Cấu trúc neither và cấu trúc either rất đơn giản bị nhầm lẫn lúc sử dụng, trong cả với người Anh – Mỹ. Bởi vì thế, đấy là phần ngữ pháp khó nhằn được “gài” không hề ít trong bài xích thi. Nhằm mục tiêu giúp các bạn nắm có thể được cấu trúc neither cũng như tách biệt được neither và either, shop chúng tôi đã tổng hợp chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Công thức neither

Cấu trúc neither


*
*
*
*
*

Ngoài ra, either… or với neither… nor cũng rất có thể cụ thể theo từng theo những cách sau:

“Either…or” dùng để làm chỉ khả năng hoàn toàn có thể xảy ra so với một trong số hai đối tượng người dùng được kể tới.
Cấu trúc: Either + danh từ/đại tự + or + danh từ/đại từ

Ví dụ: Either Laura or Mark will be the winner.

= (Hoặc Laura hoặc Mark vẫn là người chiến thắng.)

NOTE: ngôi trường hợp nhiều “Not…either…or”dùng để phủ định cả 2 kĩ năng trong câu.

Ví dụ: I don’t think either Kevin or John will be the winner.

= (Tôi không cho là hoặc Kevin giỏi John vẫn là tín đồ chiến thắng.)

“Neither…nor” mang ý nghĩa “không…cũng không…” dùng để chỉ sự phủ định cho cả 2 sự thứ hoặc fan được nói tới.
➨ Cấu trúc: Neither + danh từ/ đại trường đoản cú + nor + danh từ/ đại từ.

Trong đó, các Neither… nor tương tự với cụm Not… either… or ở lưu ý trên.

Ví dụ: Neither Lion nor Cindy will be the winner.

= (Cả Lion và Cindy sẽ không còn là fan chiến thắng).


Both: Cả hai đối tượng người dùng -> “Both…and….”Neither: Không đối tượng người dùng nào cả -> “Neither…nor…”Either: một trong hai đối tượng-> “Either…or…”

Bài tập ứng dụng cấu tạo neither/ either

Bài tập neither… nor/ either… or

1. Neither Laura nor her classmates … going lớn the park today.

A. Is B. Are C. Were

2. … I or my mother am a doctor.

A. Neither B. Either C. Not

3. He doesn’t go picnic this weekend and they don’t, …

A. Too B. Neither C. Either

4. Jane should prepare for the exams and … should you.

Xem thêm: Ảnh Nền Máy Tính Đẹp Nhất ❤️1001 Hình Nền Máy Tính Galaxy Nhầu

A. Either B. Neither C. So

5. I don’t like listening khổng lồ music, …

A. Either B. Too C. Neither

6. A: “They don’t think he told jokes.” – B: “…”

A. Neither vì chưng I. B. So bởi I C. Me, too.

8. A: “My sister likes listening to lớn music so much.” – B: “…”

A. So am I. B. I do, too. C. Neither vì I.

8. A: “I can’t go there.” – B: “…”

A. So can I.

B. Neither can I.

C. I don’t, either.

9. A: “She’s good at cooking.” – B: “…”

A. So am I.

B. So bởi I.

C. Neither am I.

10. A: “You don’t vì your homework.” – B: “…”

A. You do, either.

B. You don’t, either.

C. Neither don’t you.

Đáp án:

1.B 2.B 3.C 4.C 5.A 6.A 7.B 8.B 9.A 10.B

Bài tập trung hợp: sử dụng cấp trúc neither… nor/ either… or điền vào chỗ trống.

In this match, you _______ win _______ lose. It depends on you._______ Kai _______ Luke will help you with your homework. They are both busy right now.This is my final offer. You _______ take it _______ leave it.When I go lớn Billie restaurant, I will eat _______ beef _______ roast chicken. Both are my favorites.His mother believed _______ his husband _______ his friend. She thought that both were lying.I need _______ your help _______ your compassion. I can perfectly handle my work all alone._______ Zed _______ Lucy will write the report. Just ask one of them._______ you return the stuffs you had stolen _______ I’ll điện thoại tư vấn the cop.My grandmother can _______ read _______ write. She is illiterate.You can use _______ this phone _______ the other one. Someone must fix them first.

Đáp án:

Either …orNeither … norEither … orEither … orNeither … norNeither … norEither … orEither … orNeither … norNeither … nor

Trên trên đây là toàn cục phần kỹ năng và kiến thức liên quan mang lại cấu trúc neither/ either cùng phương pháp phân biệt “Neither… nor” với “Either… or”. Hãy rèn luyện thật nhiều những dạng bài bác tập liên quan đến phần ngữ pháp này, nhằm ghi nhớ lâu hơn nhé!