quỹ, cam kết cược dài hạn Long-term liabilities: Nợ dài hạn Long-term security investments: Đầu tư hội chứng khoán thù nhiều năm hạn

Thuật ngữ M

Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz in’ventri/: Hàng hoá tồn kho

Thuật ngữ N

Net revenue: Doanh thu thuần Net profit: Lợi nhuận thuần Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt và đầu tư dài hạn Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

Thuật ngữ O

Operating profit: Lợi nhuận tự vận động SXKD Other funds: Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ không giống Other current assets: Tài sản lưu rượu cồn không giống Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác Other receivables: Các khoản yêu cầu thu khác Other payables: Nợ khác Other short-term investments: Đầu bốn ngắn hạn khác Owners’ equity: Nguồn vốn chủ ssinh sống hữu

Thuật ngữ P

Prepaid expenses: Ngân sách trả trước Payables lớn employees: Phải trả công nhân viên Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế Provision for devaluation of stocks: Dự chống áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho Profit from financial activities: Lợi nhuận từ bỏ vận động tài thiết yếu Purchased goods in transit: Hàng cài đang đi bên trên đường

Thuật ngữ R

Receivables /ri’si:vəbls/: Các khoản nên thu Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/: Nguyên liệu, vật tư tồn kho Receivables from customers: Phải thu của doanh nghiệp Reserve fund /ri’zə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu Revenue deductions /’revinju: di’dʌkʃns/: Các khoản sút trừ Retained earnings /ri’tein ´ə:niη/: Lợi nhuận chưa phân phối

Thuật ngữ S

Sales expenses: Chi phí bán hàng Sales returns: Hàng phân phối bị trả lại Sales rebates: Giảm giá bán bán hàng Short-term borrowings: Vay thời gian ngắn Short-term liabilities: Nợ thời gian ngắn Short-term investments: Các khoản đầu tư chi tiêu tài thiết yếu thời gian ngắn Short-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp vay vốn, ký cược, cam kết quỹ thời gian ngắn Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə ’ekwiti/: Nguồn vốn sale Short-term security investments: Đầu tư triệu chứng khoán thù ngắn hạn Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa ngóng xử lý

Thuật ngữ T và W

Taxes và other payables lớn the State budget: Thuế và các khoản phải nộp bên nước Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình Total assets: Tổng cộng gia tài Total liabilities & owners’ equity: Tổng cùng nguồn chi phí Trade creditors: Phải trả cho tất cả những người phân phối Treasury stock /’treʤəri stɔk/: Cổ phiếu quỹWelfare và reward fund: Quỹ khen ttận hưởng cùng phúc lợi

Trên đó là 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thù kiểm toán phổ biến tuyệt nhất, thường xuyên được áp dụng trong các bước. Nếu bạn có nhu cầu được huấn luyện một giải pháp bài bản về những kiến thức giờ anh giao hàng cho quá trình, hãy ĐK theo links sau để nhận support lộ trình học giờ anh dành riêng cho người đi làm việc nhé: giamcanherbalthin.com/dang-ky-hoc/