Đáp án đề tham khảo 2022 môn GDCD thi tốt nghiệp THPT non sông (Đề minh họa 2022 GDCD) được bộ GDĐT vừa ra mắt ngày 31/3 giúp chúng ta học sinh làm cho quen với cấu trúc đề thi, search ra đông đảo điểm yếu, lỗ hổng trong kiến thức của mình để kịp thời ngã sung. Bài toán luyện đề còn khiến cho học sinh biết được giải pháp chia thời hạn làm bài đối với từng câu làm sao để cho phù hợp.

Bạn đang xem: Đáp án đề thi giáo dục công dân 2021

Để thuận lợi cho các bạn thí sinh trong việc tra cứu điểm thi, giamcanherbalthin.com cũng xin nhờ cất hộ tới các bạn đáp án đề thi xuất sắc nghiệp thpt 2022 môn GDCD - update nhanh nhất khi có Bộ chào làng đề thi.

Gợi ý lời giải GDCD cùng đề thi GDCD thpt 2022 đã bao gồm trên trang giamcanherbalthin.com new nhất.


Đáp án môn GDCD THPT giang sơn 2022

1. Đáp án đề thi THPT giang sơn 2022 môn GDCD

1. Đáp án đề thi THPT nước nhà 2022 môn GDCD

Mã đề 301

81.D

82.A

83.D

84.B

85.C

86.A

87.C

88.C

89.D

90.A

91.B

92.D

93.D

94.A

95.B

96.B

97.B

98.C

99.A

100.A

101.C

102.D

103.A

104.A

105.C

106.B

107.D

108.D

109.B

110.C

111.B

112.C

113.D

114.C

115.A

116.D

117.D

118.B

119.B

120.C

Mã đề 302

81.C

82.C

83.A

84.A

85.B

86.D

87.A

88.D

89.D

90.C

91.A

92.C

93.C

94.A

95.D

96.B

97.B

98.D

99.D

100.C

101.C

102.D

103.B

104.D

105.A

106.A

107.B

108.C

109.C

110.B

111.C

112.A

113.D

114.D

115.C

116.C

117.A

118.B

119.D

120.B

Mã đề 303

81. B

82. A

83. D

84. B

85. A

86. D

87. D

88. D

89. A

90. A

91. C

92. B

93. D

94. D

95. D

96. C

97. B

98. D

99. D

100. B

101. C

102. C

103. C

104. D

105. B

106. B

107. B

108. C

109. C

110. C

111. D

112. C

113. D

114. B

115. C

116. C

117. C

118. C

119. B

120. B


Mã đề 304

81.D

82.A

83.A

84.B

85.C

86.C

87.C

88.D

89.A

90.D

91.D

92.C

93.A

94.A

95.B

96.A

97.C

98.D

99.B

100.A

101.C

102.B

103.D

104.C

105.B

106.A

107.B

108.A

109.C

110.D

111.B

112.C

113.B

114.C

115.B

116.A

117.B

118.A

119.D

120.A

Mã đề 305

81.B

82.D

83.B

84.D

85.C

86.D

87.C

88.A

89.B

90.C

91.C

92.D

93.C

94. A

95. C

96.A

97.C

98.C

99.A

100.D

101.D

102.A

103.A

104.A

105.D

106.A

107.D

108.C

109. C

110.B

111.D

112.A

113.A

114.C

115.A

116.C

117.A

118.D

119.A

120.B

Mã đề 306

81. A

82. C

83. C

84. B

85. D

86. D

87. B

88. C

89. C

90. D

91. B

92. D

93. D

94. A

95. A

96. B

97. D

98. B

99. B

100. A

101. C

102. D

103. A

104. A

105. A

106. B

107. D

108. B

109.B

110. B

111. A

112. B

113. C

114. A

115. A

116. B

117. B

118. A

119. D

120. C

Mã đề 307

81.A

82.B

83.A

84.A

85.D

86.A

87.C

88.B

89.C

90.B

91.C

92.B

93.A

94.B

95.C

96.C

97.A

98.D

99.B

100.C

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.


Mã đề 308

81. C

82.C

83.B

84.D

85.C

86.B

87.A

88.C

89.D

90.A

91.A

92.C

93.D

94.C

95.C

96.D

97.A

98.B

99.B

100.A

101.D

102.A

103.D

104.A

105.A

106.B

107.B

108.A

109.B

110.B

111.D

112.A

113.D

114.B

115.A

116.B

117.B

118.A

119.D

120.A

Mã đề 309

81. D

82.C

83.D

84.C

85.B

86.C

87.C

88.A

89.C

90.D

91.A

92.B

93.B

94.B

95.A

96.B

97.D

98.C

99.D

100.A

101.B

102.D

103.D

104.C

105.B

106.C

107.C

108.B

109.D

110.D

111.D

112.C

113.D

114.A

115.D

116.B

117.B

118.B

119.C

120.B

Mã đề 310

81.C

82.D

83.D

84.A

85.D

86.B

87.D

88.A

89.C

90.D

91.C

92.D

93.B

94.B

95.A

96.A

97.A

98.D

99.A

100.A

101.C

102.A

103.D

104.B

105.C

106.C

107.C

108.B

109.C

110.B

111.B

112.D

113.B

114.C

115.C

116.A

117.B

118.C

119.B

120.A

Mã đề 311

81.D

82.C

83.A

84.C

85.A

86.C

87.A

88.C

89.C

90.B

91.C

92.C

93.D

94.B

95.B

96.D

97.D

98.B

99.D

100.A

101.C

102.A

103.A

104.B

105.A

106.B

107.D

108.A

109.A

110.B

111.D

112.B

113.C

114.A

115.D

116.B

117.B

118.D

119.D

120.D

Mã đề 312

81. D

82.D

83.C

84.A

85.D

86.B

87.C

88.D

89.D

90. B

91. C

92. C

93. A

94.B

95.D

96.B

97.A

98.A

99.C

100.A

101.C

102.A

103.A

104.C

105.C

106.A

107.C

108.C

109.D

110.C

111.C

112.D

113.D

114.A

115.A

116.C

117.D

118.C

119.A

120.D


Mã đề 313

81.C

82.B

83.B

84.D

85.C

86.D

87.C

88.A

89.A

90.D

91.C

92.D

93.A

94.D

95.C

96.A

97.A

98.D

99.A

100.C

101.C

102.A

103.B

104.B

105.D

106.C

107.C

108.A

109.B

110.D

111.A

112.C

113.B

114.B

115.B

116.C

117.A

118.B

119.B

120.A

Mã đề 314

81.D

82.D

83.A

84.B

85.C

86.A

87.B

88.D

89.D

90.D

91.C

92.A

93.B

94.D

95.B

96.B

97.A

98.B

99.D

100.C

101.D

102.B

103.D

104.A

105.C

106.B

107.A

108.C

109.A

110.B

111.B

112.C

113.D

114.C

115.B

116.C

117.B

118.C

119.C

120.D

Mã đề 315

81. A

82.D

83. C

84.B

85.A

86.B

87.A

88.A

89.B

90.B

91.A

92.B

93.A

94.C

95.C

96.B

97.C

98.D

99.D

100.A

101.D

102.A

103.B

104.D

105.B

106.A

107.B

108.A

109.D

110.A

111.D

112.D

113.A

114.B

115.B

116.D

117.A

118.D

119.C

120.D

Mã đề 316

81. D

82.B

83.C

84.D

85.A

86.A

87.C

88.B

89.A

90.A

91.C

92.A

93.C

94.B

95.D

96.B

97.D

98.B

99.A

100.D

101.C

102.A

103.D

104.C

105.C

106.C

107.B

108.D

109.D

110.B

111.D

112.C

113.A

114.B

115.D

116.A

117.B

118.C

119.D

120.B

Mã đề 317

81.A

82.B

83.D

84.D

85.C

86.B

87.B

88.A

89.D

90.C

91.A

92.B

93.B

94.A

95.C

96.B

97.B

98.A

99.A

100.D

101.A

102.C

103.C

104.A

105.C

106.C

107.A

108.B

109.B

110.C

111.A

112.D

113.C

114.C

115.C

116.A

117.D

118.D

119.D

120.B

Mã đề 318

81. A

82. B

83. C

84.A

85.D

86.B

87.D

88.C

89.D

90.A

91.A

92.B

93.A

94.D

95.C

96.C

97.B

98.B

99.B

100.A

101.B

102.A

103.D

104.A

105.D

106.A

107.D

108.B

109.D

110.A

111.D

112.B

113.D

114.B

115.A

116.B

117.A

118.A

119.D

120.A

Mã đề 319


81.D

82.C

83.C

84.A

85.C

86.C

87.D

88.C

89.A

90.C

91.B

92.A

93.C

94.C

95.A

96.B

97.A

98.D

99.B

100.B

101.D

102.B

103.B

104.C

105.D

106.B

107.C

108.D

109.B

110.D

111.D

112.C

113.B

114.D

115.B

116.D

117.D

118.A

119.D

120.B

Mã đề 320

81.C

82.B

83.C

84.C

85.B

86.A

87.D

88.B

89.B

90.C

91.B

92.A

93.B

94.D

95.B

96.D

97.D

98.D

99.B

100.B

101.D

102.C

103.C

104.B

105.D

106.D

107.A

108.C

109.D

110.A

111.C

112.A

113.A

114.C

115.A

116.A

117.C

118.A

119.D

120.D

Mã đề 321

81.C

82.A

83.D

84.C

85.D

86.D

87.B

88.C

89.D

90.A

91.D

92.B

93.B

94.A

95.D

96.C

97.C

98.B

99.C

100.B

101.A

102.D

103.D

104.C

105.D

106.C

107.B

108.C

109.B

110.A

111.C

112.B

113.A

114.C

115.B

116.A

117.D

118.A

119.B

120.A

Mã đề 322

81.D

82.A

83.A

84.C

85.D

86.D

87.C

88.A

89.C

90.C

91.C

92.B

93.C

94.D

95.B

96.D

97.B

98.D

99.A

100.C

101.C

102.B

103.B

104.C

105.A

106.D

107.A

108.C

109.C

110.D

111.B

112.A

113.A

114.D

115.B

116.A

117.C

118.B

119.A

120.B

Mã đề 323

81.B

82.D

83.C

84.B

85.D

86.A

87.C

88.D

89.B

90.A

91.C

92.A

93.B

94.D

95.A

96.C

97.B

98.D

99.A

100.D

101.D

102.C

103.C

104.C

105.B

106.B

107.A

108.B

109.A

110.D

111.B

112.D

113.B

114.D

115.A

116.A

117.A

118.C

119.A

120.D

Mã đề 324

81. C

82.A

83.D

84.C

85.D

86.D

87.B

88.C

89.C

90.D

91.B

92.C

93.B

94.A

95.B

96.B

97.A

98.C

99.B

100.B

101.C

102.B

103.A

104.A

105.C

106.A

107.A

108.B

109.A

110.C

111.A

112.A

113.B

114.D

115.C

116.B

117.A

118.D

119.A

120.C


Sau khi có đáp án ưng thuận của Bộ giáo dục đào tạo và đào tạo, giamcanherbalthin.com sẽ update nhanh nhất để sở hữu đáp án đúng đắn nhất cho mình đọc.

2. Đáp án đề minh họa môn GDCD năm 2022

Đề minh họa môn GDCD hoàn toàn có thể xem là dạng đề thi cạnh bên nhất với đề thi bao gồm thức, chắc hẳn bạn hiểu đã tham khảo và có tác dụng qua đề thi minh họa của bộ giáo dục. Dưới đó là đáp án chuẩn chỉnh đề thi minh họa môn GDCD năm 2022, chúng ta đối chiếu và đối chiếu với hiệu quả bài làm thử của mình để review được năng lượng và thiếu sót của mình để ôn tập chuẩn bị cho kì thi tiếp đây nhé.


CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81B91B101A111A
82A92C102C112A
83A93C103D113C
84C94D104A114C
85D95B105A115C
86C96A106C116C
87A97D107A117A
88B98A108D118C
89B99B109A119A
90A100C110C120B

3. Giải đáp giải cụ thể đề xem thêm GDCD 2022

Trong đề thi GDCD 2022, một vài vấn đề của quy định được tích phù hợp thành thắc mắc ngắn gọn, với những câu hỏi này, nếu không có kiến thức căn cơ hiểu biết pháp luật rất dễ dẫn đến nhầm lẫn. giamcanherbalthin.com gửi bạn đáp án giải thích cụ thể một số câu trong đề thi GDCD 2022.

Giải cụ thể câu 89: Thi hành điều khoản là gì? lấy ví dụ như về thi hành pháp luật

Giải chi tiết câu 98: Quyền tự do ngôn luận được bộc lộ qua hành vi nào 2022?

Giải chi tiết câu 109: Công dân hoàn toàn có thể thực hiện nay quyền năng khiếu nại trong trường phù hợp nào sau đây?

4. Đề thi minh họa môn GDCD năm 2022

5. đánh giá đề minh họa GDCD 2022

Đề tìm hiểu thêm môn GDCD nằm trong tổng hợp môn công nghệ xã hội. Xét riêng đề thi giáo dục và đào tạo công dân năm nay, 90% tổng số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 12 và 10% thắc mắc thuộc lịch trình lớp 11. 75% câu hỏi trong đề ở trong mức độ nhận biết – thông hiểu. Đề thi bao gồm mức độ tương đương đề xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021, không mở ra dạng bài xích hay nội dung kỹ năng mới. Các bạn học sinh chỉ cần ôn tập lại toàn bộ nội dung của GDCD lớp 12 và luyện các đề thi minh họa và đề thi chính thức môn GDCD các thời gian trước là hoàn toàn có khả năng kết thúc bài thi cùng với số điểm gần như là tuyệt đối.

Môn GDCD là môn học tất cả mối liên hệ trực kế tiếp đời sống mặt hàng ngày, vì thế người học thường xuyên ôn thi các câu hỏi GDCD trong 1 thời gian ngắn, không giống với rất nhiều môn khối tự nhiên và thoải mái cần đề xuất có kiến thức nền các năm học. Theo reviews thì không thực sự khó, phần thắc mắc vận dụng vẫn chính là câu dài, nhiều chi tiết lừa còn nếu như không nắm dĩ nhiên kiến thức điều khoản sẽ dễ dàng bị tấn công lừa. Cùng với những câu hỏi liên quan cho pháp luật, các bạn nên tư duy hệ thống để không trở nên nhầm lẫn giữa các khái niệm, tránh việc mất điểm không xứng đáng có.

6. Đáp án GDCD chủ yếu thức của bộ - update sau khi kì thi diễn ra

Sau lúc kì thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2022 diễn ra và Bộ công bố đề thi giỏi nghiệp 2022 môn GDCD, update đáp án sớm nhất tại giamcanherbalthin.com.

Dưới đây là Đáp án thi giỏi nghiệp 2021 GDCD mời các bạn tham khảo trong thời hạn kì thi xuất sắc nghiệp 2022 sắp diễn ra trong tháng 7.


Các bạn có thể tải lời giải tại link tải về vào bài.

7. Đáp án GDCD giỏi nghiệp 2021

Đề GDCD trong năm này có toàn bộ 24 mã đề từ mã 301 mang lại mã 324, mỗi mã có 40 câu hỏi. Đề GDCD xuất sắc nghiệp 2021 được nhiều người thí sinh review là dễ thở. Cấu tạo đề bám sát đít chương trình học lớp 12, các câu tình huống không thực sự khó khăn hay tiến công đố.

Đáp án GDCD giỏi nghiệp mã đề 310

81. B82. B83. A84. B85. C
86. D87. B88. A89. D90. C
91. C92.D93. A94. D95. C
96. C97. A98. D99. A100. C
101. C102. C103. A104. A105.A
106.C107.A108.C109.C110.D
111.C112.C113.C114.A115.A
116.D117.C118.A119.D120.D

Đáp án GDCD giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 304

81. D

82. C

83. D

84. C

85. D

86. C

87. D

88. C

89. A

90. A

91. D

92. D

93. B

94. D

95. C

96. C

97. B

98. A

99. A

100. B

101. C

102. B

103. D

104. B

105.B

106. B

107. C

108. D

109. C

110. B

111. D

112. B

113. C

114. A

115. D

116. B

117. D

118. C

119. B

120. C

Đáp án GDCD tốt nghiệp thpt 2021 mã đề 301

81. A

82. A

83. C

84. C

85. B

86. B

87. C

88. B

89. D

90. C

91.B

92.D

93.C

94.A

95.D

96.A

97.A

98.B

99.D

100.A

101.C

102.D

103.A

104.D

105.B

106.C

107.C

108.D

109.A

110.B

111.D

112.C

113.A

114.A

115.B

116.A

117.C

118.D

119.D

120.D

Đáp án GDCD tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 303

81. D

82. C

83. B

84. D

85. B

86. C

87. A

88. A

89. A

90. C

91. D

92. B

93. B

94. A

95. C

96. D

97. A

98. C

99. A

100. D

101. D

102. A

103. B

104. C

105. B

106. A

107. A

108. B

109. C

110. B

111. D

112. D

113. B

114. C

115. B

116. D

117. D

118. D

119. C

120. A

Đáp án GDCD tốt nghiệp thpt 2021 mã đề 306

81. D82. A83. C84. A85. D
86. C87. D88. D89. C90. B
91. A92. A93. B94. B95. B
96. D97. C98. C99. D100. C
101. D102. D103. A104. A105.
106.107.108.109.110.
111.112.113.114.115.
116.117.118.119.120.

Đáp án GDCD tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 302

81. D

82. C

83. D

84. B

85. B

86. C

87. C

88. A

89. D

90. B

91. C

92. A

93. A

94. C

95. B

96. C

97. B

98. C

99. D

100. A

101.D

102.B

103.C

104.D

105.B

106.A

107.B

108.B

109.D

110.C

111.C

112.A

113.D

114.A

115.C

116.A

117.D

118.A

119.A

120.C

Đáp án GDCD tốt nghiệp thpt 2021 mã đề 319

1.

82.

83. C

84.

85. A

86. D

87.

88. A

89. B

90. B

91. B

92. D

93. C

94.

95.

96.

97. C

98. A

99.

100. A

101.

102.

103.

104.

105.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Flamboyant Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Flamboyant Trong Tiếng Việt

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Đáp án GDCD THPT giang sơn 2021 mã đề 311

81. C

82. C

83. B

84. C

85. B

86. C

87. C

88. A

89. A

90. D

91. B

92. D

93. B

94. B

95. A

96. B

97. C

98. C

99. D

100. C

101. A

102. D

103. D

104. A

105. C

106. B

107. C

108. A

109. C

110. C

111. D

112. D

113. C

114. A

115. C

116. A

117. D

118. D

119. D

120. C

Đáp án GDCD xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 305

81. D

82. B

83. C

84. A

85. A

86. C

87. D

88. C

89. B

90. C

91. A

92. A

93. B

94. B

95. C

96. C

97. D

98. A

99. D

100. D

101. A

102. C

103. A

104. A

105. D

106. D

107. D

108. C

109. A

110. A

111. D

112. A

113. C

114. A

115. C

116. C

117. D

118. D

119. A

120. A

Đáp án GDCD thi trung học phổ thông 2021 mã đề 307

81. D

82. B

83. D

84. A

85. A

86. A

87. B

88. B

89. C

90. B

91. D

92. A

93. D

94. C

95. D

96. B

97. A

98. D

99. D

100. C

101. D

102. B

103. C

104. D

105. C

106. D

107. D

108. D

109. C

110. C

111. B

112. B

113. D

114. B

115. B

116. B

117. C

118. C

119. D

120. A

Đáp án GDCD thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 313

81. B

82. B

83. D

84. D

85. B

86. C

87. D

88. D

89. A

90. C

91. C

92. A

93. C

94. C

95. A

96. C

97. B

98. D

99. C

100. A

101. A

102. C

103. D

104. B

105. D

106. A

107. B

108. C

109. A

110. D

111. A

112. D

113. B

114. A

115. B

116. B

117. A

118. C

119. C

120. D

Đề thi môn GDCD THPT nước nhà 2021 mã đề 315

81. B

82. D

83. C

84. A

85. A

86. B

87. A

88. A

89. C

90. B

91. D

92. B

93. B

94. C

95. D

96. B

97. C

98. C

99. D

100. D

101. C

102. B

103. A

104. D

105. C

106. D

107. B

108. B

109. C

110. D

111. C

112. D

113. B

114. C

115. A

116. C

117. B

118. C

119. A

120. A

Đề thi môn GDCD THPT tổ quốc 2021 mã đề 316

81. A

82. D

83. C

84. C

85. D

86. D

87. A

88. A

89. D

90. B

91. A

92. B

93. A

94. B

95. D

96. A

97. B

98. B

99. D

100. A

101. D

102. B

103. C

104. B

105. C

106. C

107. C

108. B

109. A

110. B

111. C

112. A

113. B

114. A

115. A

116. C

117. D

118. B

119. C

120. C

Đề thi môn GDCD THPT đất nước 2021 mã đề 317

81. C

82. D

83. B

84. B

85. C

86. A

87. B

88. A

89. B

90. B

91. C

92. C

93. A

94. D

95. D

96. A

97. B

98. A

99. B

100. D

101. C

102. A

103. A

104. C

105. A

106. C

107. C

108. B

109. A

110. B

111. B

112. C

113. A

114. B

115. A

116. C

117. A

118. B

119. C

120. C

Đề thi môn GDCD THPT đất nước 2021 mã đề 318


81. A

82. D

83. B

84. C

85. B

86. A

87. D

88. C

89. D

90. C

91. B

92. B

93. A

94. B

95. A

96. A

97. C

98. C

99. C

100. A

101. D

102. D

103. A

104. B

105. B

106. C

107. B

108. C

109. B

110. C

111. C

112. D

113. D

114. B

115. A

116. D

117. A

118. B

119. D

120. B

Đề thi môn GDCD THPT nước nhà 2021 mã đề 321

81. C

82. B

83. D

84. B

85. B

86. A

87. A

88. B

89. B

90. C

91. C

92. D

93. A

94. C

95. A

96. D

97. A

98. D

99. D

100. A

101. D

102. D

103. B

104. A

105. B

106. A

107. B

108. A

109. D

110. B

111. A

112. D

113. D

114. B

115. D

116. B

117. D

118. D

119. A

120. B

Đề thi môn GDCD THPT quốc gia 2021 mã đề 324

81. A

82. A

83. B

84. B

85. A

86. D

87. B

88. B

89. A

90. A

91. B

92. D

93. B

94. C

95. C

96. D

97. D

98. A

99. C

100. A

101. A

102. B

103. B

104. C

105. C

106. B

107. B

108. C

109. C

110. A

111. C

112. D

113. C

114. B

115. A

116. C

117. C

118. B

119. A

120. A

Đáp án GDCD tốt nghiệp 2021 mã đề 309

81. B

82. C

83. D

84. C

85. B

86. A

87. B

88. A

89. C

90. B

91. D

92. A

93. A

94. D

95. B

96. A

97. A

98. B

99. D

100. C

101. B

102. B

103. D

104. D

105. A

106. A

107. D

108. D

109. C

110. C

111. C

112. D

113. C

114. A

115. C

116. A

117. D

118. D

119. C

120. C

Đáp án GDCD xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 312

81. D

82. A

83. D

84. D

85. B

86. B

87. C

88. B

89. B

90. A

91. C

92. A

93. A

94. D

95. D

96. C

97. B

98. D

99. C

100. D

101. D

102. C

103. A

104. D

105. D

106. C

107. C

108. B

109. B

110. C

111. B

112. A

113. C

114. B

115. C

116. B

117. A

118. C

119. B

120. B

Đáp án GDCD giỏi nghiệp 2021 mã đề 314

81. B

82. D

83. B

84. C

85. A

86. C

87. C

88. A

89. D

90. B

91. A

92. B

93. C

94. A

95. D

96. B

97. B

98. D

99. D

100. A

101. B

102. B

103. A

104. A

105. D

106. D

107. D

108. B

109. B

110. A

111. B

112. B

113. D

114. A

115. D

116. A

117. A

118. B

119. D

120. D

Đáp án GDCD xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 308

81. B

82. D

83. D

84. B

85. A

86. D

87. A

88. C

89. B

90. C

91. C

92. B

93. B

94. A

95. D

96. B

97. C

98. D

99. A

100. A

101. C

102. D

103. D

104. A

105. B

106. B

107. B

108. D

109. B

110. D

111. A

112. B

113. C

114. B

115. C

116. D

117. A

118. B

119. A

120. C

Đáp án GDCD tốt nghiệp 2021 mã đề 320

81. D

82. D

83. A

84. C

85. B

86. A

87. A

88. C

89. D

90. A

91. C

92. D

93. A

94. B

95. A

96. C

97. B

98. C

99. D

100. D

101. B

102. D

103. B

104. A

105. A

106. D

107. D

108. D

109. C

110. A

111. B

112. B

113. C

114. A

115. B

116. A

117. C

118. B

119. C

120. D

Đáp án GDCD tốt nghiệp 2021 mã đề 322

81. D

82. C

83. D

84. C

85. A

86. B

87. B

88. C

89. D

90. B

91. A

92. B

93. C

94. B

95. D

96. C

97. D

98. A

99. C

100. A

101. B

102. D

103. C

104. D

105. B

106. B

107. A

108. C

109. D

110. A

111. D

112. D

113. B

114. B

115. A

116. D

117. A

118. C

119. B

120. B

Đáp án GDCD tốt nghiệp 2021 mã đề 323

81. C

82. B

83. C

84. A

85. A

86. B

87. D

88. B

89. C

90. C

91. B

92. B

93. A

94. B

95. C

96. B

97. C

98. A

99. B

100. C

101. A

102. C

103. D

104. B

105. A

106. A

107. D

108. D

109. B

110. C

111. D

112. A

113. C

114. B

115. D

116. D

117. B

118. A

119. A

120. D

8. Đáp án đề xem thêm 2021 môn GDCD thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc gia

81. B

82. A

83. A

84. C

85. D

86. C

87. A

88. B

89. B

90. A

91. B

92. C

93. C

94. D

95. B

96. A

97. D

98. A

99. B

100. C

101.A

102.C

103.D

104.A

105.A

106.C

107.A

108.D

109.B

110.C

111.A

112.C

113.A

114.C

115.C

116.C

117.A

118.B

119.C

120.B

Đáp án đề minh họa 2021 môn giáo dục và đào tạo công dân thi giỏi nghiệp THPT đất nước sẽ được giamcanherbalthin.com cập nhật đầy đủ.

9. Đề minh họa GDCD 2021

Câu 81: Sự tác động của con tín đồ vào trường đoản cú nhiên, biến hóa các yếu tố của tự nhiên để tạo nên sản phẩm cân xứng với nhu cầu của bản thân mình là

A. Vượt trình sa thải độc quyền.

B. Tiếp tế của cải đồ chất.

C. Phương thức triệt tiêu cạnh tranh.

D. Vận động thúc đẩy đầu cơ.

Câu 82: trong những tác động tích cực của quy mức sử dụng giá trị trong chế tạo và lưu thông hàng hóa là kích mê thích lực lượng sản xuất cách tân và phát triển và

A. Có tác dụng tăng năng suất lao động.

B. Thâu tóm tổ chức độc quyền.

C. Bảo trì mọi thu nhập nhập.

D. định chiếm tài nguyên thiên nhiên.

Câu 83: khối hệ thống các luật lệ xử sự thông thường do đơn vị nước phát hành và được bảo vệ thực hiện nay bằng quyền lực nhà nước là

A. Pháp luật.

B. Thỏa thuận.

C. Hương thơm ước.

D. Biên bản.

Câu 84: Cá nhân, tổ chức triển khai sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì nhưng mà pháp luật chất nhận được làm là thực hiện lao lý theo vẻ ngoài nào sau đây?

A. Tuân hành quy chế.

B. Thi hành pháp luật.

C. Thực hiện pháp luật.

D. Phổ biến quy chế.

Câu 85: Theo nguyên lý của pháp luật, công dân bao gồm hành vi xâm phạm những quan hệ lao động, công vụ nhà nước do luật pháp lao rượu cồn và quy định hành chính bảo đảm an toàn là vi phạm

A. Truyền thống.

B. Tập quán.

C. Phong tục.

D. Kỉ luật.

Câu 86: bạn đủ năng lượng trách nhiệm pháp luật theo điều khoản của quy định có hành vi xâm phạm tới quan liêu hệ gia tài được pháp luật bảo đảm phải

A. Hủy bỏ mọi giao dịch.

B. Công khai kín đời tư.

C. Phụ trách dân sự.

D. Thực hiện tư vấn pháp lí.

Câu 87: bình đẳng trước pháp luật tức là trong việc hưởng quyền, tiến hành nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí phần đông công dân phần đa không bị

A. Phân biệt đối xử.

B. Biến đổi quốc tịch.

C. Vận dụng hình phạt.

D. Truy cứu vãn trách nhiệm.

Câu 88: Theo mức sử dụng của pháp luật, vợ và chồng có quyền và nhiệm vụ ngang nhau trong câu hỏi lựa chọn

A. Gia sản công.

B. Vị trí cư trú.

C. địa giới hành chính.

D. Nam nữ thai nhi.

Câu 89: người tiêu dùng lao cồn không bố trí nhân viên con gái đảm nhiệm quá trình nặng nhọc, nguy hại có tác động xấu đến tính năng sinh đẻ với nuôi con là thực hiện quyền bình đẳng giữa

A. Tín đồ sản xuất và fan kinh doanh.

B. Lao động nam với lao rượu cồn nữ.

C. Nhà nước và doanh nghiệp.

D. Chính quyền và nhân dân.

Câu 90: bình đẳng trong marketing được thể hiện trải qua việc những doanh nghiệp khi tiến hành chuyển động kinh doanh phần đa phải

A. Tuân mẹo nhỏ luật bảo vệ môi trường.

B. Cân đối quan hệ cung - cầu.

C. đồng loạt bảo trì chế độ một giá.

D. Chấm dứt phân hóa nhiều - nghèo.

Câu 91: Theo cách thức của lao lý ở nước ta, quyền đồng đẳng giữa các dân tộc trong nghành chính trị được thể hiện trải qua việc công dân được tham gia

A. Vạc triển kinh tế địa phương.

B. Thống trị nhà nước và xã hội.

C. Tôn tạo những di sản văn hóa.

D. Bảo vệ ngôn ngữ vùng miền.

Câu 92: Theo chính sách của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khám xét khu vực ở của công dân khi bao gồm căn cứ xác minh chỗ sống của tín đồ đó