"Grey Customs Clearance"Thuật ngữ này chỉ bài toán là hầu như chủ thể tất cả hình thức liên quan cho tới giấy tờ thủ tục nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa, đầy đủ cửa hàng gồm quan hệ giới tính trực tiếp với Hải quan tiền. Thay vì đứng ra làm cho thủ tục nhập vào bao gồm ngạch men toàn bộ thì bọn họ chỉ làm cho một trong những phần nhỏ tuổi, với ăn năn lô phần sót lại để thông quan tiền hàng hóa. "these companies pay customs duties on only a small portion of the imported commodities, bribing the customs officers to let the rest pass".

Bạn đang xem: Customs clearance là gì

*
Reactions:Donald & Osoto Le
"Grey Customs Clearance"Thuật ngữ này chỉ bài toán là đầy đủ chủ thể có dịch vụ tương quan tới thủ tục nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa, đầy đủ công ty gồm quan hệ tình dục quan trọng cùng với Hải quan. Thay bởi đứng ra có tác dụng giấy tờ thủ tục nhập vào chủ yếu ngạch ốp cục bộ thì bọn họ chỉ làm một phần nhỏ, và ăn năn lô phần còn sót lại để thông quan liêu hàng hóa."these companies pay customs duties on only a small portion of the imported commodities, bribing the customs officers to let the rest pass".

Xem thêm: Vợ Của Lại Bắc Hải Đăng Là Ai, Thông Tin Tiểu Sử Mc, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng

*

Hi all,Please see a sample of White và Grey Customs clearanceTHE DIFFERENCE BETWEEN WHITE CUSTOMS CLEARANCE AND GREY CLEARANCE IN RUSSIA
- Sep 25, 2018 -Foreign trade people who have sầu exported to lớn Russia know that there are white customs clearance and grey customs clearance in the Russian customs clearance policy, so what is White customs clearance, what is gray customs clearance? Which is better for Russia Customs?White Customs means of customs clearance through normal customs inspection into lớn Russia, protected by Russian law, the regular circulation of goods.Grey custom clearanceThe consignor is responsible for the shipment khổng lồ the Chinese gate on the Chinese side & successfully passes the inspection. But when the consignee receives the goods at the Russian port, the inspection is cumbersome, so some liên kết are settled by the Russian customs clearance company. These forwarders are approved by the government for customs clearance & tax collection. Trade between Đài Loan Trung Quốc and Russia is a complex issue. Because in order to lớn profit from the inspection procedures carried out by the "customs clearance company," the customs clearance company unilaterally modified the variety and quantity of the goods on the manifest. As a result, Chinese goods entering Russia have sầu no formal security procedures. Exports are genuine, but imports become blachồng goods.And thus in Russia when the domestic inspection, unhesitatingly became the object of arrest. So it is not difficult lớn see that in many enterprises the goods have been seized, no one has raised such problems, these are due lớn the damage khổng lồ exporters" rights & interests caused by the grey customs clearance. Most of China"s exports lớn Russia come from gray customs clearance channels, which are much faster than normal customs clearance và relatively cheap. Grey customs clearance is not only found in Russia, but also in countries such as Pakischảy.Source : http://www.garboglassware.com/news/the-difference-between-white-customs-clearance-17915151.html