1. Listen & repeat. Pay attention to lớn the consonant blends /br/, /kr/, and /tr/. 2. Listen to lớn the sentences và circle the words you hear. 1. Match the words with their meanings.2. Complete the sentences using the words in 1. 1. Choose the correct form of the verb in each sentence. 2. Read the text & put the verbs in brackets in the present simple or present continuous.

Bạn đang xem: Tiếng anh bài 1 lớp 10


/br/, /kr/, & /tr/

1. Listen và repeat. Pay attention to lớn the consonant blends /br/, /kr/, và /tr/.

(Nghe với lặp lại. Chú ý đến các phụ âm kép /br/, /kr/, với /tr/.)

/br/

/kr/

/tr/

breadwinner

breakfast

brown

crash

crane

cream

track

tree

train

Lời giải bỏ ra tiết:

/br/

/kr/

/tr/

*
breadwinner /ˈbredwɪnə(r)/ (n): trụ cột chính gia đình

*
breakfast /ˈbrekfəst/ (n): bữa sáng

*
brown /braʊn/ (n): màu nâu

*
crash /kræʃ/ (n): vụ va chạm xe

*
crane /kreɪn/ (n): xe xúc

*
cream /kriːm/ (n): kem

*
track /træk/ (n): dấu vết

*
tree /triː/ (n): cây

*
train /treɪn/ (n): tàu hỏa


Pronunciation 2


Video giải đáp giải


2. Listen to lớn the sentences và circle the words you hear.

(Nghe các câu và khoanh chọn hầu như từ mà em nghe được.)

1. A. Brush

2. A. Brain

3. A. Bread

b. Crash

b. Crane

b. Create

c. Trash

c. Train

c. Tread

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. I"m worried he"s going to crash his car.

(Tôi lo lắng anh ấy vẫn đâm xe của anh ấy ấy.)

2. The train is moving fast.

(Đoàn tàu vận động nhanh dần dần đều.)

3. I usually have bread for breakfast.

(Bữa sáng sủa tôi ăn bánh mì.)

Lời giải chi tiết:

1. B2. C3. A

Vocabulary 1


Video lí giải giải


Vocabulary: Family life

(Từ vựng: Đời sinh sống gia đình)

1. Match the words with their meanings.

(Nối các từ với nghĩa của chúng.)

1. Breadwinner

a. A person who manages a home and often raises children instead of earning money

2. Housework

b. Someone who earns the money to tư vấn their family

3. Groceries

c. Picking up & carrying heavy objects

4. Homemaker

d. Work around the house such as cooking, cleaning or washing clothes

5. Heavy lifting

e. Food và other goods sold at a cửa hàng or a supermarket

Lời giải chi tiết:

1 - b

2 - d

3 - e

4 - a

5 - c

1 – b: breadwinner = someone who earns the money to support their family

(trụ cột gia đình = người kiếm tiền nuôi gia đình)

2 – d: housework = work around the house such as cooking, cleaning or washing clothes

(công vấn đề nhà = công việc xung quanh nhà như làm bếp ăn, lau chùi hoặc giặt quần áo)

3 – e: groceries = food and other goods sold at a shop or a supermarket

(tạp hóa = thực phẩm và các hàng hóa không giống được buôn bán tại siêu thị hoặc siêu thị)

4 – a: homemaker = a person who manages a trang chủ and often raises children instead of earning money

(nội trợ = người quản lý nhà cửa và thường xuyên nuôi dậy con cái thay vày kiếm tiền)

5 – c: heavy lifting = picking up và carrying heavy objects

(công việc mang vác nặng nhọc = nhặt và có vật nặng)


Vocabulary 2


Video hướng dẫn giải


2. Complete the sentences using the words in 1.

(Hoàn thành những câu sử dụng những từ ở bài 1.)

1. My mother is a _________. She doesn"t go to lớn work but stays at trang chủ to look after the family.

2. When I lived in this city, I used to shop for _________ at this supermarket.

3. My eldest son is strong enough to bởi vì the _________ for the family.

4. Hanna hates doing _________ except cooking.

5. Mr Lewis is the _________ of the family, but he still helps his wife with the housework whenever he has time.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Homemaker

2. Groceries

3. Heavy lifting

4. Housework

5. Breadwinner

1. My mother is a homemaker. She doesn"t go to lớn work but stays at home to look after the family.

(Mẹ tôi là nội trợ. Bà mẹ không đi làm việc mà sống nhà quan tâm gia đình.)

2. When I lived in this city, I used to siêu thị for groceries at this supermarket.

(Khi tôi sống ở tp này, tôi đã từng mua sắm chọn lựa tạp hóa ở siêu thị nhà hàng này.)

3. My eldest son is strong enough to vì the heavy lifting for the family.

(Con trai to của tôi đủ khỏe để làm những công việc nặng nhọc mang lại gia đình.)

4. Hanna hates doing housework except cooking.

(Hanna ghét làm việc nhà xung quanh nấu ăn.)

5. Mr Lewis is the breadwinner of the family, but he still helps his wife with the housework whenever he has time.

(Ông Lewis là trụ cột chính của gia đình, nhưng ông vẫn giúp vk việc nhà mỗi lúc có thời gian.)


Grammar: Present simple vs. Present continuous

(Ngữ pháp: Thì hiện tại đơn và lúc này tiếp diễn)

1. Choose the correct size of the verb in each sentence.

(Chọn dạng đúng của hễ từ trong mỗi câu.)

1. Mrs Lan usually does / is doing the cooking in her family.

2. I"m afraid he can"t answer the phone now. He puts out / is putting out the rubbish.

3. He cleans / is cleaning the house every day.

4. My sister can"t bởi vì any housework today. She studies / is studying for her exams.

5. My mother does / is doing the laundry twice a week.

Phương pháp giải:

- chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để nói đến thói quen thuộc hoặc đa số việc họ làm hay xuyên.

Xem thêm: Tuổi Mão Sinh Năm 1987 - Tuổi Đinh Mão 1987 Hợp Màu Gì Năm 2022

Ví dụ: My mother cooks every day.

(Mẹ tôi nấu ăn uống mỗi ngày.)

- chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để nói về sự việc việc đang xảy tại thời gian nói.

Ví dụ: My mother isn"t cooking now. She"s working in her office.

(Mẹ của tôi đang không nấu ăn. Bà mẹ đang thao tác ở văn phòng.)

- Chú ý: họ không thực hiện thì hiện nay tại tiếp tục với gần như động trường đoản cú tình thái như like, love, need, want know, agree, etc.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Does

2. Is putting out

3. Cleans

4. Is studying

5. Does

1. Mrs Lan usually does the cooking in her family.

(Bà Lan thường nấu ăn trong gia đình.)

Giải thích:Trong câu bao gồm “usually(thường xuyên) yêu cầu động từ ở dạng thì hiện tại đơn. Công ty ngữ “Mrs Lan” số ít buộc phải động từ “put” thêm “-s” => puts

2. I"m afraid he can"t answer the phone now. He is putting out the rubbish.

(Tôi e rằng anh ấy cần yếu trả lời điện thoại cảm ứng lúc này. Anh ấy vẫn đổ rác.)

Giải thích: trong câu trước tất cả “now(bây giờ) buộc phải câu sau đụng từ cũng phân tách thì lúc này tiếp diễn. Nhà ngữ “he” số ít nên dùng cấu trúc: He is + Ving => He is putting

3. He cleans the house every day.

(Anh ấy vệ sinh nhà cửa mỗi ngày.)

Giải thích:Trong câu có “every day” (mỗi ngày) phải động từ phân chia thì hiện tại đơn. Chủ ngữ “he” số ít cần động từ thêm “-s” => He cleans

4. My sister can"t vì any housework today. She is studying for her exams.

(Hôm ni em gái tôi cần yếu làm ngẫu nhiên việc đơn vị nào. Em ấy đang học cho những kỳ thi của mình.)

Giải thích: trong câu gồm “today” (hôm nay) nên động từ làm việc câu sau cũng phân chia thì lúc này tiếp diễn. Công ty ngữ “she” số ít nên ta dùng cấu trúc: She is + V-ing => She is studying

5. My mother does the laundry twice a week.

(Mẹ tôi giặt áo xống hai lần một tuần.)

Giải thích:Trong câu có “twice a week” (hai lần một tuần) yêu cầu động từ chia thì hiện tại đơn. Công ty ngữ “my mother” (mẹ của tôi) số ít


Grammar 2


Video trả lời giải


2. Read the text và put the verbs in brackets in the present simple or present continuous.

(Đọc văn phiên bản và phân chia động từ vào ngoặc thì hiện tại đơn hoặc lúc này tiếp diễn.)

Mrs Lam is a housewife. Every day, she (1. Do) _______ most of the house work. She cooks, washes the clothes, và cleans the house. But today is Mother"s Day. So Mrs Lam (2. Not do) _______ any housework. At the moment, she (3. Watch) _______ her favourite TV programme. Her children (4. Do) _______ the cooking và her husband (5. Tidy up) _______ the house. Everybody (6. Try) _______ hard khổng lồ make it a special day for Mrs Lam.

Phương pháp giải:

- bọn họ sử dụng thì hiện tại đơn để nói đến thói quen hoặc các việc họ làm thường xuyên.

Cấu trúc: S + V(s/es)

- họ sử dụng thì hiện tại tại tiếp nối để nói về sự việc việc đã xảy tại thời khắc nói.

Cấu trúc: S + am / is / are + V-ing

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Does

2. Isn’t doing

3. Is watching

4. Are doing

5. Is tidying up

6. Is trying

Mrs Lam is a housewife. Every day, she (1) does most of the house work. She cooks, washes the clothes, and cleans the house. But today is Mother"s Day. So Mrs Lam (2) isn’t doing any housework. At the moment, she (3) is watching her favourite TV programme. Her children (4) are doing the cooking & her husband (5) is tidying up the house. Everybody (6) is trying hard lớn make it a special day for Mrs Lam.

Tạm dịch:

Bà Lâm là 1 trong nội trợ. Mỗi ngày, bà ấy làm đa số các công việc nhà. Bà ấy nấu nướng ăn, giặt áo quần và lau chùi và vệ sinh nhà cửa. Nhưng lúc này là Ngày của Mẹ. Bởi vậy bà Lâm không thao tác nhà. Hiện tại, bà ấy đã xem chương trình TV mếm mộ của mình. Những con của bà ấy đã nấu nạp năng lượng và ck bà ấy đang thu dọn nhà cửa. Mọi tín đồ đều đang cố gắng để biến thời nay trở thành một ngày quan trọng đối với bà Lâm.

Giải thích:

(1) Every day, she (1) does most of the house work.

(Mỗi ngày, bà ấy làm hầu hết các các bước nhà.)

Trong câu bao gồm “every day” (mỗi ngày) nên động từ phân tách thì bây giờ đơn. Chủ ngữ “she” số ít phải động từ thêm “-es” => she does

(2) But today is Mother"s Day. So Mrs Lam (2) isn’t doing any housework.

(Nhưng hôm nay là Ngày của Mẹ. Do vậy bà Lâm không thao tác làm việc nhà.)

Câu trước bao gồm “today” đề xuất câu sau cũng phân tách thì hiện tại tiếp diễn. Công ty ngữ “Mrs Lam” số ít cần dùng cấu trúc: S + is (n’t) + V-ing => Mrs Lam isn’t doing

(3) At the moment, she (3) is watching her favourite TV programme.

(Hiện tại, bà ấy vẫn xem công tác TV thích thú của mình.)

Trong câu có “at the moment” (hiện tại) bắt buộc động từ phân chia thì lúc này tiếp diễn. Công ty ngữ “she” số ít đề xuất ta sử dụng cấu trúc: she is + V-ing => she is watching

(4) Her children (4) are doing the cooking …

(Các con của bà ấy đã nấu ăn …)

Câu này có cùng văn cảnh với câu trước đó buộc phải cũng cần sử dụng thì bây giờ tiếp diễn. Công ty ngữ “children” số nhiều đề nghị dùng cấu trúc: S + are + V-ing => her children are doing

(5) … & her husband (5) is tidying up the house.

(… và ông xã bà ấy vẫn thu dọn công ty cửa.)

Vế này liên kế với vế phía trước bởi liên tự “and” phải cũng phân tách thì hiện tại tiếp diễn. Chủ ngữ “he” số ít phải ta cần sử dụng cấu trúc: he is + V-ing => he is tidying up

(6) Everybody (6) is trying hard to make it a special day for Mrs Lam.

(Mọi người đều đang cố gắng để biến thời buổi này trở thành một ngày đặc biệt đối cùng với bà Lâm.)

Câu này liên kết với những câu trước nên tất cả cùng văn cảnh và rượu cồn từ chia thì lúc này tiếp diễn. Công ty ngữ “everybody” số ít bắt buộc ta dùng cấu trúc: S + is + V-ing => everybody is trying


trường đoản cú vựng

1. 

*
in my family." translate_example1="Trong mái ấm gia đình tôi cha tôi là trụ cột chính tài chính." type="lghaudio" />

3. 

*
." translate_example1="Mẹ ý muốn tôi đi mua thực phẩm." type="lghaudio" />

4. 

*
." translate_example1="Trẻ nhỏ nên tránh làm việc mang vác nặng." type="lghaudio" />

5. 

*
too." translate_example1="Tôi cũng đề xuất thuê ai kia hai lần một tuần để giúp tôi thao tác nhà chung." type="lghaudio" />