Số oxi hóa của nitơ vào NH4NO3 được giamcanherbalthin.com soạn hướng dẫn các bạn đọc xác minh số oxi hóa của nito trong NH4NO3. Cũng như đưa ra quy tắc xác định số oxi hóa của các chất. Mời chúng ta cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của n trong nh4no3


Đáp án chỉ dẫn giải bỏ ra tiết 

Gọi số lão hóa cua N vào NH4+ là x với trong NO3- là y.

Ta tất cả số thoái hóa của H là +1 và của O là -2

Trong NH4+: x + 4. 1 = +1 → x = -3

Trong NO3-: x + 3. −2−2 = -1 → x = +5


Xác định số oxi hóa

Quy tắc 1: Số thoái hóa của yếu tắc trong solo chất bởi 0 .

Ví dụ: H2; N2; O2; Fe; Zn ....

Quy tắc 2: vào một phân tử, tổng cộng oxi hóa của những nguyên tố bởi 0 .

Ví dụ: ZnO (Mg: +2 ; O: -2) ta tất cả 2 - 2 = 0

Quy tắc 3: Số thoái hóa của ion đối chọi nguyên tử bằng điện tích của ion đó. Vào ion đa nguyên tử, toàn bô oxi hóa của những nguyên tố bởi điện tích của ion.

Ví dụ: Mg2+ thì số thoái hóa là +2

NO3- ta có: số oxi hóa của N+

Số oxi hóa O = +5 + 3.(-2) = -1

Quy tắc 4: Trong phần nhiều hợp chất

Số oxi hóa của H: +1

Ví dụ: H2O, HCl

Trường phù hợp ngoại lệ: NaH , AlH (số lão hóa của H là -1)

Số thoái hóa của O là: -2

Ví dụ: H2O, K2O, CO2

Trường vừa lòng ngoại lệ:

Số oxi hóa -1: H2O2, Na2O2

Số lão hóa +2: OF2


Câu hỏi bài tập áp dụng liên quan

Câu 1. Số oxi hóa của nitơ vào NH4+, NO2- , và HNO3 thứu tự là:

A. +5, -3, +3.

B. -3, +3, +5

C. +3, -3, +5

D. +3, +5, -3.


Xem đáp án
Đáp án B

Đặt x, y, z thứu tự là số lão hóa của nguyên tố nitơ trong NH4+, NO2-, với HNO3

Ta có: x + 4.1 = 1 ⇒ x = -3. Số OXH của N trong NH4+ là -3

y + 2.(-2) = -1 ⇒ y = 3. Số OXH của N trong NO2- là +3

z + 1 + 3.(-2) = 0 ⇒ z = 5. Số OXH của N vào HNO3 là +5


Câu 2. Số oxi hóa của N vào phân tử NH4Cl theo lần lượt là

A. -3

B. +5

C. +5

D. -3


Xem đáp án
Đáp án D: Số OXH: x + 4.1 + (-1)=0 ⇒ x = -3.

Câu 3. Số oxi hoá của nguyên tố lưu huỳnh trong những chất: H2S, H2SO4, SO2 theo thứ tự là:

A. +2, +6, +4.

B. –2, +4, –4.

C. –2, –6, +4.

D. –2, +6, +4.


Xem đáp án
Đáp án D

Đặt x, y, z thứu tự là số lão hóa của yếu tắc nitơ trong H2S, H2SO4, SO2

Ta có:

x + (2.1) = 0 ⇒ x = -2. Số OXH của S trong H2S là -2

y + 2.(1) + 4.(-2) = 0 ⇒ y = +6. Số OXH của S vào H2SO4 là +6

z + 2.(-2) = 0 ⇒ z = -4. Số OXH của S trong SO2 là -4


Câu 4. Số oxi hóa của clo trong các chất: HCl, HClO, HClO2, HClO4 lần lượt là

A. –1, +1, +3, +7.

B. –1, +1, -3, -7

C. –1, -1, +3, +7

D. –1, +3, +5, +7.


Xem đáp án
Đáp án A

Gọi số OXH của Cl trong những chất là x. Ta có số oxh của H là +1; của O là -2; của K là +1

+ trong HCl: +1.1 + x = 0 → x = -1. Số OXH của Cl vào HCl là -1

+ trong HClO: +1 + x + 1.(-2) = 0 → x = +1 Số OXH của Cl trong HClO là +1

+ Trog HClO2: +1 + x + 2. (-2) = 0 → x = +3 Số OXH của Cl trong HClO2 là +3

+ vào HClO4: +1 + x + 4. (-2) = 0 → x = +7 Số OXH của Cl vào HClO4 là +7


Câu 5. Cho dãy những axit của Clo: HClO, HClO2, HClO4, HClO3. đồ vật tự tính oxi hóa tăng nhiều là?

A. HClO, HClO2, HClO4, HClO3

B. HClO2, HClO, HClO3, HClO4

C. HClO, HClO2, HClO3, HClO4

D. HClO4, HClO3, HClO2, HClO


Xem đáp án
Đáp án D

Thứ tự tính oxi hóa tăng dần là HClO4, HClO3, HClO2, HClO


Câu 6. Cho những phản ứng sau:

(1) NaOH + HCl → NaCl + H2O.

(2) K2CO3 + HCl → KCl + CO2 + H2O.

(3) MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O.

(4) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.

(5) sắt + HCl → FeCl2 + H2.

(6) HCl + CuO → CuCl2 + H2O.

Số phản nghịch ứng HCl chỉ biểu lộ tính oxi hoá là:

A. 1.

B. 2.

Xem thêm: Tại Sao Không Khí Nóng Lại Nhẹ Hơn Không Khí Lạnh

C. 3.

D. 6.


Xem đáp án
Đáp án A

Clo chỉ biểu lộ số oxi hóa lúc chỉ có sự sút số lão hóa của nhân tố clo hoặc hidro hoặc cả nhì trong phản ứng

Xác định số lão hóa của Clo với H trong HCl

(1) NaOH + H−1⁡Cl−1⁡ → NaCl−1⁡+ H2−1⁡O.

(2) K2CO3 + H−1⁡Cl−1 → KCl−1 + CO2 + H2−1⁡O.

(3) MnO2 + H−1⁡Cl−1⁡ → MnCl2−1 + Cl20 + H2−1⁡O.

(4) KMnO4 + H−1⁡Cl−1 → KCl + MnCl2−1 + Cl20 + H2−1⁡O.

(5) fe + H−1⁡Cl−1⁡ → FeCl2−1 + H2O.

(6) H−1⁡Cl−1 ⁡+ CuO → CuCl2−1 + H2−1⁡O.

=> phản nghịch ứng (5) là số thoái hóa của H bị bớt từ +1 xuống 0


Câu 7. Số oxi hóa của nitơ vào NH4+, NO2- , và HNO3 theo thứ tự là:

A. +5, -3, +3.

B. -3, +3, +5

C. +3, -3, +5

D. +3, +5, -3.


Xem đáp án
Đáp án B

Đặt x, y, z theo thứ tự là số thoái hóa của thành phần nitơ trong NH4+, NO2- , cùng HNO3

Ta có: x + 4.1 = 1 ⇒ x = -3. Số OXH của N trong NH4+là -3

y + 2.(-2) = -1 ⇒ y = 3. Số OXH của N trong NO2- là +3

z + 1 + 3.(-2) = 0 ⇒ z = 5. Số OXH của N trong HNO3 là +5


Câu 8. Số oxi hoá của thành phần nitơ trong những hợp chất: NH4Cl, HNO3, NO, NO2, N2, N2O thứu tự là

A. -3 ; +5 ; -4 ; +6 ; +2 ; +4.

B. +3 ; 0 ; +1 ; –4 ; +5 ; –2.

C. 0 ; +3 ; –3 ; +5 ; +2 ; +4.

D. -3 ; +5 ; +2 ; +4 ; 0 ; +1


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 9. Nhận định làm sao sau đây là đúng về năng lượng điện hoá trị:

A. Trong hợp chất ion, hoá trị của một nguyên tố bằng tích của điện tích còn chỉ số của ion đó.

B. Vào hợp chất ion, hoá trị của một nguyên tố bởi điện tích của ion đó.

C. Điện hoá trị luôn luôn là số dương cùng được viết số trước vết sau.

D. Điện hoá trị luôn luôn là số âm với được viết số trước lốt sau.


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 10. Mệnh đề nào tiếp sau đây không đúng?

A. Nguyên tử của những nguyên tố thuộc team VA bao gồm 5 electron ở lớp bên ngoài cùng.

B. Nitơ là nguyên tố có chu kì nhỏ nhất trong đội VA.

C. Tính phi kim của các nguyên tố nhóm VA tăng theo hướng tăng của điện tích hạt nhân.

D. Thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng của các nguyên tử các nguyên tố nhóm VA các là ns2np3


Xem đáp án
Đáp án C

Mệnh đề không đúng là: Tính phi kim của những nguyên tố đội VA tăng theo hướng tăng của điện tích hạt nhân.

Vì trong và một nhóm, theo hướng tăng của năng lượng điện hạt nhân thì độ âm điện bớt => tính phi kim giảm.

A đúng vì những nguyên tử của những nguyên tố thuộc nhóm VA có cấu hình e lớp ngoài là ns2np3

B đúng vì chưng nitơ gồm số hiệu nguyên tử nhỏ tuổi nhất

D đúng.


........................................................

Trên phía trên giamcanherbalthin.com đã reviews Số lão hóa của nitơ trong NH4NO3 tới các bạn. Để có công dụng học tập xuất sắc và hiệu quả hơn, giamcanherbalthin.com xin ra mắt tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài bác tập chất hóa học 10, chăm đề trang bị Lý 10, chăm đề chất hóa học 10,... Tài liệu học tập lớp 10 nhưng mà giamcanherbalthin.com tổng hợp biên soạn và đăng tải.


Đánh giá bài bác viết
14 90.966
Chia sẻ bài xích viết
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất

Hóa 10 - Giải Hoá 10


Giới thiệuChính sáchTheo dõi bọn chúng tôiTải ứng dụngChứng nhận
*
Đối tác của Google
*