*

*

Câu 13: Oxit phi kim nào dưới đây không phải là oxit axit? A.N2O B.NO2 C.P2O5 D. N2O5Câu 14: Phần trăm về khối lượng của oxi cao nhất trong oxi nào cho dưới đây? A. CuO B. ZnO C.PbO D. MgOCâu 15:Oxit SO3 là oxit axit, có axit tương ứng là: A. H2SO4. B. H2SO3. C. HSO­4. D. HSO3.Câu 16:Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần...

Bạn đang xem: Oxit nào sau đây không phải là oxit axit


Câu 13: Oxit phi kim nào dưới đây không phải là oxit axit?

A.N2O B.NO2 C.P2O5 D. N2O5

Câu 14: Phần trăm về khối lượng của oxi cao nhất trong oxi nào cho dưới đây?

A. CuO B. ZnO C.PbO D. MgO

Câu 15:Oxit SO3 là oxit axit, có axit tương ứng là:

A. H2SO4. B. H2SO3. C. HSO­4. D. HSO3.

Câu 16:Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần theo thể tích của không khí:

A. 21% khí nitơ ; 78% khí oxi ; 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm).

B. 21% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm) ; 78% khí nitơ ; 1% khí oxi.

C. 21% khí oxi ; 78% khí nitơ ; 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm).

D. 21% khí oxi ; 78% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm) ; 1% khí nitơ.

Câu 17:Đốt cháy hết 1,2 g Cacbon trong không khí vừa đủ, thu được CO2. Thể tích của không khí đã dùng (đktc) là:

A. 1,12 lit B. 11,2 lit

C. 0,56 lit D. 2,24 lit ( Biết Vkhông khí = 5VO2 )


Xem chi tiết
Lớp 8 Hóa học
3
0
*

Câu 13: Oxit phi kim nào dưới đây không phải là oxit axit?

A.N2O  B.NO2 C.P2O5 D. N2O5

Câu 14: Phần trăm về khối lượng của oxi cao nhất trong oxi nào cho dưới đây?

A. CuO B. ZnO C.PbO D. MgO

Câu 15:Oxit SO3 là oxit axit, có axit tương ứng là:

A. H2SO4. B. H2SO3. C. HSO­4. D. HSO3.

Câu 16:Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần theo thể tích của không khí:

A. 21% khí nitơ ; 78% khí oxi ; 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm).

B. 21% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm) ; 78% khí nitơ ; 1% khí oxi.

C. 21% khí oxi ; 78% khí nitơ ; 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm).

D. 21% khí oxi ; 78% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm) ; 1% khí nitơ.

Câu 17:Đốt cháy hết 1,2 g Cacbon trong không khí vừa đủ, thu được CO2. Thể tích của không khí đã dùng (đktc) là:

A. 1,12 lit B. 11,2 lit

C. 0,56 lit D. 2,24 lit ( Biết Vkhông khí = 5VO2 )


Đúng 5
Bình luận (0)

A

D

A

C

B


Đúng 4
Bình luận (0)

13. A

14. D

15. A

16. C

17. B


Đúng 4
Bình luận (0)

Oxit phi kim nào dưới đây không phải là oxit axit?

A.

SO 2 .

B.

SO 3 .

Xem thêm: Lớp Học Toán Cùng Thủ Khoa Lớp 2 47, Toán Học 247

C.

NO.

D.

N 2 O 5 .


Xem chi tiết
Lớp 8 Hóa học Bài 16: Phương trình hóa học
5
0
Gửi Hủy

C


Đúng 3

Bình luận (1)

chọn C


Đúng 1
Bình luận (0)

C


Đúng 0
Bình luận (0)

Oxit nào sau đây là oxit không tạo muối?A.CO2. B.SO2. C.NO. D.N2O5.


Xem chi tiết
Lớp 9 Hóa học
2
0
Gửi Hủy

Oxit nào sau đây là oxit không tạo muối?A.CO2. B.SO2. C.NO. D.N2O5.


Đúng 2
Bình luận (0)

C.NO.


Đúng 0
Bình luận (0)

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Nhiều phi kim tác dụng với oxi thành oxit axit.

B. Phi kim phản ứng với hiđro tạo thành hợp chất khí.

C. Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối.

D. Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit.


Xem chi tiết
Lớp 9 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án C.


Đúng 0

Bình luận (0)
Câu 41: Điều khẳng định nào sau đây luôn đúng:A. Oxit kim loại đều là oxit bazo.B. Oxit phi kim luôn là oxit axit.C. Các oxit bazo đều tan được trong nước tạo thành dung dịch bazo.D. Nước vôi trong làm quỳ tím hóa xanh.Câu 42: Axit clohidric ( HCl) pư với tất cả các chất trong dãy nào sau đây:A. NaOH , Zn , CuO , HClB. H2O, NaOH, Fe , CaOC. Zn , SO2 , NaCl , Ba(OH)2D. NaOH , Zn , CuO , AgNO3 
Đọc tiếp

Câu 41: Điều khẳng định nào sau đây luôn đúng:

A. Oxit kim loại đều là oxit bazo.

B. Oxit phi kim luôn là oxit axit.

C. Các oxit bazo đều tan được trong nước tạo thành dung dịch bazo.

D. Nước vôi trong làm quỳ tím hóa xanh.

Câu 42: Axit clohidric ( HCl) pư với tất cả các chất trong dãy nào sau đây:

A. NaOH , Zn , CuO , HCl

B. H2O, NaOH, Fe , CaO

C. Zn , SO2 , NaCl , Ba(OH)2

D. NaOH , Zn , CuO , AgNO3 


Xem chi tiết
Lớp 9 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

41 D Nước vôi trong là Ca(OH)2

42 D


Đúng 1

Bình luận (0)

Oxit axit là:

A. Là oxit của phi kim và tương ứng với 1 axit

B. Là oxit của kim loại và tương ứng với 1 axit

C. Là oxit của phi kim và tương ứng với 1 oxit axit

D. Thường là oxit của phi kim và tương ứng với 1 axit


Xem chi tiết
Lớp 8 Hóa học
2
0
Gửi Hủy

Oxit axit là : 

A Là oxit của phi kim và tương ứng với 1 axit

B Là oxit của kim loại và tương ứng với 1 axit

C Là oxit của phi kim và tương ứng với 1 oxit axit

D Thường là oxit của một phi kim và tương ứng với 1 axit

 Chúc bạn học tốt


Đúng 2
Bình luận (0)

D


Đúng 1
Bình luận (0)
Điền chữ S(sai) vào ô trống đối với câu phát biểu sai: A. Oxit được chia ra hai loại chính là : oxit axit và oxit bazơ. B. Tất cả các oxit đều là oxit axit. C. Tất cả các oxit đều là oxit bazơ. D. Oxit axit thướng là oxit của phi kim. E. Oxit axit đều là oxit của phi kim. G. Oxit bazơ đều là oxit của kim loại tương ứng với bazơ.
Đọc tiếp

Điền chữ S(sai) vào ô trống đối với câu phát biểu sai:

A. Oxit được chia ra hai loại chính là : oxit axit và oxit bazơ.

B. Tất cả các oxit đều là oxit axit.

C. Tất cả các oxit đều là oxit bazơ.

D. Oxit axit thướng là oxit của phi kim.

E. Oxit axit đều là oxit của phi kim.

G. Oxit bazơ đều là oxit của kim loại tương ứng với bazơ.


Xem chi tiết
Lớp 8 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Câu phát biểu sai : B, C, E.


Đúng 0

Bình luận (0)

Oxit nào sau đây là không phải là oxit axit?

A. P2O5.

B. CrO3.

C. CO2.

D. Cr2O3.


Xem chi tiết
Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án D


Đúng 0

Bình luận (0)

Oxit nào sau đây là không phải là oxit axit?

A. P2O5.

B. CrO3.

C. CO2.

D. Cr2O3


Xem chi tiết
Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

ĐÁP ÁN D


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
giamcanherbalthin.com