Quy tắc cách phân phát âm s es là phần ngữ âm khôn cùng cơ bạn dạng nhưng không ít người dân vẫn chưa nắm rõ và không thể vạc âm đúng. Chỉ có một vài cách để phát âm các đuôi này, Langmaster sẽ giúp chúng ta chinh phục phần này ngay lập tức hôm nay.

Bạn đang xem: Quy tắc thêm đuôi s es

1. Quy tắc bí quyết phát âm s cùng es trong tiếng Anh.

Có 3 cách phát âm s và es của danh từ, rượu cồn từ số các là: /s/, /z/ với /iz/. Đây là 3 trường hòa hợp cơ phiên bản mà bạn phải nhớ để phát âm được chuẩn. Cùng chú ý lại ngay lập tức nhé.

1.1. Biện pháp phát âm s với es là /iz/

Đuôi s với es sẽ tiến hành phát âm là /iz/ lúc nó thua cuộc danh tự tận thuộc bằng các âm xuýt: /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/.

Ví dụ: 

Danh, hễ từ tận cùng bởi /tʃ/: watches /ˈwɑːtʃɪz/, witches /wɪtʃiz/, catches /ketʃiz/Danh, cồn từ tận cùng bằng /s/: boxes /ˈbɑːksɪz/, buses - /ˈbʌsɪz/, kisses /kɪsiz/, houses /haʊsiz/, buses /bʌsiz/Danh, động từ tận cùng bởi /dʒ/: bridges /ˈbrɪdʒɪz/, languages /ˈlæŋɡwɪdʒiz/, bridges /brɪdʒiz/Danh, cồn từ tận cùng bằng /ʃ/: crashes /ˈkræʃɪz/, wishes /wɪʃiz/, dishes /dɪʃiz/Danh, động từ tận cùng bằng /z/: buzzes /ˈbʌzɪz/, roses /rəʊziz/, excuses /ɪkˈskjuːsiz/Danh, cồn từ tận cùng bằng /ʒ/: garages /ɡəˈrɑːʒiz/, massages /məˈsɑːʒiz/

Tham khảo thêm phía dẫn cụ thể cách phát âm s với es qua đoạn phim cùng cô Liesel và thực hành bạn nhé.


Giao tiếp tiếng Anh cơ bản - TUYỆT CHIÊU PHÁT ÂM ĐUÔI -S, -ES (P1)


=> CÁCH PHÁT ÂM M VÀ N trong TIẾNG ANH SIÊU ĐƠN GIẢN, CHUẨN QUỐC TẾ

=> CÁCH PHÁT ÂM ð & θ CHUẨN NGƯỜI BẢN NGỮ CỰC DỄ, AI CŨNG ĐỌC ĐƯỢC

1.2. Biện pháp phát âm s/es là /s/

Đuôi s cùng es sẽ tiến hành phát âm là /s/ khi s đứng sau các danh từ có kết thúc bằng những âm vô thanh như: /p/, /f/, /t/, /k/, /ө/.

Ví dụ

Danh, động từ tận cùng bằng /p/: cups /kʌps/, stops /stɑːps/, ships /ʃɪps/,drops /drɑːps/,...Danh, rượu cồn từ tận cùng bởi /t/: cats /kæts/, cuts /kʌts/, ants /ænts/..Danh, rượu cồn từ tận cùng bằng /k/: books /bʊks/, kicks /kɪks/, parks /pɑːrks/, books /bʊks/…Danh, đụng từ tận cùng bởi /f/: beliefs /bɪˈliːfs/, chefs /ʃefs/, giraffes /dʒəˈræfs/, laughs /læfs/,...Danh, cồn từ tận cùng bởi /ө/: clothes /klɒθs/, months /mʌnθs/, booths /buːθs/, …

1.3. Giải pháp phát âm s es là /z/

Đuôi s với es sẽ tiến hành phát âm là /z/ lúc s che khuất danh từ dứt bằng nguyên âm (a, e, i, o, u) và các phụ âm hữu thanh còn lại: /b/, /v/, /ð/, /d/, /g/, /l/, /m/, /n/, /ŋ/, /r/, /әu/, /ei/,…

Có 3 trường hòa hợp phát âm ‘es’, phạt âm ‘s’ là /z/

Khi âm cuối là nguyên âm, ví dụ:

+ Danh, hễ từ tự tận cùng bởi /i/:  bees /biːz/, knees /niːz/, flees /fliːz/;

+ Danh, rượu cồn từ tận cùng bằng /u/:  shoes /ʃuːz/, clues /kluːz/…

Khi âm cuối là nguyên âm đôi, ví dụ:

+ Danh, hễ từ tận cùng bằng /ei/:  plays /pleɪz/, pays /peɪz/, days /deɪz/…

+ Danh, cồn từ tận cùng bởi /oi/:  employs /ɪmˈplɔɪz/, destroys /dɪˈstrɔɪz/, boys /bɔɪz/

+ Danh, rượu cồn từ tận cùng bởi /ai/:  sighs /saɪz/, clarifies /ˈklærəfaɪz/, simplifies /ˈsɪmplɪfaɪz/

+ Danh, động từ tận cùng bởi /au/:  cows /kaʊz/, allows /əˈlaʊz/, ploughs /plaʊz/…

+ Danh, rượu cồn từ tận cùng bởi /ou/:  goes /ɡəʊz/, toes /təʊz/, flows /fləʊz/…

Khi âm cuối là những phụ âm hữu thanh (voiced consonants) ngoại trừ các âm gió:

+ Danh, đụng từ tận cùng bằng /b/:  robs /rɑːbz/, clubs /klʌbz/, light bulbs /ˈlaɪt bʌlbz/

+ Danh, động từ tận cùng bởi /d/:  pads /pædz/, ads /ædz/, seeds /siːdz/…

+ Danh, rượu cồn từ tận cùng bởi /g/:  dogs /dɔːɡz/, digs /dɪɡz/..

+ Danh, động từ tận cùng bởi /ð/:  breathes /briːðz/, bathes /beɪðz/…

+ Danh, hễ từ tận cùng bằng /r/:  car /kɑːrz/, doors /dɔːrz/,…

+ Danh, rượu cồn từ tận cùng bởi /l/:  pulls /pʊlz/, peels /piːlz/,…

+ Danh, động từ tận cùng bằng /m/:  aims /eɪmz/, arms /ɑːrmz/, worms /wɜːrmz/

+ Danh, đụng từ tận cùng bằng /n/:  bans /bænz/, attains /əˈteɪnz/…

+ Danh, cồn từ tận cùng bởi /ŋ/:  sings /sɪŋz/, songs /sɔːŋz/, longs /lɔːŋz/

Tham khảo thêm phía dẫn chi tiết cách phân phát âm s với es qua clip cùng cô Liesel và thực hành bạn nhé.


2. Biện pháp phát âm s và phát âm es, luật lệ thêm s và es.

2.1. Vì sao cần thêm s và es?

Trong giờ đồng hồ Anh, đuôi s và es được cấp dưỡng sau danh từ bỏ hoặc đụng từ trong một số ít trường hợp rõ ràng như sau: 

Để tạo ra thành danh từ bỏ số nhiều: cat -> cats, tree -> trees, dogs -> dogs, …Để phân chia động tự khi công ty ngữ là số ít: It snows, he takes, she likes,...Để biểu đạt quan hệ sở hữu: coach’s, Nam’s, Song’s,...Để viết tắt từ trong câu: coach’s là viết tắt của “coach is” hoặc “coach has”

***Lưu ý: mục tiêu thể hiện tại sự download hay viết tắt từ hay chỉ được áp dụng trong văn nói giao tiếp. Coach’s thường được thực hiện nghĩa như The coach sở hữu một cái nào đó hoặc chính là viết tắt của tự coach is. Mặc dù về mặt phát âm thì tương tự như nhau về hai hiệ tượng sử dụng này.

2.2. Nguyên tắc thêm s cùng es chuẩn nhất.

Trước khi tham gia học cách phạt âm s với es chuẩn, họ cần ráng được quy tắc thêm s với es trong tiếng Anh. Các bạn cần nhớ những trường đúng theo sau.

Thêm s vào sau những danh trường đoản cú số không nhiều đếm được để có danh từ số nhiều, hễ từ.

Ví dụ:

Road -> roads
Rose -> roses
Horse -> horses
Seat -> seats
Book -> booksThêm es vào sau cùng danh từ bao gồm tận cùng bằng vần âm s, ss, sh, ch, z cùng x 

Ví dụ:

Bus -> buses
Fox -> foxes
Box -> boxes
Quiz -> quizzes
Glass -> glasses

Thêm es đằng sau các danh từ xong bằng phụ âm + o

Ví dụ:

Tomato -> tomatoes
Hero -> heroes
Potato -> potatoes

Ngoại lệ: piano - pianos; kilo - kilos; photo - photos; bamboo - bamboos;...

=> PHÂN BIỆT CÁCH PHÁT ÂM /tʃ/ VÀ /dʒ/ vào TIẾNG ANH CHUẨN NHẤT

=> CÁCH PHÁT ÂM /ʒ/ VÀ /ʃ/ vào TIẾNG ANH CHUẨN NHẤT

Danh từ bỏ tận cùng y thì y -> i cùng + es 

Ví dụ:

Baby -> babies
Party -> parties
Fly -> flies
Duty -> duties
Lady -> ladiesThêm s vào sau danh trường đoản cú tận cùng: a, o, u, e, i + y

Ví dụ:

Boy -> boys
Monkey -> monkeys
Donkey -> donkeys
Key -> keys
Valley -> valleys

2.3. Khi nào động từ đề nghị thêm s, es?

Với từng dạng hễ từ khác nhau họ sẽ có những phương pháp chia khác nhau. Dưới đây là những bí quyết chia rượu cồn từ thêm e với es trong tiếng đứa bạn không đề xuất bỏ qua nhé.

Đa số phần nhiều động tự trong giờ Anh lúc đi với công ty ngữ (danh từ giỏi đại từ) ngơi nghỉ ngôi máy 3 số ít trong thì lúc này đơn sẽ được thêm “s” - “es”. 

Ví dụ:

read => readsspeak => speaksbring => bringsrun => runswant => wantslove => loves

Tuy nhiên, vẫn sẽ sở hữu các trường đặc biệt của hễ từ thêm s sau mà bọn họ cần lưu ý.

Xem thêm: Giá Bánh Sinh Nhật Bao Nhiêu Tiền Thì Hợp Lý? Bánh Sinh Nhật Nhỏ Bao Nhiêu Tiền

Động từ chấm dứt bằng -o, -s, -z, -ch, -x, -sh, -ss thêm đuôi “es” .

Ví dụ:

Watch => watches
Go => goes Pass => passes
Wash =>: washes
Miss => misses

Khi cồn từ dứt bằng một phụ âm + -y, ta gửi -y thành -i cùng thêm đuôi “es”.

Ví dụ:

Cry =>cries Apply => applies
Study => studies
Copy => copies
Fly => flies

Lưu ý: Khi động từ xong bằng một nguyên âm + -y, ta thêm -s, không gửi -y thành -i .

Ví dụ:

Play => plays
Pay => pays
Buy => buys
Pray => prays

Lưu ý: have => has

3. Mẹo ghi nhớ bí quyết phát âm s cùng es không lúc nào quên

Để ghi nhớ nhanh và dài lâu hơn các quy tắc phương pháp phát âm đuôi s và es, chúng ta sẽ ghép những âm huyết cuối thành một lời nói hoặc một nhiều từ hài hước. Dưới đó là câu thần chú nhưng mà Langmaster gợi ý cho bạn:

Thảo phải khao phở Tuấn - /ð/, /p/, /k, /f/, /t/ + đuôi s/es → phân phát âm là /s/

Sóng gió chẳng szó giông - /s/, /ʒ/, /t∫/, /∫/ /z/, /dʒ/ + đuôi s/es → phát âm là /iz/

ĐĂNG KÝ NGAY:

4. Bài xích tập quy tắc biện pháp phát âm s cùng es bao gồm kèm đáp án

Nắm chắc kỹ năng và kiến thức rồi, thuộc làm bài xích tập để bình chọn xem mình đã ghi nhớ giỏi chưa nhé!

Bài tập 1: Ứng dụng quy tắc phát âm s/es, chọn đáp án bao gồm cách phạt âm không giống với đầy đủ từ còn lại

1. A. Grasses B. Potatoes C. Comprises D. Stretches 

2. A. Sings B. Coughs C. Sleeps D. Stops 

3. A. Signs B. Becomes C. Profits D. Survives 

4. A. Mends B. Equals C. Values D. Develops

5. A. Wishes B. Introduces C. Practices D. Leaves 

6. A. Dips B. Books C. Deserts D. Camels 

7. A. Plants B. Maps C. Desks D. Chairs 

8. A. Books B. Pens C. Phones D. Tables 

9. A. Shuts B. Steps C. Walks D. Plays 

10. A. Drifts B. Attends C. Miles D. Glow

Bài tập 2: chọn đáp án gồm cách phạt âm khác với hồ hết từ còn lại

A. Miles B. Attends C. Drifts D. Glows A. Mends B. Develops C. Values D. Equals A. Repeats B. Classmates C. Amuses D. Attacks A. Humans B. Dreams C. Concerts D. Songs A. Stops B. Sings C. Coughs D. Sleep A. Becomes B. Profits C. Signs D. Survives A. Pens B. Books C. Phones D. Tables A. Dips B. Deserts C. Books D. Camels A. Fills B. Adds C. Stirs D. Lets A. Wants B. Books C. Stops D. Sends A. Houses B. Faces C. Hates D. Places A. Nights B. Days C. Years D. Weekends A. Pens B. Markers C. Books D. Rulers A. Shakes B. Nods C. Waves D. Bends A. Describes B. Tools C. Houses D. Chairs A. Faces B. Houses C. Horses D. Passes A. Books B. Dogs C. Cats D. Maps A. Knees B. Peas C. Trees D. Nieces A. Cups B. Stamps C. Books D. Pens A. Presidents B. Begs C. Words D. Bathes A. Sweets B. Watches C. Dishes D. Boxes A. Walks B. Steps C. Shuts D. Plays A. Wishes B. Practices C. Introduces D. Leaves A. Grasses B. Stretches C. Comprises D. Potatoes A. Desks B. Maps C. Plants D. Chairs A. Biscuits B. Magazines C. Newspapers D. Vegetables A. Manages B. Laughs C. Photographs D. Makes A. Dishes B. Oranges C. Experiences D. Chores A. Schools B. Yards C. Labs D. Seats A. Names B. Lives C. Dances D. Tables

Bài tập 3: Chuyển các danh từ dưới đây sang dạng số nhiều:

Time: thời gian
Year: năm
People: bé người
Way: nhỏ đường
Day: ngày
Man: đàn ông
Thing: sự vật
Woman: phụ nữ
Child: nhỏ cái
School: ngôi trường học
State: trạng thái
Family gia đình
Student: học tập sinh
Group: nhóm
Country: đất nước
Problem: vấn đề
Hand: bàn tay
Part: cỗ phận
Place: vị trí
Case : ngôi trường hợp

Bài tập 4: chia động từ

Become: đổi thay Leave: rời khỏi Work: thao tác làm việc Need: cần Feel: cảm xúc Seem: ngoài ra Go: đi See: thấy Know: biết Take: lấy Think: suy nghĩ Come: mang đến Give: cho Look : quan sát Use: sử dụng Find: kiếm tìm thấy Want: ước ao Tell: nói Put: đặt Mean: nghĩa là

Bài tập 5: luyện tập đọc các câu sau theo phiên âm chuẩn chỉnh (áp dung phát âm đuôi s,es).

1. She steps on the doorsteps & shuts the doors. 

/ʃi: steps ɑːn ðə ˈdɔːrsteps ənd ðə ˈdɔːrz/

2. He washes dishes on Tuesdays & wednesdays.

/hi: ˈwɑːʃɪz ˈdɪʃiz ɑːn ˈtuːzdiz ənd ˈwenzdeɪz

3. The kid leaves his books, pens and phones on the tables.

/ðə kɪd ˈliːvz hɪs ˈbʊks ˈpenz ənd ˈfoʊnz ˈɑːn ðə ˈteɪbl̩z/

4. Jim often goes for a walk with his dogs & plays with them in the parks.

/ˈdʒɪm ˈɔːfn̩ ˈɡoʊz fər ə ˈwɑːk wɪθ ɪz ˈdɑːɡz ənd ˈpleɪz wɪθ ðəm ɪn ðə ˈpɑːrks/

5. Sarah wishes she has chances khổng lồ go shopping in Paris.

/ˈserə ˈwɪʃəz ʃi: hæz ˈtʃænsɪz tə ɡoʊ ˈʃɑːpɪŋ ɪn ˈpæˌrɪs/

Đáp án: 

Bài tập 1:

1-B 

2-A 

3-C 

4-D 

5-D 

6-D 

7-C 

8-A 

9-D 

10-A

Bài tập 2: 

1-C2-B3-C4-C5-B6-B7-B8-D9-D10-D11-C12-A13-C14-A15-C16-B17-B18-D19-D20-A21-A22-D23-D24-D25-D26-A27-A28-D29-D30-C

Bài tập 3: 

timesyearspeoplewaysdaysmenthingswomenchildrenschoolsstatesfamiliesgroupscountriesproblemshandspartsplacescasesweeks

Bài tập 4: 

becomesleavesworksneedsfeelsseemsgoesseesknowstakesthinkscomesgiveslooksusesfindswantstellsputsmeans

Bạn đã làm cho đúng bao nhiêu trong các 10 câu trên? Nếu chưa nhớ không còn được các quy tắc thì các bạn hãy xem lại một lần kiến thức. Hãy nỗ lực luyện tập thêm nhằm ghi nhớ thật cẩn thận và ko mắc lỗi trong những lúc làm bài và tiếp xúc nhé!

Tổng kết

1. Phạt âm đuôi s, es là /s/ lúc nào?Phát âm s,es là /s/ lúc tận thuộc từ xong xuôi bởi âm /p/, /f/, /k/, /t/ (Thảo phải khao phở Tuấn )

2.Phát âm đuôi s, es, ‘s là /iz/ khi nào?Phát âm s,es là /iz/ lúc từ dứt bởi âm /s/, /ss/, /z/, /o/, /ge/, /ce/, /ch/, /sh/. (Sóng gió chẳng szó giông)

3. Phát âm đuôi s, es, ‘s là /z/ lúc nào?Phát âm s,es là /z/ với những từ chấm dứt bởi những từ còn lại.

Bây giờ, nếu khách hàng đã ráng chắc các kiến thức liên quan đến biện pháp phát âm s với es thì hãy tìm hiểu thêm các nội dung bài viết khác về chủ đề phát âm. Langmaster còn không ít những nội dung bài viết kiến thức sẽ cung ứng bạn học tập tiếng Anh rất tốt đấy!

Muốn học xuất sắc tiếng Anh thì chúng ta cần cần nắm chắc cấu trúc ngữ pháp. Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh có tương đối nhiều kiến thức cần chủ động học để cố gắng vững. Nhiều bạn học nhiều năm nhưng khá khinh suất về kiến thức về cách thêm s es vào sau cùng danh từ, rượu cồn từ. Để nói giờ Anh chuẩn xác, chúng ta cũng có thể tham khảo nguyên tắc sau.


Các ngôi trường hợp đề xuất thêm s es vào sau danh trường đoản cú và hễ từ

*
Quy tắt thêm s, es
Cách thêm s es sống thì hiện tại đơn với rượu cồn từ thường xuyên được xác định dựa vào vào công ty ngữ. Nuốm thể, hễ từ theo sau công ty ngữ ngôi thứ bố số ít như he, she, it, tên riêng rẽ (Hoa,…). Đối với danh từ, phương pháp thêm s es được triển khai khi phải chuyển từ bỏ số ít sang số nhiều.

Ví dụ:

He goes to lớn school

Lan plays badminton.

Hai câu trên vẫn ví dụ cho cách thêm s es so với động từ. Đối với danh từ, chúng ta có thể tham khảo lấy ví dụ như sau:

A hãng apple – Apples (Một quả táo khuyết – các quả táo)

A cát – Cats (Một con mèo – Nhiều bé mèo)

Bus – Buses (Một chiếc xe buýt – những chiếc xe bus)

Box – Boxes ( Một loại hộp – những chiếc hộp)

Tuy nhiên, khi làm bài bác tập hoặc giao tiếp tiếng anh, nhiều bạn vẫn lo ngại không rõ khi nào cần thêm “s”, và khi nào cần thêm “es”. Thiệt ra, bạn chỉ cần nắm vững quy tắc về kiểu cách thêm s es, bạn sẽ không còn cảm thấy sốt ruột hay lo lắng dùng không đúng cách:

Nguyên tắc 1: bạn phải thêm “es” vào danh trường đoản cú và hễ từ tận cùng O, S, X, Z, CH, SH. Những trường thích hợp còn lại, bạn chỉ việc thêm “s”. Lưu lại ý, có một ngoại lệ mang lại trường đúng theo này. Nếu như chữ tận thuộc của danh từ là O mà lại trước O là 1 trong nguyên âm, bạn chỉ việc thêm “s”.

Ví dụ:

go => goes

box => boxes

do => does

Ví dụ (trường đúng theo trước O là nguyên âm):

piano => pianos

radio => radios

*
Cách thêm es vào sau cùng danh, động từ

Nguyên tắc 2: khi tận cùng của danh trường đoản cú hoặc động từ là Y, bạn cần đổi Y thành I với thêm es. Chẳng hạn:

sky => skies

ly => lies

fly => flies

Nguyên tắc 3: Danh từ ngừng là ‘f” hoặc “fe” thì quăng quật “f hoặc fe” đi rồi thêm “ves” . Một số ví dụ có thể kể đến như: calf, half, knife, leaf, life, thief, wife, loaf, self, wolf. Thế thể:

wolf => wolves

self => selves

loaf => loaves

Tuy nhiên, vẫn đang còn những ngôi trường hợp, danh từ bỏ tận cùng là “fe” với “f” nhưng mách nhỏ s khi chuyển sang số nhiều. Nắm thể:

Ví dụ: belief => beliefs

` roof => roofs

Với trường thích hợp này, các bạn cần nắm rõ quy tắc để biết phương pháp thêm s es chuẩn xác. Đây cũng là giữa những lý do học sinh thường nhầm lẫn trong số bài kiểm tra khi trực thuộc trường thích hợp này.

Cách vạc âm của danh từ, hễ từ sau khi thêm “s” hoặc “es”

Muốn học nói giờ Anh giỏi thì rèn luyện biện pháp phát âm s es là vấn đề rất quan tiền trọng. Thông thường, có 3 giải pháp phát âm đó là /iz/; /s/ và /z/. Mỗi biện pháp phát âm sẽ nằm trong một ngôi trường hợp nạm thể. Bạn muốn giao tiếp giờ Anh chuẩn chỉnh thì phải phát âm đúng.

*
Phát âm “s” hoặc “es” ra làm sao cho đúng?

Nguyên tắc 1: Tận thuộc bằng những phụ âm gió như /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ thì vạc âm là /iz/ (từ vựng có tận cùng là những chữ cái s, ss, ch, sh, x, z, o, ge, ce)

Ví dụ: Washes – /wɒ∫iz/

Causes – / kɔ:ziz/

Nguyên tắc 2: Tận thuộc là các phụ âm vô thanh, ko rung như /θ/, /k/, /p/, /f/, /t/ thì vạc âm là /s/. Thường thì các từ vựng này còn có tận thuộc là th, k, p, f, t

Ví dụ: Laughes – / lɑ:fs/

Books – /bʊks/

Nguyên tắc 3: Tận thuộc là các âm hữu thanh có rung thì vạc âm là /z/

Ví dụ: Bags – / bægz/

Plays – / pleiz/

Học tốt tiếng Anh là cả một quá trình dài rèn luyện từ vựng lẫn cấu trúc, ngữ pháp. Vày vậy, muốn cho quá trình học Anh ngữ được cải thiện thì chúng ta nên học xuất sắc từ hầu hết phần ngữ pháp dễ dàng và đơn giản nhất như cách thêm s es sau danh tự và rượu cồn từ. Bao gồm như thế, bạn mới hoàn toàn có thể giao tiếp giờ Anh thạo trong bất kỳ mọi tình huống nào trong cuộc sống.