*

Chọn câu trả lời sai.

Bạn đang xem: Một vật nếu có lực tác dụng sẽ

Một vật nếu có lực tác dụng sẽ:

A. thay đổi vận tốc

B. thay đổi trạng thái

C. bị biến dạng

D. không thay đổi trạng thái


*

*

1 vật nếu có lực tác dụng sẽ

A thay đổi khối lượng

B thay đổi vận tốc 

C không thay đổi trạng thái 

D ko thay đổi hình dạng


Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ như thế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

A. Vận tốc không thay đổi.

B. Vận tốc tăng dần.

C. Vận tốc giảm dần.

D. Có thể tăng dần và cũng có thể giảm dần.


Phát biểu nào sai khi nhận biết lực?A. Khi vận tốc của vật thay đổi ta có thể kết luận có lực tác dụng vào vật.B. Khi hình dạng của vật thay đổi ta có thể kết luận có lực tác dụng vào vật.C. Khi vật bị biến dạng và thay đổi vận tốc ta có thể kết luận có lực tác dụng vào vật.D. Khi vận tốc của vật không thay đổi ta có thể kết luận không có lực tác dụng vào vật. 

Phát biểu nào sai khi nhận biết lực?

A. Khi vận tốc của vật thay đổi ta có thể kết luận có lực tác dụng vào vật.

B. Khi hình dạng của vật thay đổi ta có thể kết luận có lực tác dụng vào vật.

C. Khi vật bị biến dạng và thay đổi vận tốc ta có thể kết luận có lực tác dụng vào vật.

D. Khi vận tốc của vật không thay đổi ta có thể kết luận không có lực tác dụng vào vật.

Xem thêm: Hình Nền Máy Tính Nhóm Bạn Chibi Đẹp, Cute Phô Mai Que, Hình Nền Blackpink Trong 2022

 


Trạng thái của vật sẽ thay đổi như thế nào khi chịu tác dụng của hai lực cân bằng?

A. Vật đang đứng yên sẽ chuyển động.

B. Vật đang chuyển động sẽ chuyển động chậm lại.

C. Vật đang chuyển động sẽ chuyển động nhanh lên.

D. Vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.


Trong các phát biểu sau Phát biểu nào là đúng nhất A lực làm cho vật chuyển độngB lực làm cho vật thay đổi vận tốc C lực làm cho vật bị biến dạng D lực làm cho vật thay đổi vận tốc hoặc làm cho vật bị biến dạng hoặc cả hai


Trạng thái của vật sẽ thay đổi như thế nào khi chịu tác động của 2 lực cân bằng

A. Vật đang đứng yên sẽ chuyển động

B. Vật đạng chuyển động sẽ tiếp tuc chuyển động thẳng đều

C. Vật đạng chuyển động sẽ chuyển động chậm lại

D. Vật đạng chuyển động sẽ chuyển động nhanh lên


Kết luận nào sau đây không đúng.

A. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động.

B. Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi hướng chuyển động.

C. Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi vận tốc.

D. Một vật bị biến dạng là do có lực tác dụng vào nó.


 Kết luận nào sau đây không đúng:A. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động.B. Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi hướng chuyển động.C. Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi vận tốc.D. Một vật bị biến dạng là do có lực tác dụng vào nó.

 Kết luận nào sau đây không đúng: