Ai chỉ giúp mình phương pháp uninstall phần mềm ByteFence trên Win được không? (1)Đã test vào Control Panel -> Program-> Uninstall nhưng không tồn tại ByteFence vào đó(2)Đã thử vào (C