- những nguyên tố bao gồm cùng số lớp electron vào nguyên tử được xếp thành một hàng ngang (chu kì).

Bạn đang xem: Số chu kì trong bảng tuần hoàn là

- những nguyên tố gồm cùng số electron hóa trị (electron có tác dụng tham gia vào quá trình hình thành link hóa học) được xếp thành một cột (nhóm).

II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

Số máy tự của ô yếu tắc đúng bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố kia (= số e = số phường = số đơn vị điện tích hạt nhân).

*

 

2. Chu kì với nhóm

a) Chu kì

- Chu kì là dãy các nguyên tố nhưng nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

- Số đồ vật tự của chu kì trùng cùng với số lớp electron của nguyên tử những nguyên tố trong chu kì đó.

+ Chu kì nhỏ: gồm chu kì 1, 2, 3.

+ Chu kì lớn: bao gồm chu kì 4, 5, 6, 7.

Ví dụ: 12Mg: 1s22s22p63s2

 => Mg thuộc chu kì 3 vì bao gồm 3 lớp electron.

b) nhóm nguyên tố

- nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, cho nên vì thế có tính chất hóa học tương tự nhau cùng được xếp thành một cột.

- tất cả 2 nhiều loại nhóm yếu tắc là team A và nhóm B:

+ nhóm A: bao gồm các yếu tắc s và p.

Số thiết bị tự đội A = toàn bô e lớp ngoài cùng.

Xem thêm: Stt Hay Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn, Hay Nhất, Những Câu Nói Hay Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn, Chất

+ team B: bao hàm các yếu tắc d và f có cấu hình e nguyên tử tận cùng dạng (n – 1)dxnsy:

* trường hợp (x + y) = 3 → 7 thì nhân tố thuộc nhóm (x + y)B.

* nếu như (x + y) = 8 → 10 thì nguyên tố thuộc nhóm VIIIB.

* nếu (x + y) > 10 thì yếu tắc thuộc team (x + y – 10)B.


- Khối các nguyên tố s, p, d, f

- Khối các nguyên tố s: gồm những nguyên tố nhóm IA với IIA

- Là phần nhiều nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

 Ví dụ: 11Na: 1s22s22p63s1

- Khối những nguyên tố p: gồm các nguyên tố thuộc các nhóm từ IIIA mang đến VIIIA (trừ He).

- Là đa số nguyên tố nhưng mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

 Ví dụ: 13Al: 1s22s22p63s2 3p1

- Khối những nguyên tố d: gồm các nguyên tố thuộc nhóm B.

- Là đầy đủ nguyên tố mà lại nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

Ví dụ: 26Fe: 1s22s22p63s2 3p63d64s2

- Khối các nguyên tố f: gồm những nguyên tố thuộc bọn họ Lantan với họ Actini.

- Là rất nhiều nguyên tố nhưng mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.