Cách nhận ra danh từ, cồn từ, tính từ, trạng tự trong tiếng Anhlà một kỹ năng và kiến thức căn phiên bản nhưng không hề đơn giản.giamcanherbalthin.comnhận thấy có các bạn học anh văn đã nhiều năm vẫn gặp mặt trở ngại dưới phân biệt các loại từ.Việc nắm rõ kiến thức căn bạn dạng chính là chi phí đề giúp các bạn có thể học xuất sắc tiếng Anh. Hãy cùng chúng tôi tổng hợp những cách phân biệt chủng loại từ với cách sử dụng chúng thế nào nhé.

Bạn đang xem: Danh từ động từ tính từ là gì


1. Cách nhận ra danh từ, hễ từ, tính từ, trạng từ giờ đồng hồ Anh

1.1. Tính từ trong giờ đồng hồ Anh (ADJECTIVE)

Tính từ giờ đồng hồ Anh thường dứt bằng đầy đủ đuôi sau: -ant, -ent, -ly, -ed. -ing, -ful, -less, -ate, -ive, -ish, -ous, …

1.1. địa điểm của tính từAdj + N(Trước danh từ): beautiful girl, lovely house…Tobe + adj(Sau TOBE): I am fat, You are friendly, She is intelligent, …Linking verbs + adj(Sau rượu cồn từ chỉ cảm xúc). Ví dụ: feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…(She feels tired)
*
*
*
*
*
Bài tập về từ loại trong giờ đồng hồ Anh

6. We are a very close-knit family và very ….. Of one another.

a. Supporting

b. Supportive

c. Support

d. Supporter

7. You are old enough to take _______ for what you have done.

a. Responsible

b. Responsibility

c. Responsibly

d. Irresponsible

8. He has been very interested in doing research on _______ since he was at high school.

a. Biology

b. Biological

c. Biologist

d. Biologically

9. Although they are twins, they have almost the same appearance but they are seldom in __.

a. Agree

b. Agreeable

c. Agreement

d. Agreeably

10. The more _______ và positive you look, the better you will feel.

a. Confide

b. Confident

c. Confidently

d. Confidence

11. My parents will have celebrated 30 years of _______ by next week.

a. Marry

b. Married

c. Marriageable

d. Marriage

12. London is trang chủ to people of many _______ cultures.

a. Diverse

b. Diversity

c. Diversify

d. Diversification

13. Some people are concerned with physical ______ when choosing a wife or husband.

a. Attractive

b. Attraction

c.attractiveness

d.attractively

14. Mrs. Pike was so angry that she made a _______ gesture at the driver.

a. Rude

b. Rudeness

c. Rudely

d. Rudest

15. She sent me a _______ letter thanking me for my invitation.

a. Polite

b. Politely

c. Politeness

d. Impoliteness

16. He is unhappy because of his ————–.

a. Deaf

b. Deafen

c. Deafness

d. Deafened

17. His country has ————– climate.

a. Continent

b. Continental

c. Continence

d. Continentally

18. She has a ————– for pink.

Xem thêm: Kho 500 Hình Nền Cá Vàng Đẹp Cho Máy Tính, Laptop, Ảnh Đẹp Laptop

a. Prefer

b. Preferential

c. Preferentially

d. Preference

19. Computers are ————– used in schools và universities.

a. Widely

b. Wide

c. Widen

d. Width

20. I sometimes bởi vì not feel ————– when I am at a party.

a. Comfort

b. Comfortable

c. Comforted

d. Comfortably

21. English is the language of ————–.

a. Communicative

b. Communication

c. Communicate

d. Communicatively

22. I have to vì chưng this job because I have no ————–.

a. Choose

b. Choice

c. Choosing

d. Chosen

23. English is used by pilots lớn ask for landing ————– in Cairo.

a. Instruct

b. Instructors

c. Instructions

d. Instructive

24. He did some odd jobs at trang chủ ————–.

a. Disappointment

b. Disappoint

c. Disappointed

d. Disappointedly

25. Don’t be afraid. This snake is ————–.

a. Harm

b. Harmful

c. Harmless

d. Unharmed

26. During his ————–, his family lived in the United State.

a. Child

b. Childhood

c. Childish

d. Childlike

27. Jack London wrote several ————– novels on an adventure.

a. Interest

b. Interestedly

c. Interesting

d. Interested

28. He failed the final exam because he didn’t make any ————– for it.

a. Prepare

b. Preparation

c. Preparing

d. Prepared

29. The custom was said to be a matter of ————–.

a. Convenient

b. Convenience

c. Conveniently

d. Convene

30. She is ————– in her book.

a. Absorbed

b. Absorbent

c. Absorptive

d. Absorb

Đáp án

1 – b2 – a3 – b4 – b5 – a6 – b7 – b8 – a9 – c10 – b
11 – d12 – c13 – b14 – a15 – a16 – c17 – b18 – d19 – a20 – b
21 – b22 – b23 – c24 – d25 – c26 – b27 – c28 – b29 – b30 – a

Cách phân biệt danh từ, rượu cồn từ, tính từ, trạng từ là một trong những phần kiến thức ngữ pháp cơ bản trong giờ đồng hồ Anh. Và trong những bài thi IELTS như IELTS Writing task 1, IELTS Writing task 2 việc áp dụng đúng những kiến thức ngữ pháp cơ bản là điều tối thiểu. Vày vậy hạy ôn luyện liên tục nhé

Như vậy giamcanherbalthin.com vừa chia sẻ đến chúng ta kiến thức vô cùng cơ phiên bản về Cách nhận thấy danh từ, động từ, tính từ, trạng từ trong giờ đồng hồ Anh. Mong muốn các bạn sẽ có thêm được những kiến thức hữu dụng cho bạn dạng thân.