*

Để sửa tài liệu trong ô tính em cần:

A. Nháy đúp con chuột trái vào ô yêu cầu sửa.

B. Nháy nút con chuột trái

C. Nháy lưu ban chuột đề nghị vào ô nên sửa

D. Nháy nút chuột phải


*

*

Câu 13.

Bạn đang xem: Để sửa dữ liệu trong ô tính em cần:

 Giao của một hàng với một cột được hotline là:

A. Khối B. Hàng C. Ô D. Cột

Câu 14. Để sửa dữ liệu trong ô tính em cần:

A. Nháy đúp con chuột vào ô nên sửa B. Nháy nút chuột trái

C. Nháy đúp chuột nên vào ô phải sửa D. Nháy nút chuột phải

Câu 15. Màn hình thao tác làm việc của Excel khác màn hình thao tác làm việc của Word là tất cả có:

A. File, Trang tính, Home, Thanh công thức.

B. Trang tính, Thanh công thức, Page Layout, Data.

C. Thanh trạng thái, Thanh công thức, Fomulas

D. Trang tính, Thanh công thức, Fomulas, Data.

Câu 16. Để tiến hành của phép tính (15+3):52 ta nhập như vậy nào?

A. =(15+3):52 B. =(15+3)/5^2

C. = (15+3)/52 D. =(15+3):5^2

Câu 17. Để chọn một hàng bên trên trang tính, em thực hiện:

A. Nháy chuột tại nút thương hiệu hàng

B. Nháy loài chuột tại nút tên cột

C. Đưa nhỏ trỏ con chuột tại ô đó và nháy chuột.

D. Kéo thả chuột xuất phát từ 1 ô góc đến ô ở góc đối diện

Câu 18. Để chọn một khối bên trên trang tính, em thực hiện:

A. Nháy chuột tại nút thương hiệu hàng

B. Nháy loài chuột tại nút thương hiệu cột

C. Đưa nhỏ trỏ chuột tại ô đó với nháy chuột.

D. Kéo thả chuột từ 1 ô góc mang lại ô ở góc đối diện

Câu 19. Để tính tổng giá chỉ trị trong những ô C1 với C2, tiếp nối chia đến giá trị trong ô B3. Bí quyết nào đúng trong những công thức sau đây?

A. =C1 + C2/B3 B. =(C1+C2)/B3 C. =(C1 + C2 )B3 D. =C1+C2B3

Câu 20. Để chọn một hàng trên trang tính, em thực hiện:

A. Nháy con chuột tại nút thương hiệu hàng.

Xem thêm: Viêm Khớp Cùng Chậu Ở Nam Giới, Viêm Khớp Cùng Chậu

B. Nháy loài chuột tại nút thương hiệu cột.

C. Đưa nhỏ trỏ chuột tại chỗ đó và nháy chuột.

D. Kéo thả chuột xuất phát từ một ô góc mang đến ô ở góc đối diện.

Câu 21. Công thức = 3*2^2+1^3*2 cho hiệu quả bao nhiêu?

A. 14 B. 18 C. 38 D. 42

Câu 22. Các bước nhập cách làm vào ô tính:

A. Gõ vết = → nhập phương pháp → chọn ô tính → dìm Enter

B. Gõ dấu = → chọn ô tính → nhập phương pháp → thừa nhận Enter

C. Lựa chọn ô tính → gõ dấu = → nhập bí quyết → nhận Enter

D. Lựa chọn ô tính → nhập bí quyết → gõ vết = → dìm Enter

Câu 23. Đưa con trỏ chuột đến tên cột rồi nháy con chuột tại nút tên cột chính là thao tác:

A. Lựa chọn 1 hàng B. Chọn 1 cột

C. Chọn 1 ô D. Chọn 1 khối

Câu 24. Ở một ô tính tất cả công thức sau: =((B2+C5)/C7)*D5 cùng với B2 = 10, C5 = 5,

C7 = 3, D5= 7 thì tác dụng trong ô tính này sẽ là:

A. đôi mươi B. 25 C. 35 D. 19

Câu 25. Ô tính đang được kích hoạt bao gồm gì không giống so với những ô tính còn lại?

A. Được tô color đen.

B. Tất cả con trỏ chuột bên trong đó.

C. Bao gồm đường viền đường nét đứt xung quanh.

D. Có viền đậm xung quanh.

Câu 26. Ở một ô tính tất cả công thức sau: =((B2+C5)/C7)*D5 cùng với B2 = 10, C5 = 5,

C7 = 3, D5 = 7 thì công dụng trong ô tính đó sẽ là:

A. đôi mươi B. 25 C. 35 D. 19

Câu 27: Giả sử phải tính tổng giá bán trị các ô A1 và C1, kế tiếp nhân với mức giá trị vào ô B1. Công thức nào trong các các cách làm sau đó là đúng?