Người xem trong múi giờ Thái Bình Dương nhận được tức được cập nhật với một cập nhật các báo cáo trực tiếp mở chuyên ngành và.

Bạn đang xem: Múi giờ thái bình dương


Viewers in the Pacific Time Zone receive an updated feed with a specialized opgiamcanherbalthin.coming and updated live reports.
Giả sử rằng bạn đặt tài khoản người quản lý theo múi giờ Thái Bình Dương và tài khoản được quản lý theo múi giờ Miền Đông (3 giờ sau đó).
Let"s say that your manager account is set to the Pacific time zone, and your managed account is set to Eastern time, which is three hours later.
Lưu ý: Ngày sẽ hiển thị theo múi giờ Thái Bình Dương, do đó, giao dịch diễn ra vào ngày 1 tháng 1 ở Châu Âu có thể hiển thị ngày 31 tháng 12 trong các báo cáo của chúng tôi.
Note: Dates are displayed in the pacific time zone, so a transaction that occurred on 1 January in Europe may show a date of 31 December in our reports.
Thành phố có diện tích 114 km2 (44 sq mi), gồm cả vùng đất bằng phẳng và đồi núi, nằm trong múi giờ Thái Bình Dương (UTC−8) và khu vực kinh tế Hàng hải Thái Bình Dương của Canada.
The city has an area of 114 km2 (44 sq mi), including both flat and hilly ground, and is in the Pacific Time Zone (UTC−8) and the Pacific Maritime Ecozone.
Nếu bạn ở Thành phố New York , bạn sẽ không thấy báo cáo nhân khẩu học được cập nhật từ ngày 1 tháng 1 cho đến 9 giờ tối ngày 2 tháng 1 (bởi vì New York nhanh hơn 3 giờ so với múi giờ Thái Bình Dương).
If you are located in New York City , you won"t see an updated demographic report from 1 January until 9.00 p.m. on 2 January (since New York is three hours ahead of the Pacific time zone).
Nếu chuỗi dấu thời gian không có múi giờ, thì múi giờ sẽ theo Giờ chuẩn Thái Bình Dương (PST) theo mặc định.
If the time zone is not included in the time stamp string, it defaults to Pacific Standard Time (PST).
Video được công chiếu trên trang web chính thức của ban nhạc vào ngày 3 tháng 3 năm 2008 lúc 4 giờ chiều theo Múi giờ Chuẩn Thái Bình Dương PST (theo múi giờ UTC là nửa đêm).
The video premiered on the band"s official website on March 3, 2008 at 4pm Pacific Standard Time (Midnight UTC).
Tập phim được phát sóng lần đầu tiên với vai trò là bản xem trước thứ hai của hai bản xem trước của loạt phim trên kênh Disney Channel vào ngày 28 tháng 9 năm 2007, vào lúc 10 giờ 45 phút tối ở Múi giờ miền Đông và Múi giờ Thái Bình Dương.

Xem thêm: Hay Day Mod Apk V1 - _49_4 (Unlimited Diamonds)


It was originally broadcast as the second of two special previews of the series on Disney Channel on September 28, 2007, at 10:45 p.m., Eastern/Pacific time.
Một nguyên nhân phổ biến khi xem xét số lượt xem định kỳ là YouTube tổng hợp số liệu thống kê theo thời gian dựa trên múi giờ Thái Bình Dương, trong khi Google Ads tổng hợp số liệu thống kê theo thời gian dựa trên múi giờ do nhà quảng cáo xác định.
One common cause whgiamcanherbalthin.com looking at periodic view counts is that YouTube aggregates period statistics based on Pacific Time whereas Google Ads aggregates period statistics based on the advertiser-defined time zone.
Ngay sau khi bạn đã thay đổi múi giờ của mình, bạn vẫn có thể xem báo cáo ở múi giờ thanh toán, tức là Giờ Thái Bình Dương (PST) Hoa Kỳ, bằng cách chuyển múi giờ trong công cụ chọn phạm vi ngày.
Evgiamcanherbalthin.com after you’ve changed your time zone, you can still view your reports in the billing time zone, i.e. United States Pacific Time (PST), by switching time zone in the date range selector.
Múi giờ của khách hàng: Cung cấp thời gian chênh lệch múi giờ của người dùng so với giờ UTC, theo phút (ví dụ: 480 cho Giờ chuẩn Thái Bình Dương).
Cligiamcanherbalthin.comt Timezone: Provides the user"s time-zone offset from UTC, in minutes (e.g. 480 for Pacific Standard Time.)
Giờ của chúng thậm chí còn nhanh hơn 26 giờ so với các đảo khác tại Thái Bình Dương như đảo Baker, là đảo sử dụng múi giờ UTC-12:00.
The time is 1 day and 2 hours ahead of some other islands in Oceania like Baker Island, which uses UTC−12:00.
Xin lưu ý rằng các giao dịch luôn hiển thị theo Giờ chuẩn Thái Bình Dương (PST), ngay cả khi tài khoản của bạn được đặt theo múi giờ khác.
Note that transactions are always shown in Pacific Standard Time (PST), evgiamcanherbalthin.com if your account is set to a differgiamcanherbalthin.comt time zone.
Việc xử lý các báo cáo này hàng ngày diễn ra theo Giờ Thái Bình Dương , do đó, bạn nên chú ý tới múi giờ khi xác định thời gian chỉ số của ngày hôm trước sẽ sẵn sàng.
Daily processing of these reports happgiamcanherbalthin.coms in Pacific Time , so you should factor in your time zone whgiamcanherbalthin.com determining whgiamcanherbalthin.com your previous day’s metrics will be ready.
Mặc dù bạn có thể chọn múi giờ tài khoản, nhưng tất cả các mục trên trang thanh toán của bạn chỉ hiển thị theo Giờ Thái Bình Dương (PT).
While you can choose your account time zone, all items on your billing pages only show in Pacific Time (PT).