Quần áo là 1 trong những chủ đề vô cùng thân thuộc trong cuộc sống thường ngày hằng ngày, vấn đề biết được nhiều từ vựng về chủ đề này sẽ giúp ích cho người học trong việc giao tiếp. Nội dung bài viết dưới đây sẽ reviews đến người đọc một trong những từ vựng về quần áo trong giờ đồng hồ Anh. Quanh đó ra bài viết còn cung cấp bài tập vận dụng để giúp người đọc cầm được con kiến thức giỏi hơn.

Bạn đang xem: 100+ từ vựng tiếng anh về quần áo kèm phiên âm và hình ảnh minh hoạ


*

Key takeaways:

Các trường đoản cú vựng về áo quần nói chung: shirt, T-shirt, trousers, dress, skirt, coat, jacket, sweater, jeans, cardigan, pants, shorts.

Từ vựng về trang phục người vợ giới: wedding gown, blouse, miniskirt, nightgown, bib overalls, pyjamas, tank top, ...

Từ vựng về bộ đồ nam giới: suit, denim jacket, pullover, tie, tuxedo, polo shirt, training suit, …

Từ vựng về giầy dép trong giờ đồng hồ Anh: shoes, high heels, sneakers, boots, slippers, flip-flops, ballet flats, …

Từ vựng về những loại mũ trong tiếng Anh: hat, cap, helmet, hard hat, beanie, sun hat, vị trí cao nhất hat, …

Từ vựng về phụ kiện trong giờ Anh: belt, scarf, socks, necklace, purse, wallet, ...

Từ vựng về các bộ phận trên áo quần: button, collar, sleeve, pocket, zipper ,…

Các cụm từ liên quan đến chủ đề quần áo: put on, take off, try on, tight, loose, dress casually, ….

Từ vựng về áo quần trong tiếng Anh

Từ vựng về áo quần nói chung

Từ vựng

Cách phát âm

Nghĩa

Shirt

/ʃɜːt/

Áo sơ mi

T-shirt

/ˈtiː ʃɜːt/

Áo phông

Trousers

/ˈtraʊzəz/

Quần dài

Dress

/dres/

Đầm

Skirt

/skɜːt/

Chân váy

Coat

/kəʊt/

Áo mặc dài

Jacket

/ˈdʒækɪt/

Áo khoác

Sweater

/ˈswetə(r)/

Áo len

Jeans

/dʒiːnz/

Quần jeans

Cardigan

/ˈkɑːdɪɡən/

Áo ca-đi-gan

Pants

/pænts/

Quần dài

Shorts

/ʃɔːts/

Quần đùi

*

Từ vựng về trang phục thiếu phụ giới

Từ vựng

Cách phân phát âm

Nghĩa

House dress

/haus dres/

Váy mặc làm việc nhà

Maternity dress

/mə’təniti dres/

Váy bầu

Wedding gown

/ˈwedɪŋ ɡaʊn/

Váy cưới

Blouse

/blaʊz/

Áo sơ mày nữ

Miniskirt

/ˈmɪniskɜːt/

Chân váy ngắn

Night gown

/naɪt ɡaʊn/

Đầm ngủ

Bib overalls

/ˈbɪb əʊvərɔːlz/

Quần pin sạc lô

Pyjamas

/pəˈdʒɑːməz/

Đồ pi-ya-ma

Bathrobe

/ˈbɑːθrəʊb/

Áo choàng tắm

Swimsuit

/ˈswɪmsuːt/

Đồ bơi

Pleated skirt

/plit kət/

Váy xếp ly

Blazer

/ˈbleɪzə(r)/

Áo khoác blazer

Tank top

/ˈtæŋk tɒp/

Áo tía lỗ

Evening dress

/ˈiːvnɪŋ dres/

Đầm dạ hội

Slip dress

/slɪp dres/

Đầm hai dây

Crop top

/ˈkrɒp tɒp/

Áo crop top

Leggings

/leɡɪŋz/

Quần ôm sát

Maxi

/ˈmæksi/

Đầm maxi

Từ vựng về bộ đồ nam giới

Từ vựng

Cách phát âm

Nghĩa

suit

/suːt/

Bộ âu phục

Denim jacket

/ˈdenɪm ˈdʒækɪt/

Áo mặc bò

Pullover

/ˈpʊləʊvə(r)/

Áo len chui đầu (cao cổ)

Tie

/taɪ/

Cà vạt

Tuxedo

/tʌkˈsiːdəʊ/

Đồ vest tuxedo

Three-piece suit

/’θri’pi sjut/

Bộ đồ bao gồm quần tây, áo sơ mi, áo gile

Polo shirt

/’poulou ∫ə:t/

Áo thun có cổ

Shorts

/∫ɔts/

Quần đùi

Training suit

/’treiniη sjut/

Bộ thiết bị tập

Bathing trunks

/ˈbeɪðɪŋ trʌŋk/

Quần đùi tắm

Từ vựng về giày dép trong giờ Anh

Từ vựng

Cách phát âm

Nghĩa

Shoes

/ʃuːz/

Giày (nói chung)

Sandals

/ˈsændlz/

Dép xăng-đan

Sneakers

/ˈsniːkə(r)z/

Giày thể thao

High heels

/ˌhaɪ ˈhiːlz/

Giày cao gót

Slip-ons

/ˈslɪp ɒnz/

Giày lười

Slippers

/ˈslɪpə(r)z/

Dép lê

Flip-flops

/ˈflɪp flɒps/

Dép lào, dép xỏ ngón

Boots

/buːts/

Giày bốt

Ballet flats

/ˈbæleɪ /flæts/

Giày búp bê (giày bệt)

Crocs

/krɒks/

Dép croc (dép tổ ong)

Từ vựng về các loại nón trong giờ đồng hồ Anh

Từ vựng

Cách phân phát âm

Nghĩa

Hat

/hæt/

Mũ, nón (nói chung)

Cap

/kæp/

Mũ lưỡi trai

Cowboy hat

/ˈkaʊbɔɪ hæt/

Mũ cao bồi

Bucket hat

/ˈbʌkɪt hæt/

Mũ tai bèo

Helmet

/ˈhelmɪt/

Mũ bảo hiểm

Mortar board

/ˈmɔːtə bɔːd/

Mũ tốt nghiệp

Hard hat

/hɑːd hæt/

Mũ bảo hộ

Sun hat

/sʌn hæt/

Mũ kháng nắng

Top hat

/tɒp hæt/

Mũ chóp cao

Beanie

/ˈbiːni/

Mũ len

*

Từ vựng về phụ khiếu nại trong giờ Anh

Từ vựng

Cách phạt âm

Nghĩa

Belt

/belt/

Dây thắt lưng/ dây nịt

Bow

/bəʊ/

Socks

/sɒks/

Đôi tất

Scarf

/skɑːf/

Khăn choàng cổ

Gloves

/ɡlʌvz/

Găng tay

Sunglasses

/ˈsʌnɡlɑːsɪz/

Kính râm

Watch

/wɒtʃ/

Đồng hồ treo tay

Ring

/rɪŋ/

Nhẫn

Earrings

/ˈɪərɪŋz/

Hoa tai

Bracelet

/ˈbreɪslət/

Vòng tay

Necklace

/ˈnekləs/

Dây chuyền/ vòng cổ

Handbag

/ˈhændbæɡ/

Túi xách

Purse

/pɜːs/

Ví nữ

Wallet

/ˈwɒlɪt/

Ví nam

Từ vựng về các phần tử trên áo quần

Từ vựng

Cách phạt âm

Nghĩa

Button

/ˈbʌtn/

Cúc áo/quần

Sleeve

/sliːv/

Tay áo

Zipper

/ˈzɪpə(r)/

Dây kéo

Collar

/ˈkɒlə(r)/

Cổ áo

Pocket

/ˈpɒkɪt/

Túi

Waistband

/ˈweɪstbænd/

Cạp quần

Buttonhole

/ˈbʌtnhəʊl/

Lỗ gài cúc

Các nhiều từ tương quan đến chủ thể quần áo

Put on /pʊt ɒn/ : với vào

Ví dụ: It is cold outside. Put your coat on! (Bên không tính lạnh lắm, mặc áo khóa ngoài vào!)

Take off /teɪk ɒf/: Cởi ra

Ví dụ: Please take off your shoes before entering the room. (Làm ơn hãy cở giầy ra trước khi vào phòng)

Try on /traɪ ɒn/: Mang thử

Ví dụ: This dress looks so beautiful! Can I try it on? (Cái đầm này xinh quá! Tôi có thể mặc test nó không?)

Get dressed /gɛt drɛst/: mang quần áo

Ví dụ: I often have breakfast at 6 a.m, and then I get dressed and go khổng lồ work. (Tôi thường ăn uống sáng vào thời gian 6 giờ sáng, tiếp đến tôi đi cầm cố đồ cùng đi làm)

Zip /zɪp/: Đóng dây kéo

Ví dụ: I forgot to zip my jacket (Tôi quên kéo khóa áo khoác)

Unzip /ˌʌnˈzɪp /: Mở dây kéo

Ví dụ: Can you help me unzip my jacket, mom? (Mẹ giúp nhỏ mở khóa áo khoác với ạ)

Dress casually /drɛs ˈkæʒjʊəli/: Ăn mặc bình thường

Ví dụ: Why vày people dress casually at home but dress formally at work? (Tại sao hầu như người ăn uống mặc thông thường ở bên nhưng ăn mặc long trọng ở chỗ làm?)

Fit /fɪt/(v): Vừa

Ví dụ: I tried this shirt on but it didn’t fit. (Tôi thử cái áo sơ mày đó nhưng mà không có vừa)

Loose /luːs/(a): Lỏng, rộng

Ví dụ: vày you know what to do with loose jeans? (Bạn tất cả biết làm những gì với cái quần jean bị rộng không?)

Tight /taɪt/(a): Chật

Ví dụ: These new sneakers are too tight. (Đôi giày mới này chật quá)

Bài tập tự vựng về quần áo

Bài viết vừa cung cấp những từ bỏ vựng về áo xống trong giờ đồng hồ Anh. Để bình chọn xem người đọc có nắm được kiến thức truyền cài đặt trong bài viết này xuất xắc không, dưới đây là một số bài tập vận dụng:

Bài tập: Điền vào vị trí trống tên của các loại quần áo, phụ kiện

*

Đáp án:

T-shirt

Dress

Jeans

Skirt

Shirt

Scarf

High heels

Helmet

Belt

Coat

Tổng kết

Đối với vấn đề học từ bỏ vựng theo chủ đề, bạn học rất có thể áp dụng biện pháp học từ bỏ qua hình ảnh, flashcards để có thể nhớ được từ nhanh hơn và lâu hơn. Thông qua bài viết trên, tác giả mong muốn người đọc rất có thể biết được thêm nhiều từ vựng về quần áo, phụ kiện, giày dép, từ kia xây dựng căn cơ từ vựng vững chắc và kiên cố để cung ứng phát triển các kĩ năng khác.

Nguồn tham khảo

Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo chủ thể quần áo là giữa những nội dung bạn nhất định phải ghi nhận khi học tập ngoại ngữ. Đặc biệt đối với những ai vận động trong nghành nghề dịch vụ thời trang, điều đó càng đặc biệt hơn. Bên cạnh ra, khi nắm rõ bộ tự vựng này, chúng ta cũng có thể dễ dàng giới thiệu bản thân, dạng hình hay nói đến sở thích của chính bản thân mình hay fan khác. Hãy cùng TOPICA Native học tập tiếng Anh công ty đề áo xống nhé!

1. Từ bỏ vựng chủ đề áo xống trong giờ Anh

Quần áo là giữa những chủ đề thông dụng tốt nhất hiện nay. Nếu bạn muốn miêu tả về bộ đồ của một ai đó chúng ta nhất định phải nắm rõ được từng loại phụ kiện, quần áo mà fan đó đang sử dụng. Nếu như bạn đang băn khoăn điều này thì cũng chớ lo lắng, vị TOPICA Native sẽ bật mí cho mình các từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ đề Quần áo cụ thể và tinh lọc nhất.

1.1/ các từ vựng về áo quần nói chung

Casual dress (/’wʊmins kləʊðz/): áo quần phụ nữ
Casual clothes (/’kæʒjʊəl kləʊðz/): xống áo thông dụng
Summer clothes (/’sʌmə/r kləʊðz/): áo quần mùa hè
Winter clothes (/wintə/r kləʊðz/): xống áo mùa đông
Sport’s clothes (/spɔt kləʊðz/): quần áo thể thao
Baby clothes (/’beibi kləʊðz/): áo xống em bé
Children’s clothes (/’t∫ildrənkləʊðz/): áo xống trẻ em
Men’s clothes (/menkləʊðz/): quần áo nam giới
Formal clothes (/’fɔml kləʊðz/): áo quần trang trọng
Ready-made clothes (/’redi’meid kləʊðz/): quần áo may sẵn
Handmade clothes (/’hændmeid kləʊðz/): áo xống thủ công
Tailor-made clothes (/,teilə’meid kləʊðz/): quần áo may đo
Designer clothes (/di’zainə/r> kləʊðz/): áo quần thiết kếNice clothes (/nais kləʊðz/): quần áo đẹp
Cheap clothes (/t∫ip kləʊðz/): áo quần rẻ tiền
Expensive clothes (/iks’pensiv kləʊðz/): áo xống đắt tiền
Uniform (/’junifɔm/): đồng phục
Protective clothing (/prə’tektiv ‘kləʊðiŋ/): áo quần bảo hộ
Haute couture (/,out ku’tjuə/): năng động cao cấpwarm clothes (/wɔ:m kləʊðz/): áo xống ấm

1.2/ Từ vựng về những loại giầy trong tiếng Anh

Boots (buːts): Bốt
Chunky heel (ˈʧʌŋki hiːl): Giày, dép đế thô
Clog (klɒg): Guốc
Dockside /dɔk said/ giày lười Dockside
Knee high boot (niː haɪ buːt): Bốt cao gót
Loafer /‘loufə/: giầy lười
Moccasin /’mɔkəsin/ giày Mocca
Monk /mʌɳk/: giầy quai thầy tu
Sandals (sændlz): Dép xăng đan
Slip on (slɪp ɒn): giầy lười thể thao
Slippers (ˈslɪpəz): Dép đi trong nhà
Sneaker (sniːkə): giầy thể thao
Stilettos (stɪˈlɛtəʊz): giày gót nhọn
Wedge boot (wɛʤ buːt): Giầy đế xuồngwellingtons /ˈwelɪŋtən/ ủng cao su
*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về các loại giày rất đa dạng mẫu mã và phong phú


1.3/ Từ vựng về những loại mũ trong tiếng anh

Balaclava /ˌbæl.əˈklɑː.və/: mũ len trùm đầu với cổ
Baseball cap (ˈbeɪsbɔːl ˈkæp ): Nón lưỡi trai
Baseball cap /ˈbeɪsbɔːl kæp/: nón lưỡi trai
Beret (ˈbɛreɪ): mũ nồibowler /ˈbəʊlər/ nón quả dưa
Bucket hat /ˈbʌkɪt hæt/: mũ tai bèo
Cowboy hat /ˈkaʊbɔɪ hæt/ nón cao bồideerstalker /ˈdɪəˌstɔː.kər/ mũ thợ săn
Fedora (fɪˈdəʊrə): nón phớt mềm
Flat cap /ˌflæt ˈkæp/: mũ lưỡi trai
Hard hat /ˈhɑːd hæt/: mũ bảo hộ
Hat (hæt): Mũ
Helmet /ˈhelmɪt/: nón bảo hiểm
Mortar board (ˈmɔːtə bɔːd): Mũ tốt nghiệp
Snapback: mũ lưỡi trai phẳng
Top hat (tɒp hæt ): nón chóp cao

TOPICA Native
X – học tập tiếng Anh toàn diện “4 khả năng ngôn ngữ” cho tất cả những người bận rộn.

Với mô hình “Lớp học tập Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần đụng “điểm loài kiến thức”, giúp gọi sâu và nhớ lâu dài hơn gấp 5 lần. Tăng năng lực tiếp thu và tập trung qua những bài học tập cô ứ 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng rộng 200 giờ đồng hồ thực hành. hơn 10.000 hoạt động nâng cao 4 khả năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế trường đoản cú National Geographic Learning với Macmillan Education.


1.4/ Từ vựng về những loại áo quần trong tiếng Anh

a slave to fashion: người luôn mong hóng những hình dạng thời trang new smart clothes: dạng áo quần dễ mặcanorak /´ænə¸ræk/: áo khoác bên ngoài có mũbathrobe /ˈbɑːθrəʊb/ áo choàng tắmbelt /belt/ thắt lưng
Bikini (bɪˈkiːni): Bikini
Blazer /´bleizə/: áo khoác bên ngoài nam dạng vest
Blouse (blaʊz): Áo sơ mi nữbow tie /ˌbəʊ ˈtaɪ/: nơ thắt cổ áo namcardigan /´ka:digən/: áo len ấm cài đằng trướccasual clothes: quần áo đơn giản và giản dị (không hình thức)classic style: phong thái đơn giản, cổ điển
Coat /kōt/: áo khoácdesigner label: một mến hiệu khét tiếng thường tạo nên những thành phầm đắt tiềndinner jacket /ˈdɪn.ə ˌdʒæk.ɪt/: com lê đi dự tiệc
Dress (drɛs): đầm liền
Dressing gown /ˈdresɪŋ ɡaʊn/: áo choàng tắmgloves /ɡlʌv/ bao tay tayhand-me-downs: quần áo được mặc từ vắt hệ anh/chị tới em
Jacket (ˈʤækɪt): Áo mặc ngắnjeans /ji:n/: quần bò
Jumper (ˈʤʌmpə): Áo len
Knickers (ˈnɪkəz): quần trong nữ
Leather jacket /leðə ‘dʤækit/: áo khóa ngoài da
Miniskirt (ˈmɪnɪskɜːt): váy ngắnmust-have: thứ gì đấy rất thời trang với rất cần dùng
Nightie (ˈnaɪti): váy đầm ngủoff the peg: quần áo có sẵnold fashioned: lỗi thờion the catwalk: trên sàn diễn thời trangoveralls /ˈəʊ.vər.ɔːlz/: quần yếm
Overcoat (ˈəʊvəkəʊt): Áo măng tôpants /pænts/: quần Âu
Pullover /ˈpʊləʊvə(r)/: áo len ấm chui đầu
Pyjamas (pəˈʤɑːməz): bộ quần áo ngủ
Raincoat (ˈreɪnkəʊt): Áo mưascarf /skɑːrf/khăn quàng
Shirt (ʃɜːt): Áo sơ mishorts /ʃɔ:t/: quần soócskirt /skɜːrt/: chân váy
Suit (sjuːt): bộ com lê
Sweater /ˈswetər/: áo len
Swimming Costume (ˈswɪmɪŋ ˈkɒstjuːm): Đồ bơi
*

Danh sách từ bỏ vựng giờ Anh về chủ đề xống áo rất dài mà lại dễ ghi nhớ


1.5/ Từ vựng về phục trang nữ

Casual dress (/’kæʒjuədresl dres/): váy đầm thường ngày
Button-through dress (/’bʌtnθru dres/): váy sở hữu cúc
Evening dress (/i’vniη dres/): đầm dạ hội
Wool dress (/wul dres/): đầm len
Summer dress (/’sʌmə dres/): đầm mùa hè
Formal dress (/’fɔml dres/): lễ phục
Pinafore dress (/’pinəfɔdres/): váy tiếp giáp nách
Cardigan (/’kɑdigən/): áo khóa ngoài len
Maternity dress (/mə’təniti dres/): váy đầm bầu
House dress (/haus dres/): váy mặc làm việc nhà
Jacket (/’dʒækit/): áo vét tông nữ
Trousers (/’trauzəz/): quần dài
Slacks (/slæk/): váy thụng, váy rộng
Pleated skirt (/plit kət/): váy xếp ly
Long skirt (/lɔηskət/): váy đầm dài
Miniskirt (/’miniskət/): váy đầm ngắn
Tunic (/’tjunik/): áo dài sết ngang lưng
Blouse (/blauz/): áo cánh

1.6/ Từ vựng về trang phục nam giới

Business suit (/’biznis sjut/): lễ phục đi làm
Overalls (/’ouvərɔl/): áo khoác ngoài
Shorts (/∫ɔts/): quần đùi
Denims (/’denim/): đồ bởi vải bò
Jeans (/dʒinz/): quần jean
Pullover (/’pulouvə/): áo len ấm chui đầu
Sweater (/’swetə/): áo len ấm dài tay
Tie (/tai/): cà vạt
Tailcoat (/’teil’kout/): áo đuôi tôm
Tuxedo (/tʌk’sidou/): áo mốc-kinh
Three-piece suit (/’θri’pisjut/): set đồ dùng nam bao hàm quần, áo gile cùng áo vét tông
Sweatshirt (/’swet∫ə:t/): Áo len thun
Polo shirt (/’poulou∫ə:t/): Áo phông tất cả cổ
T-shirt (/’ti:’∫ə:t/): áo phông; áo co dãn ngắn tay
Training suit (/’treiniηsjut/): bộ quần áo tập
Trunks (/trʌηk/): Quần sooc bạn hữu thao
Bathing trunks (/’beiðiηtrʌηk/): Quần sooc tắm
Swimming trunks (/’swimiηtrʌηk/): Quần bơi
*

Từ vựng nhà đề xiêm y trong tiếng Anh


1.7/ Từ vựng về đồ lót, trang bị ngủ, áo choàng

underwear (/’ʌndəweə/): đồ dùng lótstockings (/’stɔkiη/): tất da chântights (/taits/): quần khoác trong váyundershirt (/’ʌndə∫ət/): áo trongunderpants (/’ʌndəpænts/): quần sịpbriefs (/brifs/): quần đùislip (/slip/): váy đầm trong, coocxebra (/brɑ/): áo lótpanties (/ ‘pæntiz/): quần lótlingerie (/’lænʒəri/): nội y

1.8/ Từ vựng về các loại áo khoác trong giờ đồng hồ anh

Fur coat (/ fəkout/): áo khóa ngoài lông
Sheepskin coat (/’∫ipskinkout/): áo khoác bên ngoài lông thú
Storm coat (/stɔm kout/): áo mưa

1.9/ Từ vựng về đồ dùng cá nhân, phụ khiếu nại trong giờ Anh

Belt (/bɛlt/): thắt lưng
Bracelet (breɪslɪt): Vòng tay
Cap (/kæp/): nón lưỡi trai
Earring (/ˈɪərˌrɪŋ, -ɪŋ/): răn dạy tai
Glasses (/ˌɡlɑː.sɪz/): kính mắt
Gloves (/glʌvz/): găng tay
Handbag (ˈhændbæg): Túi
Hat (/hæt/): mũ
Make-up (/’meikʌp/): đồ trang điểm
Necklace (/’neklis/): vòng cổ
Piercing (ˈpɪəsɪŋ): khuyên răn (): Purse (/pəs/): ví nữ
Ring (rɪŋ): Nhẫn (): Scarf (/skɑf/): khăn
Socks (/sɒks/): tất
Sunglasses (ˈsʌnˌglɑːsɪz): Kính râm
Wallet (/’wɔlit/): ví nam
Watch (/wɔtʃ/): đồng hồ

1.10/ Các tự vựng khác

Size (saɪz): Kích cỡ
Tight (taɪt): Chật
Loose (luːs ): Lỏng
To take off (tuː teɪk ɒf): túa ra
To put on (tuː pʊt ɒn): mặc vào
To get undressed (tuː gɛt ʌnˈdrɛst ): cởi đồ
Zip (zɪp): Khóa kéo
Button (ˈbʌtn): Khuy
Pocket (ˈpɒkɪt ): Túi quần áo

2. Bí quyết phát âm những nhà kiểu mốt nước ngoài

Adidas: không ít người dân phát âm “Adidas” là “Uh-Dee-Das” tuy nhiên cách gọi này sẽ không chính xác. Tên thương hiệu này buộc phải đọc là “Ah-dee-das”.Hermes: Tên phát âm chuẩn chỉnh xác của chữ tín này là “Air-mes” chứ chưa phải Héc mẹc tuyệt Hơ-mẹc chúng ta nhé!
*

Nhiều bạn thường phát âm sai tên của những thương hiệu thời trang bậc nhất như Hermes


Givenchy: đúng mực phiên âm của trường đoản cú này là “zhee-von-she”, tuy nhiên nhiều fan vẫn tốt phát âm thành “Gee-ven-chee” hoặc “Gah-vin-chee”Louis Vuitton: có khá nhiều bạn trẻ phạt âm thương hiệu Louis Vuitton là “Lu-is Vut-ton” tuy vậy phiên âm chuẩn chỉnh của nó là “Loo-ee Wwee-tahn”Nike: phạt âm chuẩn xác của Nike là “Nai-key”, bạn đừng phát âm thành “Naik” nhé!

TOPICA Native – HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN mang đến NGƯỜI ĐI LÀM


3. Các cụm tự vựng về quần áo

a slave to lớn fashion: người luôn luôn mong hóng những hình dạng thời trang mớicasual clothes: quần áo giản dị (không hình thức)classic style: phong cách đơn giản, cổ điểndesigner label: một yêu mến hiệu danh tiếng thường tạo nên những thành phầm đắt tiềndressed lớn kill: nạp năng lượng mặc cực kì cuốn hútfashion house: công ty bán phần lớn mẫu kiến thiết mới nhấtfashion icon: biểu tượng thời trangfashion show: show thời trangfashionable: đúng theo thời tranghand-me-downs: áo quần được mang từ vắt hệ anh/chị cho tới emmust-have: thứ nào đấy rất thời trang và rất yêu cầu dùngoff the peg: quần áo hiện đang có sẵnold fashioned: lỗi thờion the catwalk: trên sân khấu thời trangsmart clothes: dạng quần áo dễ mặcthe height of fashion: rất là hợp thời trangthe height of fashion: rất là hợp thời trangtimeless: không lúc nào lỗi mốtto be on trend: đang sẵn có xu hướng, thích hợp thời trangto dress for the occasion: mang quần áo tương xứng với sự kiệnto get dressed up: khoác đồ đẹp (thường là đi đâu đó đặc biệt)to go out of fashion: lỗi thời, không thể hợp thời trangto have a sense of style: bao gồm gu thẩm mỹ và làm đẹp thời trangto have an eye for (fashion): bao gồm gu thời trang, gồm nhận xét xuất sắc về thời trangto keep up with the latest fashion: khoác theo phong cách thời trang new nhấtto look good in: mang quần áo phù hợp với mìnhto mix and match: khoác lộn xộn, có vẻ chắp váto suit someone: phù hợp, đẹp với ai đóto take pride in someone’s appearance: chú ý vào trang phục của người nào đóvintage clothes: phục trang cổ điểnwell-dressed: ăn diện đẹp đẽ

4. Chủng loại câu thực hiện từ vựng giờ Anh theo chủ đề Quần áo

Để rất có thể ghi ghi nhớ được từ vựng tiếng Anh về chủ đề Quần áo bạn cần phải luyện tập thường xuyên xuyên. Đừng quăng quật qua các mẫu câu áp dụng từ vựng sau đây nhé!

– French girl is always considered as one of the symbols of classical style – cô nàng Pháp luôn luôn được đánh giá là 1 trong những những hình tượng của phong cách cổ điển

– A: Why is your sister wearing such a sexy short skirt? – lý do chị của bạn mặc váy đầm ngắn sexy nóng bỏng thế?

B: Looks lượt thích she’s having a date tonight – ngoài ra chị ấy gồm cuộc hẹn buổi tối nay.

– trắng wedding dress is a must-have nhà cửa for a bride on the wedding day.

Xem thêm: Danh Sách Bác Sĩ Ung Bướu Giỏi Tphcm (Bs Nguyễn Chấn Hùng, Nguyễn Sào Trung)

– đầm cưới white là một món đồ nhất định phải bao gồm cho cô dâu trong ngày cưới.

– She is very good at mixing clothes & shoes to create extremely stylish fashion. – Cô ấy rất giỏi trong vấn đề mix xống áo và giầy dép tạo thành thành phong cách thời trang rất sành điệu.

– Skirts will be a great suggestion for appointments – Váy đang là gợi ý tuyệt vời cho các cuộc hẹn

– When going khổng lồ work, meeting or meeting with partners, you can wear a jacket to show respect – khi đi làm, đi họp hay gặp gỡ đối tác, bạn có thể mặc áo vét để biểu hiện sự trang trọng

– Don’t forget to lớn bring your swimwear when you go to lớn the beach! – Đừng quên sở hữu theo quần áo bơi lúc đi hải dương nhé!

5. Bài xích tập giờ đồng hồ Anh về quần áo

Điền vào nơi trống

TỪ VỰNGDỊCH NGHĨA
1 . Hand-me-downs
2. biểu tượng thời trang
3.Ăn mặc đẹp đẽ
4. Have a sense of fashion
5. Must-have items
6.phong cách đối chọi giản/cổ điển
7. Dressed khổng lồ kill
8.nô lệ thời trang
9. Mix và Match
10.bắt kịp xu hướng thời trang mới nhất

Đáp án

Sử dụng lại vật cũ
Fashion icon
Well-dress
Gu thẩm mỹ và làm đẹp tốt
Món vật nhất định đề xuất có
Classic style
Mặc rất đẹp quyến rũ
A slave of fashion
Kết hòa hợp quần áo(to) keep up with the latest fashion

Trên đây, TOPICA Native đã ra mắt tới các bạn hơn 100 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề quần áo. Hoàn toàn có thể thấy áo quần và phụ khiếu nại là những vật dụng thường chạm chán và phổ cập nhất trong cuộc sống. Đó là lý do bạn hãy nhờ rằng lưu lại bộ từ vựng này để triển khai tăng vốn từ của bản thân mình bạn nhé! chắc chắn là vốn từ vựng cùng khả năng giao tiếp của bạn sẽ được cải thiện đáng nhắc đấy.

Tăng thêm vốn từ cùng khả năng tiếp xúc tiếng Anh thông qua cách thức PIELE thuộc với các giảng viên Âu – Úc – Mỹ tại đây.


TOPICA Native
X – học tiếng Anh toàn diện “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho những người bận rộn.

Với mô hình “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần đụng “điểm con kiến thức”, giúp phát âm sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần. Tăng kĩ năng tiếp thu và triệu tập qua các bài học cô ứ đọng 3 – 5 phút. tinh giảm gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng hơn 200 tiếng thực hành. rộng 10.000 hoạt động cải thiện 4 kĩ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế từ bỏ National Geographic Learning cùng Macmillan Education.