Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Dãy gồm đều hóa học năng lượng điện li mạnh mẽ là: A. HCl, NaCl, Na 2 CO 3 , Fe(OH) 3.B. NaF, NaOH, KCl, HClO C. NaOH, KCl, H 2 SO 4 , KOH,D. KNO 3 , MgCl 2 , HNO 3 ,HF.

Bạn đang xem: Hợp chất thuộc loại chất điện li mạnh là


Dãy hóa học như thế nào dưới đây, nội địa đều là chất điện li yếu: A. H 2 CO 3 , C 2 H 5 OH, Mg(OH) 2 .B. H 2 S, CH 3 COOH, Ba(OH) 2 .C. H 2 CO 3 , H 2 SO 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 .D. H 2 S, H 2 SO 3 , H 2 SO 4 .


Trong những chất: KCl, C2H5OH, C6H12O6 (glucozơ), NaNO3, CH3COONH4, HCl với KOH, số hóa học thuộc loại hóa học năng lượng điện li táo bạo là

 A. 4.

 B. 2.

 C. 3.

 D. 5.


Dung dịch axit bạo dạn một mức X độ đậm đặc 0,010 mol/l gồm pH = 2 cùng dung dịch bazơ bạo dạn một mức Y mật độ 0,010 mol/l bao gồm pH = 12. Vậy:

A. X và Y là những chất điện li khỏe khoắn.

B. X với Y là các chất năng lượng điện li yếu hèn.

C. X là chất điện li khỏe mạnh, Y là chất điện li yếu.

D. X là chất điện li yếu đuối, Y là hóa học năng lượng điện li khỏe mạnh.


+H+2+O+biểu+diễn+bản+chất+của+phản+ứng+hóa+học+nào+dưới+đây:+A.+H+2+SO+4+++BaCl+2+->+BaSO+4+++2HCl+B.+NaOH+++NaHCO+3--Na2+CO+3+++H+2+O+C.+Fe(OH)+3+++3HCl-...">

Phương trình ion thu gọn: H + + OH - -> H 2 O màn trình diễn thực chất của bội nghịch ứng chất hóa học nào bên dưới đây: A. H 2 SO 4 + BaCl 2 -> BaSO 4 + 2HClB. NaOH + NaHCO 3--Na2 CO 3 + H 2 OC. Fe(OH) 3 + 3HCl-> FeCl 3 + 3H 2 OD. HCl + NaOH ->NaCl + H 2 O


Cho các tuyên bố sau:

(a) Anbunin là protein hình cầu, ko tung trong nước

(b) Aminoaxxit là đúng theo chất tạp chức

(c) Saccarozơ thuộc loại đisaccarit

(d) Công thức tổng quát của amin no, mạch hở solo chức là CnH2n+3 N

(e) Tất cả các peptit đều có bội phản ứng cùng với Cu(OH)2 sản xuất phù hợp chất color tím

(f) Trong phân tử tetrapeptit mạch hlàm việc tất cả 3 link peptit

(g) Lực bazơ của metylamin táo tợn hơn đimetylamin

Số tuyên bố đúng

A.

Xem thêm: Thông Tin Mới Về : Vô Song Chiến Ký Đóng Cửa Vì Lỗi Game Hoành Hành

2

B. 5

C. 4

D. 3


Lấy 5 axit bất kỳ, mỗi axit trọng lượng 10g( gồm 3 chất điện li mạnh bạo, 2 chất năng lượng điện li yếu hoà chảy vào 100g nước) a) Viết pt phân li các hóa học bên trên b)?Tính số mol những ion biết những chất năng lượng điện li đa số chỉ phân li 10% c) Trong bài xích, xác minh hóa học như thế nào dẫn năng lượng điện tốt nhất có thể, dẫn năng lượng điện kém nhẹm duy nhất, do sao?


Cho các chất sau: H2CO3, Al2(SO4)3, HNO3, glucozơ, C2H5OH, NaOH, CH3COOH, Ba(OH)2, HF. số hóa học năng lượng điện li to gan là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6


Cho những đúng theo chất sau:

( a ) H O C H 2 - C H 2 O H . ( b ) H O C H 2 - C H 2 - C H 2 O H . ( c ) H O C H 2 - C H ( O H ) - C H 2 O H . ( d ) C H 3 - C H ( O H ) - C H 2 O H . ( e ) C H 3 - C H 2 O H . ( f ) C H 3 - O - C H 2 C H 3 .