Trong bài viết dưới đây giamcanherbalthin.com đã hướng dẫn bạn viết lại câu “i started working in this hotel six months ago”, cùng với đó là tổng hòa hợp những kỹ năng và kiến thức liên quan lại về dạng bài tập này. Mời các bạn cùng theo dõi!


*
I Started Working In This khách sạn Six Months Ago

Viết lại câu “i started working in this khách sạn six months ago”

=> I have….

Bạn đang xem: Write a second sentence so that it has similar meaning to the first

Trả lời:

=> I have worked in this khách sạn for six months.

Giải thích: chuyển QKĐ quý phái HTHT, S have/has V3/ed, for + khoảng chừng thời gian

Một số câu trúc viết lại câu thường gặp

S + began / started + to lớn V/ V-ing + time ago (nhận dạng cấu trúc: began/ started lớn V/ Ving: bắt đầu làm gì)

Viết lại thành: S + have/has + P2 / been Ving+ for / since …

Ví dụ: She began to lớn play the piano 5 years ago

=> She has played/ has been playing the piano for 5 years.

S + last + Ved + time+ ago: Lần sau cuối làm gì

=> S + have/ has +not+ for + time

=> It’s + time+ since + S + last + Ved.

=> The last time + S + V ed+ was + time + ago.

Ví dụ: It last snowed 2 weeks ago.

=> It hasn’t snowed for 2 weeks

=> It’s 2 weeks since it last snowed.

=> The last time it snowed was 2 weeks ago.

This is the first time + S +have/has+P2: Lần đầu có tác dụng gì

=> S +have/ has + never + P2+ before

=> S+ have/ has not+ P2+ before

Ví dụ: This is the first time I have met him

=> I have never met him before.

=> I haven’t met him before.

This is the Superlative (…est/ most ADJ N) S +have/has+P2

=> S +have/ has + never + P2+ such a/an+ ADJ+ N

=> S+ have/ has never+ P2+ a more + ADJ+ N than this


*
I Started Working In This khách sạn Six Months Ago
S + Be/V + too + adj/adv + (for someone) + to bởi vì something: Quá….để mang đến ai làm cho gì…

Ví dụ: He vị trí cao nhất shelf is too high for the children to lớn reach.

S + Be/V + so + adj/ adv + that + S + V+O: Quá… mang đến nỗi mà…

Ví dụ: The đứng đầu shelf is so high that the children can not not reach it.

Notes: Trong cấu trúc So… that: vế sau that là mệnh đề bắt đầu nên cần phải có thêm O sau V nên ta có reach it và follow him, trong những khi đó ở cấu trúc “too” thì không, các em rất là lưu ý.

Còn cấu tạo S + Be/V + so + many/much/little/few +N + that + S + V + O.

Ví dụ: She has so much work to bởi that she can not go out with me tonight.

It + Be/V + such + (a/an) + (adj) + N(s) + that + S + V +O: Quá… cho nỗi mà…

Ví dụ: It is such a high đứng đầu shelf that the children can not reach it.

S + Be/V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something : Đủ… cho ai đó có tác dụng gì…

Chúng ta thường rước ADJ đối nghĩa của ADJ mang lại sẵn trong câu “too” để dùng tạo câu mới.

Ví dụ: She is too young to get married.=> She isn’t old enough khổng lồ get married.

It’s adj (for Sb) to vị sth: Ai đó làm cái gi như nạm nào?

=> Doing sth be ADJ (for sb)

=> S find Ving/ it/ N + ADJ to bởi vì sth

Ví dụ: It’s difficult for me lớn wake up early in the morning.

=> Waking up early in the morning is difficult for me.

=> I find waking up early in the morning difficult.

=> I find it difficult khổng lồ wake up in the morning.

(với N) I find English interesting khổng lồ study.

Ví dụ: It’s cool lớn try your best for what you want.

Xem thêm: Bling Bling Là Gì ? Nghĩa Của Từ Bling Bling Trong Tiếng Việt

=> Trying your best for what you want is cool.

I find it cool to lớn try your best for what you want.

S+ should/ ought to/ had better+ V

Or If I were you,…

=> It’s time for sb to bởi vì sth

=> It’s (high/ about) time S+ did sth. (thể hiện tại sự phàn nàn, chê trách “sao tới hiện thời mà vẫn chưa làm?”)

Ví dụ: You’d better go right now.

=> It’s time for you to lớn go now.

=> It’s time you went now.

Câu tường thuậtdạng bị động

Câu công ty độngCâu bị độngVí dụ
People say + S + V + …It be said that + S + VPeople say that he drinks a lot of wine. ↔ It is said that he drinks a lot of wine.
S + be said khổng lồ + Vhoặcto have V3/-edPeople say that he drinks a lot of wine. ↔ He is said lớn drink a lot of wine.

Chuyển đổicâu điều ước

Cấu trúcVí dụ
Câu ước ở tương laiwish + someone + would + bare infinitiveShe won’t come back here. ↔ Iwishshewouldcome back here. (Tôi ước chi cô ấy sẽ trở về đây)
Câu ước ở hiện nay tạiwish + someone + V2/-edI don’t have lots of money. ↔ IwishIcouldhave lots of money. (Tôi mong gì tôi có hật nhiều tiền)
Câu mong ở vượt khứwish + someone + had + V3/-edI didn’t say that I love him. ↔ IwishIhad saidthat I loved him. (Tôi cầu gì mình có thể nói rằng rằng tôi yêu anh ấy)

Bài tập viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh (có đáp án)- “I Started Working In This hotel Six Months Ago”


*
I Started Working In This hotel Six Months Ago

1. My mother used to play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

2. “Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

3. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

4. “Would you lượt thích orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

5. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

6. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

7. It is a four-hour drive from nam giới Dinh lớn Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

8. I think the owner of the oto is abroad.

=> The owner………………………………………

9. It’s a pity him didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

10. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

Đáp án:

My mother doesn’t play volleyball anymore.She suggests going fishing.I was given a dress on my birthday.He invited me for orange juice.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.It takes four hours to lớn drive from phái nam Dinh to lớn Ha Noi.The owner of the car is thought khổng lồ be abroad.I wish he had told me about it.The rain was too heavy for you khổng lồ go swimming.
*
I Started Working In This hotel Six Months Ago

Trên đây là hướng dẫn Viết Lại Câu “I Started Working In This hotel Six Months Ago”. giamcanherbalthin.com hi vọng những kỹ năng này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình đoạt được dạng bài xích tập này.