Tây phương Tịnh Độ hữu liên khai, linh đưa tùng bốn qui khứ lai; nhất niệm hoa khai thân con kiến Phật, vĩnh vô chén nạn cập tam tai. Dĩ thử chấn linh thân triệu chư mùi hương linh bất muội diêu văn tri trượng thừa Tam Bảo lực gia trì demo thực kim thời lai phó hội.

Bạn đang xem: Nghi thức cúng thất

Hương hoa thỉnh, hương đăng triệu thỉnh. Tam thỉnh chư mùi hương linh dĩ lai lâu thử trai tu phổ cúng dường y nhiên thỉnh tọa thính văn kinh, điển ghê văn nhân tình Tát Ma Ha Tát.

Tán Dương Chi

Dương chi tịnh thủy đổi mới sái tam thiênTánh không chén đức lợi nhân thiên
Pháp giới quãng tăng diên
Diệt tội tiêu khiên, hoả diệm hoá hồng liên
Nam mô Thanh Lương Địa bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Tụng Chú Đại Bi

Nam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô xấu hổ đại-bi trung khu đà-la-ni.

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da, án, tát bàn ra phát duệ số đát mãng cầu đát tỏa.

Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma phát đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất mãng cầu a ra sâm Phật ra xá-lợi, vạc sa vạc sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, sơn rô đánh rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc đẹp ni na, tía dạ ma mãng cầu ta bà ha. Vớ đà dạ ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta bà ha. Vớ đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. đưa kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị win yết ra dạ, ta bà ha.

Nam-mô hắc ra đát na, nhiều ra dạ da.

Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án tất năng lượng điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

Tang chủ kiền thiền trà châm sơ tuần
Lễ hương thơm linh nhị bái (2 lạy)

Ma Ha bát Nhã bố La Mật Ða trọng điểm Kinh.

Khi cửa hàng Tự trên Bồ-Tát hành rạm Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn hồ hết không cùng vượt qua hết thảy khổ ách.

Này Xá-lợi Tử! dung nhan chẳng không giống không; ko chẳng khác sắc. Sắc có nghĩa là không; không tức là sắc. Lâu tưởng hành thức cũng số đông như thế.

Này Xá-lợi Tử! những pháp phần lớn không tướng: không sanh ko diệt, không dơ bẩn không sạch, ko tăng không giảm. Cho nên vì vậy trong không: không tồn tại sắc, không có thọ tưởng hành thức; không có mắt tai mũi lưỡi thân ý; không tồn tại sắc thanh hương vị xúc pháp; không có nhãn giới, cho tới không tất cả ý thức giới; không có vô minh, cũng không tồn tại hết vô minh, cho tới không gồm già chết, cũng không tồn tại hết già chết. Không có khổ tập khử đạo; không có trí tuệ và cũng không tồn tại chứng đắc.

Vì không tồn tại chỗ bệnh đắc, đề xuất Bồ-Tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chổ chính giữa không ngăn ngại. Bởi vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi hãi, xa hẳn điên hòn đảo mộng tưởng, và đạt tới mức cứu cánh Niết-bàn.

Chư Phật ba đời đa số y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, yêu cầu đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Phải ghi nhận Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Hoàn toàn có thể diệt trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư.

Cho phải chú Bát-nhã Ba-la-mật-đa đang tuyên nói . Chú thuyết như vầy:

Yết-đế yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, bồ-đề tát-bà-ha. (3 lần)

Vãng Sinh Tịnh Ðộ Thần Chú

Nam-mô a di đa bà dạ, nhiều tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, vớ đam bà tỳ. A di rị đa, tì ca lan đế. A di rị đa, tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha.(3 lần)

Tang công ty kiền thiền hiến phạn cập châm trà (tang nhà dâng cơm, dưng trà)

Biến Thực – biến Thủy Chơn Ngôn

Nam mô tát phạ đát tha, nga nhiều phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần hoặc 7 lần)

Nam mô tô rô bà da, Đát tha nga đa da, đát điệt tha, Án sơn rô đánh rô, chén bát ra tô rô, chén bát ra tô rô ta bà ha. (3 lần)

Chủ Lễ Xướng

Đây bát cơm đầy chư tang nhà kính dâng, chư hương linh ơi, đây ngọc với phía trên lòng, đây tình còn động trong yêu quý nhớ, dương è cổ âm cảnh đã giải pháp ngăn.Thượng phạn – Hiến trà

Tang nhà kiền thiền lễ hương linh nhị bái (2 lạy)

Cúng Vong

Nam mô Đa Bảo Như Lai
Nam tế bào Bảo thắng Như Lai
Nam tế bào Diệu sắc đẹp Thân Như Lai
Nam mô Quảng bác bỏ thân Như Lai
Nam tế bào Ly ba Úy Như Lai
Nam tế bào Cam lồ vương vãi Như Lai
Nam mô A Di Đà Như Lai

Thần chú gia trì tịnh pháp thực
Phổ thí hà sa chư hương thơm linh
Nguyện giai bảo mãn xả san tham
Tốc thoát u minh sanh tịnh độ
Quy y Tam bảo phát tình nhân đề
Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo
Công đức vô bờ tận vị lai
Nhứt thiết hương linh đồng pháp thực

Thần chú gia trì pháp thí thực
Phổ thí hà sa chư hương linh
Nguyện giai bảo mãn xả san tham
Tốc bay u minh sanh tịnh độ
Quy y Tam bảo phát tình nhân đề
Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo
Công đức vô biên tận vị lai
Nhứt thiết mùi hương linh đồng pháp thực

Thần chú gia trì cam lồ thủy
Phổ thí hà sa chư hương linh
Nguyện giai bảo mãn xả san tham
Tốc bay u minh sanh tịnh độ
Quy y Tam bảo phát ý trung nhân đề
Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo
Công đức vô bờ tận vị lai
Nhứt thiết hương linh đồng pháp thực

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần)

Tang công ty kiền thiền trà châm tam tuần
Lễ hương linh nhị bái (2 lạy)

Hồi Hướng

Di Đà giáo nhà Địa Tạng năng nhân, thơ kim sắc túng bấn vị đề huề phóng ngọc hào quang đãng thùng tứ tiếp độ chư hương thơm linh… (đọc sớ thờ linh kỳ siêu) thương hiệu họ… pháp danh… hưởng thọ… thừa vãng ngày… tháng… năm… thất… Nguyện hương thơm linh, hồn siêu cõi tịnh, nghiệp hoàn thành chốn trằn ai, hoa sen chin phẩm vừa khai, Phật bèn thọ cam kết cho nghe nhứt thừa. Mong xinh chư Phật tiếp gửi hồn về rất Lạc say sưa pháp mầy.

Xem thêm: Con Gái Tuổi Nhâm Dần 2022 Đặt Tên Gì

Phổ nguyện: nhất thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu, nguyện chư mùi hương linh đắc chiều cao siêu, kỳ gia quyến hàm triêm lợi lạc. Âm hết sức dương thới pháp giới chúng sanh giai cộng thành Phật đạo.

Cúng thất tuần xuất xắc cúng 7 ngày là một vào các nghi lễ quan trọng không thể bỏ qua trong phong tục ma chay của người Việt. Con người khi sinh thời tạo ra nghiệp chướng thì lúc mất đi vẫn đề xuất trả hết nghiệp nhằm đầu thai sang kiếp mới. Muốn nghiệp đỡ đau buồn hơn thì rất cần phải có sự cung cấp từ người thân còn sinh sống trong mái ấm gia đình bằng cách cúng cơm, tụng gớm niệm chú.

*

Nghi lễ thờ thất của người Việt


Cúng thất tuần tức thị gì?

Cúng thất tuần có nghĩa là cúng 7 ngày – một hình thức nghi lễ nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, gia nhập vào nước ta và được truyền lại trải qua nhiều thế hệ nhỏ cháu. Theo dân gian nhắc lại rằng, khi bị tiêu diệt đi thì linh hồn có khả năng sẽ bị Diêm vương vãi xử tội, trải qua 18 tầng địa ngục. Nếu không có tội sẽ sớm được đầu thai. Còn trường hợp tích nghiệp nhiều khi còn sinh sống sẽ nên ở lại dưới âm phủ chịu quỷ đọa đày đến lúc nào hết nghiệp new được khôn xiết thoát.

*

Cúng 7 ngày cho tất cả những người mới mất

Cúng thất cho tất cả những người mới mất giúp họ sút nhẹ sự đau đớn, đọa đày, cấp tốc chóng thoát khỏi kiếp khổ, thanh thản trong tâm để cực kỳ thoát. Trong lễ cúng, mái ấm gia đình sẽ hiểu kinh thờ thất tuần và chuẩn bị một số lễ thiết bị cúng thất tuần như mâm cơm, hoa quả, giấy tiền vàng bạc. Đây vừa là giải pháp giúp người mới mất lập cập tích đức và siêu thoát, vừa để cầu an cho bản thân, gia đình.

Người mới mất trong thời gian 49 ngày được gọi là thời hạn chờ tái sinh. Linh hồn của họ còn quanh quẩn trong nhà, vẫn cảm thấy được hơi nóng từ gia đình. Vày đó, người bên thường làm một mâm cơm trắng cúng thất thật đủ đầy bên trên bàn thờ với ý muốn muốn người mất luôn luôn được no ấm. Ngược lại, gia chủ nếu không làm lễ cúng, linh hồn sau thời điểm nhập quan quay trở về phải chịu đựng cảnh đói rét, dễ làm cho ra oán trách với người thân của mình. Thờ thất cũng được coi là giây phút sau cùng của những thành viên trong mái ấm gia đình quây quần cùng mọi người trong nhà trước khi tống biệt người mất.

» Xem để hiểu tường tận: Bàn thờ gia tiên bao gồm những gì? với Cách bố trí bàn cúng phong thuỷ

Nghi lễ bái thất tuần như vậy nào?

Nghi lễ thờ thất được diễn ra ở chùa, gồm việc cúng cơm và mong siêu cho người mất. Vấn đề cúng thất còn phải khởi đầu từ tâm cùng sự đọc biết của người cúng, sự tin cẩn vào trọng tâm linh. Trường hợp không, việc cúng thất tuần đang vô ích và tiến hành lễ bái không còn giúp cầu cực kỳ được cho người mất.

Lưu ý khi làm lễ bái tuần mang đến vong linh

Nhắc đến sự việc cúng cơm, rất nhiều gia đình thường chủ quan khi có tác dụng đồ ăn, có tác dụng một cách tùy tiện. Điều này đang vô tình phạm đến tín đồ đã mất, tác động vong linh, khiến họ cực nhọc siêu thoát. Thậm chí, nội bộ gia đình cũng bị gay gắt, lục đục với rất nhiều vấn đề. Việc sẵn sàng mâm cơm trắng cúng thất tuần không yêu cầu quá khó hiểu nhưng vẫn đề nghị tươm tất, không bẩn sẽ, thức ăn không ôi thiu. Cụ thể những vấn đề cần chú ý như sau:

– ko sử dụng những loại thịt động vật trong mâm cơm trắng cúng thất tuần như chó, mèo, bò,… đề nghị làm cơm trắng cúng trọn vẹn bằng số đông món nạp năng lượng chay. Câu hỏi này giúp linh hồn chưa phải chịu tội tiếp giáp sanh.

– ko đặt trực tiếp mâm cơm lên bàn thờ cúng và tuyệt nhiên không đặt dưới đất. Cách rất tốt là kê một chiếc bàn đã lau chùi và vệ sinh sạch sẽ cùng đặt cạnh bàn thờ tổ tiên rồi nhằm mâm lên.

» đưa ra tiết: Cúng open mả thời điểm mấy giờ?

*

Lưu ý khi làm cho lễ thờ thất cho vong linh

– Người gia nhập lễ cúng thất tuần nên nạp năng lượng mặc kín đáo, lịch sự, gọn gàng, tươm tất, màu sắc tối giản. Lúc sư thầy gọi kinh thì chắp 2 tay lại lép vế sự thành tâm ước nguyện.

– vệ sinh chùi, dọn dẹp sạch sẽ không khí làm cơm cúng, không để phần lớn vật dụng dơ bẩn bẩn ngơi nghỉ gần.

– hướng đặt bàn thờ phải tuân theo phong thủy, mâm cơm trắng đặt đúng hướng. địa chỉ của lư hương thơm không được xê dịch, nếu không hiểu những sự việc này, hoàn toàn có thể hỏi những sư thầy trụ trì vào lễ tang nhằm biết cụ thể hơn.

– Khi tiến hành khấn vái vào lễ bái thất tuần rất cần được thật thành tâm, không nghịch giỡn. Tránh phạm vào những sự việc tâm linh tương tự như làm cách biệt các sư thầy khi sẽ tụng kinh triển khai nghi lễ.

– trong những lúc đọc ghê cúng thất yêu cầu đọc rõ ràng, rành mạch, không nên đọc to, tránh hầu hết vong linh đang long dong nghe được lép vào tranh mâm cơm với những người mất của gia chủ.

– sau khoản thời gian nhang đang tàn hết, gia chủ bắt đầu được rước mâm cơm xuống và bước đầu ăn. Hay nhiên ko được rước mâm xuống lúc nhang không tàn.

– buộc phải đốt tiền vàng mã, áo quần cho những người mất từng không nhiều một để chúng bén lửa cháy hết. Không nên để giấy cháy ko đều, nơi được vị trí mất. Do như vậy người mất cũng chỉ nhận ra phần tiền cùng áo sẽ cháy hết.

– Cần chú ý thắp nhang liên tục cho người vừa mất. Nếu không có khá nhiều thời gian, cần dùng nhang khoanh nhằm thời lượng cháy được kéo dài. Tránh việc để hoa đang héo rũ mà đề xuất kiểm tra, nắm nước, vắt hoa, kiêng phạm số đông điều không tốt cho vong linh.

Trên trên đây là bài viết giải đáp những thắc mắc về cúng thất tuần. Chúng tôi: https://giamcanherbalthin.com/ mong muốn đây đã là thông tin hữu ích cho chính mình cũng như mái ấm gia đình trong sự việc cúng kiếng, vai trung phong linh.