Likely có thể xuất hiện trong cấu trúc Be likely + to lớn Verbhoặc It"s likely that + mệnh đềđể chỉ điều gì đó có khả năng xảy ra.

Bạn đang xem: Likely là gì

1. Be likely to

Be likely tođi với động từ ngulặng thể bao gồm to.

Ví dụ:

Areparents who have sầu a lot of moneylikely tospoil their children?

Be likely tothường được dùng để tạo ra sự so sánh với những từ như: as … as,more, (the) most, lessvà (the) least.

Ví dụ:

I think menare more likely tospend a lot of money on food than women are.
A:I liked Budapest as well.B:Yeah. I’mprobablyless likely togo baông xã there than khổng lồ Prague.
Steve sầu is as likely lớn get the job as Dora. They’re both very well qualified.Kevin is (the) least likely to lớn want to lớn get married of all his friends.

Ảnh: Pinterest

2.It"s likely that

Cấu trúc It’s likelythat+ mệnh đề; động từ vào mệnhđề thường chiaở thì tương laiđơn để chỉ khả năng xảy ra của việc như thế nào đó.

Ví dụ:

It’s likely thatsales will rise.It’slikelythat more states will soon follow California’s lead.

Xem thêm: Incidents Là Gì, Nghĩa Của Từ Incident, Nghĩa Của Từ Incident

Với nghĩa dường như, gồm vẻ như, cấu trúc It"s likely that + mệnhđề thườngđược dùngđể viết lại câu tất cả những cấu trúc tươngđương, bao gồm:It seems that… = It appears that... = It looks as if…= It is likely that…

Ví dụ:

It seems that she was very depressed about failing the test.= It appears that she was very depressed about failing the thử nghiệm.= It is likely that she was very depressed about failing the chạy thử.= It looks as if she was very depressed about failing the demo. (Có vẻ như cô ấy rất buồn bởi trượt kỳ thi)It appears that they"ve sầu sent us the wrong information.= It seems that they"ve sầu sent us the wrong information.= It is likely that they"ve sầu sent us the wrong information.= It looks as if they"ve sent us the wrong information. (Có vẻ như họ đã gửi nhầm thông tin cho cái đó ta)It looks as if it"s going khổng lồ rain again.= It seems that it"s going lớn rain again.= It appears that it"s going lớn rain again.= It is likely that it"s going khổng lồ rain again. (Nhìn bao gồm vẻ như trời lại sắp mưa)It is likely that she"s very surprised at his amazing performance.= It seems that she"s very surprised at his amazing performance.= It appears that she"s very surprised at his amazing performance.= It looks as if she"s very surprised at his amazing performance. (Có vẻ như cô ấy rất ngạc nhiên trước màn biểu diễn tuyệt vời của anh ta)

Lưu ý: Ta lập thể phủ định của be likely to lớn Verb cùng It"s likely that bằng phương pháp thêm not vào trước likely hoặc dùng unlikely. Unlikely mang ý nghĩa trang trọng hơn so với not likely.

Ví dụ:

The company isnot likely tomake a profit in the second half of the year.People areunlikely tolisten lớn hlặng now because they know he lied.

Ta có thể sử dụng trạng từ mức độ nhưvery,quite,highlyvà extremelytrướclikelyvàunlikely để nhấn mạnh nghĩa củabọn chúng.

Ví dụ:

The government isvery likelykhổng lồ propose changes khổng lồ the income tax system soon.I think it’shighly unlikelythat she’ll get inkhổng lồ university with the kiểm tra scores she has.

Lưuý:It is likely to(bao gồm thể, có khả năng)không tươngđồng về nghĩa so với It is easy khổng lồ (dễ dàng làm gì).

Ví dụ:

It’seasylớn forget khổng lồ save sầu your work on the computer.Not:It’s likely to lớn forget…It’seasylớn confuse mushrooms you can eat with poisonous ones.Not:It’s likely khổng lồ confuse…