Cấu trúc stop là trong những điểm ngữ pháp đặc trưng trong giờ đồng hồ Anh, có thể đi với “to V” hoặc “V_ing”. Để tìm hiểu rõ hơn về kiểu cách dùng cấu trúc này, hãy thuộc ELSA Speak đi khám phá nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: 7 cấu trúc stop dùng phổ biến trong tiếng anh cần thuộc lòng

Stop trong giờ Anh là gì?

Theo Cambridge Dictionary, stop vừa là danh từ, vừa là rượu cồn từ.


*

Stop /stɑːp/ sinh sống dạng cồn từ có nghĩa là “dừng lại, dứt lại”. Theo sau đụng từ stop hoàn toàn có thể là “to V” hoặc “V_ing”, tùy vào mục đích của fan nói.

Ví dụ:

She stopped to pick up the letter that she’d dropped. (Cô ấy dừng lại để nhặt lá thư mà lại cô vẫn đánh rơi.) She stopped playing tennis khổng lồ go home. (Cô ấy dứt chơi tennis để về nhà.)

Trong lúc đó, stop /stɑp/ dạng danh từ có nghĩa là “sự chấm dứt lại, sự ngừng lại” hoặc “bến đỗ, công ty ga”.

Ví dụ:

We only had an hour khổng lồ drive including a 40 min stop for dinner. (Chúng tôi chỉ có một giờ nhằm lái xe, bao hàm 40 phút tạm dừng để ăn tối.) It’s time to lớn put a stop to gender discrimination. (Đã cho lúc dừng việc phân biệt giới tính.)

Những nhiều từ phổ cập đi với stop:

Cụm từÝ nghĩa
Stop off (or over)Ngừng lại, đỗ lại
Stop at nothingKhông ngần ngại thao tác gì để có được mục đích
Pull out all the stopsCố gắng hết sức để đã đạt được mục đích
Stop someone’s mouthKhiến mang đến ai đó giữ im lặng, quan yếu nói được về một điều gì đó
Stop short of sthDừng lại khi sắp đến nói hay làm một điều gì đó
Put a stop khổng lồ sthKết thúc việc gì đó
*

Cấu trúc Stop + to V

Cấu trúc stop to lớn V được dùng khi ai đó tạm dừng việc đang làm cho để gửi sang làm một công việc khác.

Cấu trúc

S + stop(s/ed) + to V

Ví dụ:

He stopped to buy a new book. (Anh ấy tạm dừng để tải một cuốn sách.) It’s time they stopped to think about their next destination. (Đã mang đến lúc họ dừng lại để suy nghĩ tới điểm đến lựa chọn tiếp theo.)

Cấu trúc Stop + V_ing

Cấu trúc stop V_ing thực hiện khi ai đó xong xuôi hẳn một hành động nào đó.

Cấu trúc

S + stop(s/ed) + V-ing

Ví dụ:

He stopped drinking alcohol because of his stomach ache. (Anh ấy giới hạn hẳn bài toán uống đồ vật uống tất cả cồn bởi căn bệnh đau dạ dày.) She stopped using plastic bags. (Cô ấy đã dừng hẳn việc áp dụng túi ni lông.)

Các cấu trúc đặc biệt với Stop trong giờ Anh

Cấu trúcÝ nghĩaVí dụ
S + stop + by + N/V_ingGhé thăm một vị trí nào, tín đồ nào đó.Could I stop by Lily’s house on our way home?→ Con có thể dừng lại nhằm ghé thăm nhà của Lily bên trên đường họ về bên không?
S + stop off + N/V_ingAi đó dừng lại để lép vào đâu đó khi đang đi bên trên đường.We’ll stop off at the supermarket on our way home.→ họ sẽ dừng lại để vào nhà hàng ăn uống trên con đường về nhà.
S + stop over + N/V_ingAi đó dừng lại ở một vị trí (thường cần sử dụng khi đi sử dụng máy bay).On my way lớn California, I plan to lớn stop over for three days in New York.→ Trên mặt đường tới California, tôi dự định sẽ dừng chân lại 3 ngày sinh hoạt New York.
S + stop up + N/V_ingNgười nào kia thức khuya để gia công gì.He often stops up late doing homework.→ Anh ấy tiếp tục thức khuya để gia công bài tập về nhà.
*

Có thể các bạn quan tâm:

Bài tập kết cấu Stop

Bài 1: phân chia động từ vào ngoặc

1. Daniel stopped ________ (work) for them last week.

2. On the way to lớn Hanoi, I stopped ________ (look) at a fair.

3. She has stopped ________ (cycle) khổng lồ work.

4. Anna stopped ________ (wait) for her sister.

5. Jack stopped off ________ (play) at the park on his way home.

6. My sisters stop ________ (go) lớn school.

7. He stopped ________ (have) dinner at 9:00 p.m.

8. I stopped ________ (look) at the red dress.

9. She stopped ________ (talk) lớn them.

10. He advises me khổng lồ stop ________ (smoke).

11. Lily wishes it would stop ________ (rain).

12. My sister stopped ________ (drive) her oto to answer her phone.

13. We stopped ________ (have) breakfast at the station.

14. My aunt stopped the video ________ (ask) her daughter some questions.

15. The doctor recently told her she should stop ________ (drinking) wine.

Bài 2: Viết lại câu với từ mang lại sẵn

1. Linda!/ Please/ stop/ make/ some noise/ my baby/ sleep.

2. Selena/ should/ stop/ eat/ junk food/ she/ on a diet.

3. My brother/ stop/ smoke/ and/ start/ do/ exercise.

4. I/ stop/ talk/ my friend/ when/ the teacher/ come in.

Xem thêm: Cây Tre Việt Nam Ngữ Văn 6, Tác Giả Tác Phẩm: Cây Tre Việt Nam

5. They/ hungry/ so/ they/ stop/ have/ a taco.

6. John & Jack/ should/ stop/ play games/ they/ have/ a lot of/ things/ do.

7. She/ stop/ walk/ help/ an old man.

8. Jason/ stop/ drink/ his cappuccino/ because/ he/ in a hurry.

9. He/ can’t/ stop/ dream/ of/ his crush.

10. He/ stop/ call/ to/ his friend/ on/ Telegram.

11. The weather/ cold/ so/ I/ stop/ have/ a hot coffee cup.

12. We/ wish/ she/ would stop/ talk/ we/ want/ some quiet.

13. Why/ did/ he/ stop/ work/ there? The boss/ think/ he/ enjoy/ it.

14. After/ stop/ eat/ a hamburger/ for breakfast/ she/ continue/ with/ her work.

15. When/ Lily/ will/ stop/ ask/ the same questions/ ?/ her boyfriend/ vày not/ know/ the answer.

16. On her way/ the market/ she/ stop/ talk/ her aunt/ for/ a few minutes.

17. Jenny/ never/ stop/ travel/ she/ never/ stay/ in one place/ for/ more than two weeks.

18. She/ stop/ eat/ tomatoes/ because/ she/ allergic/ to/ them.

19. My friend/ stop/ drive/ because/ she/ was/ too tired.

20. My grandfather/ stop/ drive/ when/ he/ 80.

*

Đáp án đưa ra tiết

Bài 1:

1. Working2. To look3. Cycling4. Khổng lồ wait5. Playing
6. Going7. Lớn have8. To lớn look9. Lớn talk10. Smoking
11. Raining12. Driving13. Lớn have14. To ask15. Drinking

Bài 2:

1. Linda! Please stop making some noise. My baby is sleeping.

2. Selena should stop eating junk food. She is on a diet.

3. My brother stopped smoking & started to vày some exercise.

4. I stopped talking to lớn my friend when the teacher came in.

5. They were hungry, so they stopped khổng lồ have a taco.

6. John & Jack should stop playing games. They have a lot of things to do.

7. She stopped walking to lớn help an old man.

8. Jason stopped drinking his cappuccino because he was in a hurry.

9. He can’t stop dreaming of his crush.

10. He stopped to call his friend on Telegram.

11. The weather was cold, so I stopped to lớn have a hot coffee cup.

12. We wish she would stop talking! We want some quiet.

13. Why did he stop working there? The boss thought he was enjoying it.

14. After stopping khổng lồ eat a hamburger for breakfast, she continued with her work.

15. When will Lily stop asking the same questions? Her boyfriend doesn’t know the answer!

16. On her way khổng lồ the market, she stopped lớn talk to lớn her aunt for a few minutes.

17. Jenny never stops traveling. She never stays in one place for more than two weeks.

18. She stopped eating tomatoes because she was allergic lớn them.

19. My friend stopped driving because she was too tired.

20. My grandfather stopped driving when he was 80.

Trên đấy là tổng phải chăng thuyết, biện pháp dùng và bài tập với kết cấu stop. Bạn hãy ôn tập tiếp tục để nắm vững dạng ngữ pháp cơ bản này nhé!