Bài viết tổng hợp kỹ năng và kiến thức và những bài tập trắc nghiệm từ cơ bạn dạng đến nâng cấp kèm theo câu trả lời giúp học sinh học tập tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Theo định luật 2 newton gia tốc của vật


ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN

1.Định luật:

Gia tốc của một vật cùng hướng cùng với lực chức năng lên vật. Độ mập của vận tốc tỉ lệ thuận cùng với độ phệ của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Trong đó: F là lực chức năng (N)

*

1. Một lực ko đổi tác dụng vào một trang bị có khối lượng 2kg làm tốc độ của nó tăng ngày một nhiều từ 2m/s mang lại 8m/s trong 3s.Hỏi lực tính năng vào đồ vật là bao nhiêu?

a. 2N b. 3N c. 4N d. 5N

3. Một ô tô đang hoạt động với tốc độ 60km/h thì fan li xe cộ hm phanh, xe cộ đi được 50m thì dừng lại. Hỏi nếu như ơ tơ chạy với vận tốc 120km/h thì qung đường ô tô đi được từ luc hm cho lc dừng lại l bao nhiu ?(biết lực hm trong nhì trường hợp là như nhau) a.100m b.150m c.200m d.2500m

4. Phải công dụng vào vật có khối lượng là 5 kg theo phương ngang một lực là từng nào để vật thu được tốc độ là 1m/s2. A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

5. Dưới chức năng của một lực 20N, một vật chuyển động với gia tốc 0,4m/s2. Hỏi đồ gia dụng đó hoạt động với vận tốc bằng từng nào nếu lực tính năng bằng 50N? Chọn hiệu quả đúng trong các công dụng sau :

A. A = 0,5m/s2; B. A = 1m/s2; C. A = 2m/s2; D. A = 4m/s2;

6. Một vật dụng có cân nặng 1 tấn, bắt đầu chuyển động cấp tốc dần rất nhiều và sau khi đi được 100m thì có vận tốc là 5m/s. Lực tính năng vào Vật có mức giá trị

A. 125 N B.150 N C.175 N D.200 N

7. Một vật tất cả khối khối lượng m = 2kg được kéo thẳng vực dậy với sức kéo 24N. Bỏ qua mất lực cản của không gian ,g = 10m/s2 .Gia tốc của vật gồm độ lớn

A . 10m/ s2 B . 12m/ s2 C . 2m/ s2 D . 1giá trị khác


8. trang bị chịu công dụng lực 10N thì có tốc độ 2m/s2 .Nếu đồ vật đó thu gia tốc là một trong m/s2 thì lực tính năng là

A . 1N B . 2N C . 5N D . 50N

9. Một quả bóng có trọng lượng 500g đã nằm trên mặt đất thì bị đá bằng một lực 200N. Nếu thời gian quả bóng xúc tiếp với cẳng bàn chân là 0,02s thì trơn sẽ bay đi với vận tốc bằng:

a.0,008 m/s. B.2 m/s c.8 m/s d. 0,8 m/s.

10. Một thiết bị có trọng lượng bằng 50 kg, bước đầu chuyển động cấp tốc dần đều. Sau khi đi được 50 centimet thì có tốc độ 0,7m/s. Lực đã tác dụng vào vật dụng đã có mộy quý giá nào sau đây?

A.F=35N B.F=24,5N C.F=102N D.Một giá trị Khác

11. Dưới tác dụng của một lực 20N, một vật gửi đông với tốc độ 0,4m/s. Hỏi vật đó hoạt động với vận tốc bằng bao nhiêu nếu lực tác dụng bằng 50N?

A. A= 0,5m/s B. A=1m/s C. A=2m/s D. A=4m/s

12.Một ô tô trọng lượng 1 tấn đang hoạt động với vận tốc 72km/h thì hm phanh, đi thêm được 500m rồi ngừng lại. Lựa chọn chiều dương là chiều gửi động. Lực hm tc dụng ln xe l:


a) 800 N. B) 800 N. C) 400 N. D) -400 N.

13. Lực F truyền đến vật khối lượng m1 tốc độ a1 = 6m/s2, truyền cho vật trọng lượng m2 gia tốc a2 = 3m/s2. Hỏi lực F truyền cho vật trọng lượng m = m1 + mét vuông một vận tốc l bao nhiu?

A. 1m/s2 B. 2m/s2 C. 3m/s2 A. 4m/s2

14. Phải công dụng vào thứ có cân nặng là 5 kilogam theo phương ngang một lực là từng nào để đồ gia dụng thu được tốc độ là 1m/s2.

A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

 

17. lúc 1 vật chỉ chịu công dụng của một thiết bị khác thì nó sẽ

a.biến dạng mà không biến hóa vận tốc. B.chuyển động thẳng gần như mãi mãi.

c.chuyển đụng thẳng nhanh dần đều. D.bị biến tấu và thay đổi vận tốc

18. Nếu phù hợp lực chức năng vào vật tất cả huớng không đổi và gồm độ lớn tăng thêm 2 lần thì ngay trong khi đó:

a.Vận tốc của vật tăng thêm 2 lần. B.Gia tốc của vật giảm đi 2 lần.

c.Gia tốc của vật tăng thêm 2 lần. D.Vận tốc của thiết bị gảm đi 2 lần.


19. Chọn câu đúng:

A. Lực là vì sao gây ra vận động B. Lực là vì sao làm chuyển đổi vận tốc

C. Bao gồm lực chức năng lên đồ gia dụng thì thiết bị mới chuyển động D. Lực cần yếu cùng hướng với gia tốc

20. Định chế độ II Niutơn xác thực rằng:

a.Khi lực tc dụng ln vật bởi 0 thì vật chuyển động thẳng đều vị quán tính

b.Gia tốc của một đồ gia dụng tỉ lệ với lực tác dụng vào vật với tỉ lệ nghịch với trọng lượng của đồ vật đó

c.Khi một vật chịu tc dụng của một đồ gia dụng khc thì nĩ cũng tc dụng ln đồ dùng khc đó một bội phản lực trực đối.

d.Khi chịu tác dụng của một lực không thay đổi thì vật hoạt động với vận tốc không đổi.

21. lựa chọn câu đúng?

A. Lúc thấy gia tốc của vật biến hóa thì chắc chắn rằng là gồm lực công dụng lên vật.

B. Nếu như không chịu lực nào tác dụng thì gần như vật phải đứng yên.

C. Khi không hề lực nào tính năng lên đồ gia dụng nữa, thì vật đang vận động thì chớp nhoáng dừng lại.

D. Vật vận động được là nhờ tất cả lực chức năng lên nó.

22. Điều như thế nào sau đấy là sai khi nói tới tính chất của khối lượng?

a.Khối lượng là đại lượng vô hướng, dương và không đổi đối với mỗi vật.


b.Khối lượng có tính chất cộng . C.Khối lượng đo bằng đơn vị chức năng (kg).

d.Vật có khối lượng càng khủng thì mức độ cửa hàng tính càng nhỏ và ngược lại.

23. Từ phương pháp của định luật pháp II Newton ta suy ra:

A.Gia tốc có cùng mùi hương với lực B.Khối lượng của thiết bị tỉ lệ cùng với độ mập của lực

C.Vật luôn chuyển động theo hướng của lực tính năng D.Cả 3 kết luận trên gần như đúng

24. tra cứu phát biểu đúng sau đây:

A. Không tồn tại lực tác dụng, đồ vật không hoạt động B.Ngừng tác dụng lực, vật sẽ dừng lại

C.Gia tốc của đồ vật nhất thiết theo vị trí hướng của lực D.khi chức năng lực lên vật, tốc độ của đồ gia dụng tăng

25. chọn câu sai trong các câu sau.

a.Trọng lực có phương trực tiếp đứng, tất cả chiều từ trên xuống. B.Điểm để của trọng tải tại trọng tâm của vật.

c.Trọng lượng của vật bằng trọng lực tính năng lên thiết bị khi đồ dùng đứng yên hoặc vận động thẳng phần đa so cùng với trái đất.

d.Trọng lực được xem bởi công thức:

26. Khối lượng của một đồ khơng ảnh hưởng đến hầu như đại lượng nào, đặc thù nào sau đây?

a.Gia tốc khi vật chịu đựng tc dụng của một lực b.vận tốc khi vật chịu đựng tc dụng của một lực


c.cả phương, chiều với độ lớn của lực công dụng lên vật d.Mức qun tính của vật.

Xem thêm: Tổng Hợp Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Mầm Non Module 2

27. Điều làm sao sau đấy là sai khi nói đến trọng lực?

a.Trọng lựơng khẳng định bởi biễu thức p. = mg. B.Điểm đặt của trọng tải là trung tâm của vật.

 

c.Trọng lực tỉ lệ thành phần nghịch với trọng lượng của chúng. D.Trọng lực là lực hút của trái đất tính năng lên vật.

a.0,008 m/s. B.2 m/s c.8 m/s d. 0,8 m/s.

10. Moät vaät coù khoái löôïng baèng 50 kg, baét ñaàu chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu. Sau thời điểm ñi ñöôïc 50 centimet thì coù vaän toác 0,7m/s. Löïc ñaõ taùc duïng vaøo vaät ñaõ coù moäy giaù trò naøo sau ñaây?

A.F=35N B.F=24,5N C.F=102N D.Moät Giaù Trò Khaùc

11. Döôùi taùc duïng cuûa moät löïc 20N, moät vaät chuyeån ñoâng vôùi gia toác 0,4m/s. Hoûi vaät ñoù chuyeån ñoäng vôùi gia toác baèng bao nhieâu neáu löïc taùc duïng baèng 50N?

A. A= 0,5m/s B. A=1m/s C. A=2m/s D. A=4m/s

12.Một ô tô khối lượng 1 tấn đang hoạt động với tốc độ 72km/h thì hãm phanh, đi thêm được 500m rồi giới hạn lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Lực hãm tác dụng lên xe là:


a) 800 N. B) 800 N. C) 400 N. D) -400 N.

13. Lực F truyền mang lại vật khối lượng m1 vận tốc a1 = 6m/s2, truyền mang đến vật khối lượng m2 vận tốc a2 = 3m/s2. Hỏi lực F truyền mang lại vật cân nặng m = m1 + m2 một tốc độ là bao nhiêu?

A. 1m/s2 B. 2m/s2 C. 3m/s2 A. 4m/s2

14. Phaûi taùc duïng vaøo vaät coù khoái löôïng laø 5 kilogam theo phöông ngang moät löïc laø bao nhieâu ñeå vaät thu ñöôïc gia toác laø 1m/s2.

*
A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

15.Vaät khoái löôïng m=20kg ñaët naèm yeân treân maët phaúng nhaün naèm ngang ñöôïc giöû bôûi moät daây noái vaøo töôøng nhö hình. Taùc duïng leân vaät löïc F= 100N nhö hình veõ, vaät vaãn khoâng chuyeån ñoäng. Löïc caêng daây khi naøy laø:

A.50N B.86,6N C.100N D.250N

16. Theo định pháp luật II Niu-tơn:

A. Tốc độ của đồ tỉ lệ thuận cùng với lực chức năng vào vật với tỉ lệ nghịch với cân nặng của đồ vật và được tính bởi phương pháp

*
.


B. Lực tác dụng vào vật dụng tỉ lệ thuận với trọng lượng của trang bị và được tính bởi bí quyết .

C. Lực chức năng vào thứ tỉ lệ thuận với tốc độ của thứ và được xem bởi công thức .

D. Cân nặng của thứ tỉ lệ thuận cùng với lực công dụng vào vật dụng và được xem bởi phương pháp

*
.

17. khi moät vaät chæ chòu taùc duïng cuûa moät vaät khaùc thì noù seõ

a.bieán daïng maø khoâng nỗ lực ñoåi vaän toác. B.chuyeån ñoäng thaúng ñeàu maõi maõi.

c.chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu. D.bò bieán daïng vaø ráng ñoåi vaän toác

18. Neáu hôïp löïc taùc duïng vaøo vaät coù huôùng khoâng ñoåi vaø coù ñoä lôùn taêng leân 2 laàn thì ngay trong lúc ñoù:

a.Vaän toác cuûa vaät taêng leân 2 laàn. B.Gia toác cuûa vaät giaûm ñi 2 laàn.

c.Gia toác cuûa vaät taêng leân 2 laàn. D.Vaän toác cuûa vaät gaûm ñi 2 laàn.

19. Choïn caâu ñuùng:

A. Löïc laø nguyeân nhaân gaây ra chuyeån ñoäng B. Löïc laø nguyeân nhaân laøm bieán ñoåi vaän toác

C. Coù löïc taùc duïng leân vaät thì vaät môùi chuyeån ñoäng D. Löïc khoâng theå cuøng höôùng vôùi gia toác


20. Định dụng cụ II Niutơn xác nhận rằng:

a.Khi lực chức năng lên vật bởi 0 thì vật hoạt động thẳng đều do quán tính

b.Gia tốc của một đồ vật tỉ lệ cùng với lực tính năng vào vật và tỉ lệ nghịch với cân nặng của đồ vật đó

c.Khi một đồ vật chịu chức năng của một đồ gia dụng khác thì nó cũng chức năng lên trang bị khác đó một bội phản lực trực đối.

d.Khi chịu tính năng của một lực không đổi thì vật chuyển động với vận tốc không đổi.

21. Choïn caâu ñuùng?

A. Khi thaáy vaän toác cuûa vaät núm ñoåi thì chaéc chaén laø coù löïc taùc duïng leân vaät.

B. Neáu khoâng chòu löïc naøo taùc duïng thì moïi vaät phaûi ñöùng yeân.

C. Lúc khoâng coøn löïc naøo taùc duïng leân vaät nöõa, thì vaät ñang chuyeån ñoäng thì laäp töùc döøng laïi.

D. Vaät chuyeån ñoäng ñöôïc laø nhôø coù löïc taùc duïng leân noù.

22. Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà tính chaát cuûa khoái löôïng?

a.Khoái löôïng laø ñaïi löôïng voâ höôùng, döông vaø khoâng ñoåi ñoái vôùi moãi vaät.

b.Khoái löôïng coù tính chaát coäng . C.Khoái löôïng ño baèng ñôn vò (kg).


d.Vaät coù khoái löôïng caøng lôùn thì möùc ñoä quaùn tính caøng nhoû vaø ngöôïc laïi.

23.Töø coâng thöùc cuûa ñònh luaät II Newton ta suy ra:

A.Gia toác coù cuøng höông vôùi löïc B.Khoái löôïng cuûa vaät tæ leä vôùi ñoä lôùn cuûa löïc

C.Vaät luoân chuyeån ñoäng theo höôùng cuûa löïc taùc duïng D.Caû 3 keát luaän treân ñeàu ñuùng

24.Tìm phaùt bieåu ñuùng sau ñaây:

A. Khoâng coù löïc taùc duïng, vaät khoâng chuyeån ñoäng B.Ngöøng taùc duïng löïc, vaät seõ döøng laïi

C.Gia toác cuûa vaät nhaát thieát theo höôùng cuûa löïc D.khi taùc duïng löïc leân vaät, vaän toác cuûa vaät taêng

25. Choïn caâu sai vào caùc caâu sau.

a.Troïng löïc coù phöông thaúng ñöùng, coù chieàu töø treân xuoáng. B.Ñieåm ñaët cuûa troïng löïc taïi troïng taâm cuûa vaät.

c.Troïng löôïng cuûa vaät baèng troïng löïc taùc duïng leân vaät lúc vaät ñöùng yeân hoaëc chuyeån ñoäng thaúng ñeàu so vôùi traùi ñaát.

d.Troïng löïc ñöôïc tính bôûi coâng thöùc:

26. Khối lượng của một vật không tác động đến phần đông đại lượng nào, đặc thù nào sau đây?


a.Gia tốc khi thiết bị chịu tính năng của một lực b.vận tốc khi thứ chịu công dụng của một lực

c.cả phương, chiều cùng độ mập của lực tính năng lên vật d.Mức quán tính của vật.

27. Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà troïng löïc?

a.Troïng löïơng xaùc ñònh bôûi bieãu thöùc phường = mg. B.Ñieåm ñaët cuûa troïng löïc laø troïng taâm cuûa vaät.

c.Troïng löïc tæ leä nghòch vôùi khoái löôïng cuûa chuùng. D.Troïng löïc laø löïc huùt cuûa traùi ñaát taùc duïng leân vaät.

Luyện bài tập trắc nghiệm môn đồ dùng lý lớp 10 - coi ngay