1. Listen lớn the sentences & circle the word with the ức chế you hear. 2. Listen again và practice saying the sentences in 1. Match the words with their meanings. 2. Complete the following sentences using the correct forms of the words in 1. 3. Choose the correct word lớn complete each of the following sentences. 1. Choose the correct verb khung in each of the following sentences. Combine the two sentences using when or while where appropriate.

Bạn đang xem: Tiếng anh bài 4 lớp 10


Tổng phù hợp đề thi học tập kì 1 lớp 10 tất cả các môn - kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...


Stress in two-syllable words with the same spelling

(Trọng âm ở đông đảo từ có hai âm tiết tất cả cùng phương pháp viết)

1. Listen lớn the sentences và circle the word with the áp lực you hear.

(Nghe các câu cùng khoanh lựa chọn từ cùng với trọng âm mà chúng ta nghe được.)

1. The centre keeps a record of all donations.

a. "record b. Re"cord

2. We will record the charity live show for those who can"t watch it live.

a. "record b. Re"cord

3. There was an increase in house prices last year.

a. "increase b. In"crease

4. We want khổng lồ increase students" interest in volunteering at the community centre.

a. "increase b. In"crease

5. I got this present from a visitor khổng lồ our centre.

a. "present b. Pre"sent

6. We need khổng lồ help local businesses to export their products.

a. "export b. Ex"port

Phương pháp giải:

Với những từ tất cả 2 âm huyết mà có cách viết như thể nhau:

- Từ vào vai trò danh từ thường có trọng âm rơi âm thứ nhất.

- Từ vào vai trò động từ thường sẽ có trọng âm rơi âm sản phẩm hai.

Lời giải bỏ ra tiết:


1. A

2. B

3. A

4. B

5. A

6. B


1. A

"record (n): hồ sơ

re"cord (v): thu âm

Giải thích: phía trước record là mạo tự “a” nên record trong câu này nhập vai trò danh từ. 

=> Trọng âm rơi âm sản phẩm công nghệ nhất

The centre keeps a "record of all donations.

(Trung tâm cất giữ một làm hồ sơ về tất cả các khoản đóng góp góp.)

2. B

"record (n): hồ sơ

re"cord (v): thu âm, ghi hình

Giải thích: phía trước record là “will” đề xuất "record" trong câu này nhập vai trò hễ từ. 

=> Trọng âm rơi âm trang bị hai

We will re"cord the charity live show for those who can"t watch it live.

(Chúng tôi đang ghi hình buổi trực tiếp từ thiện cho đầy đủ ai không xem được trực tiếp.)

3. A

"increase (n): sự gia tăng

in"crease (v): làm tăng

Giải thích: phía trước increase là mạo từ bỏ “an” nên increase trong câu này vào vai trò danh từ. 

=> Trọng âm rơi âm lắp thêm nhất

There was an "increase in house prices last year.

(Giá nhà tất cả sự gia tăng vào năm ngoái.)

4. B

"increase (n): sự gia tăng

in"crease (v): làm tăng

Giải thích: want khổng lồ + V (muốn có tác dụng gì) đề xuất "increase" trong câu này nhập vai trò rượu cồn từ. 

=> Trọng âm rơi âm thiết bị hai

We want to in"crease students" interest in volunteering at the community centre.

(Chúng tôi muốn tăng tốc sự thân thiện của sv đối với hoạt động tình nguyện tại trung chổ chính giữa cộng đồng.)

5. A

*
"present (n): món quà

*
pre"sent (v): thuyết trình, bao gồm mặt

Giải thích: sau đại từ hướng dẫn và chỉ định “this” => "present" trong câu này đóng vai trò danh từ. 

=> Trọng âm rơi âm máy nhất

I got this "present from a visitor khổng lồ our centre.

(Tôi nhận thấy món kim cương này xuất phát điểm từ một vị khách mang lại thăm trung trung tâm của bọn chúng tôi.)

6. B

*
"export (n): sự xuất khẩu

*
ex"port (v): xuất khẩu

Giải thích: help khổng lồ + O + V (giúp ai thao tác gì) cần "export" vào câu này nhập vai trò rượu cồn từ. 

=> Trọng âm rơi âm đồ vật hai

We need lớn help local businesses to ex"port their products.

(Chúng tôi nên giúp những doanh nghiệp địa phương xuất khẩu thành phầm của họ.)


Pronunciation 2


Video trả lời giải


2. Listen again & practice saying the sentences in 1.

(Nghe lại và thực hành thực tế nói những câu trong bài bác 1.)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. The centre keeps a "record of all donations.

(Trung tâm cất giữ một làm hồ sơ về tất cả các khoản đóng góp.)

2. We will re"cord the charity live show for those who can"t watch it live.

(Chúng tôi sẽ ghi hình buổi thẳng từ thiện cho các ai ko xem được trực tiếp.)

3. There was an "increase in house prices last year.

(Giá nhà gồm sự tăng thêm vào năm ngoái.)

4. We want to in"crease students" interest in volunteering at the community centre.

(Chúng tôi muốn tăng cường sự vồ cập của sinh viên đối với hoạt động tình nguyện trên trung tâm cộng đồng.)

5. I got this "present from a visitor lớn our centre.

(Tôi nhận được món quà này xuất phát điểm từ 1 vị khách cho thăm trung trung khu của chúng tôi.)

6. We need khổng lồ help local businesses to ex"port their products.

(Chúng tôi nên giúp những doanh nghiệp địa phương xuất khẩu sản phẩm của họ.)


Vocabulary bài bác 1


Video khuyên bảo giải


Community development

(Sự trở nên tân tiến cộng đồng)

1. Match the words with their meanings.

(Nối các từ với nghĩa của chúng.)

1. Donate (v)

2. Volunteer (n)

3. Generous (adj)

4. Remote (adj)

5. Benefit (v)

a. Giving or willing lớn give freely

b. Far away from places where other people live

c. To lớn give money, food, clothes, etc. Khổng lồ a charity

d. To lớn be in a better position because of something; to be useful to lớn somebody

e. A person who does a job without being paid for it.

Phương pháp giải:

- donate (v): quyên góp

- volunteer (n): tình nguyện viên

- generous (adj): hào phóng

- remote (adj): xa xôi, hẻo lánh

- benefit (v): giúp ích, làm cho lợi

Lời giải bỏ ra tiết:


1. C

2. E

3. A

4. B

5. D


1 – c: donate – to give money, food, clothes, etc. To lớn a charity

(quyên góp – mang lại tiền, thức ăn, quần áo, v.v. Cho một đội nhóm chức tự thiện)

2 – e: volunteer - a person who does a job without being paid for it

(tình nguyện viên - một fan làm một quá trình mà không được trả tiền mang đến nó)

3 – a: generous - giving or willing to lớn give freely

(hào phóng – mang lại hoặc sẵn sàng cho một biện pháp tự do)

4 – b: remote - far away from places where other people live

(xa xôi - xa nơi bạn khác sinh sống)

5 – d: benefit - to be in a better position because of something; to lớn be useful lớn somebody

(giúp ích, làm lợi cho- ở 1 vị trí giỏi hơn do điều gì đó; có lợi cho ai đó)


Vocabulary bài bác 2


Video hướng dẫn giải


2. Complete the following sentences using the correct forms of the words in 1.

(Hoàn thành các câu sau bằng phương pháp sử dụng các dạng đúng của các từ trong bài 1.)

1. He is very __________. He is always willing lớn give a lot of money lớn charity.

2. The school is difficult khổng lồ get to because it is located in a _______ аrеа.

3. If you don"t have time to lớn volunteer, you can________money and food.

4. This clean water project will ________the people in the village.

5. Our club needs more ______to clean up the park at the weekend.

Phương pháp giải:

- donate (v): quyên góp

- volunteer (n): tình nguyện viên

- generous (adj): hào phóng

- remote (adj): xa xôi, hẻo lánh

- benefit (v): giúp ích, làm lợi cho

Lời giải bỏ ra tiết:


1. Generous

2. Remote

3. Donate

4. Benefit 

5. Volunteer


1. He is very generous. He is always willing lớn give a lot of money lớn charity.

(Anh ấy hết sức hào phóng. Anh luôn luôn sẵn sàng cho các tiền để triển khai từ thiện.)

Giải thích: cấu tạo S + be + adv + adj

2. The school is difficult to lớn get to lớn because it is located in a remote аrеа.

(Rất nặng nề để mang lại trường vì chưng nó nằm tại một vùng hẻo lánh.)

Giải thích: Sau mạo tự "a" cùng trước danh tự "area" yêu cầu tính từ.

3. If you don"t have time khổng lồ volunteer, you can donate money và food.

(Nếu không có thời gian làm cho tình nguyện, chúng ta cũng có thể quyên góp tiền cùng thức ăn.)

Giải thích: can + V

4.

Xem thêm: Sự Thật Về Trung Tâm Tiếng Anh Res Lừa Đảo, Res Có Phải Là Trung Tâm Luyện Thi Ielts Lý Tưởng

This clean water project will benefit the people in the village.

(Dự án nước sạch sẽ này sẽ đem về lợi ích cho những người dân trong thôn.)

Giải thích: will + V

5. Our club needs more volunteers to lớn clean up the park at the weekend.

(Câu lạc bộ của chúng tôi cần thêm tự nguyện viên để lau chùi công viên vào thời gian cuối tuần.)

Giải thích: more + danh từ; dựa vào nghĩa của câu đề nghị danh từ bỏ số nhiều.


1. We need to lớn be careful when we record the donations.

(Chúng ta buộc phải phải cảnh giác khi khắc ghi các khoản đóng góp.)

careful (adj): cẩn thận

careless (adj): bất cẩn

2. I am interested in community development activities.

(Tôi cân nhắc các chuyển động phát triển cộng đồng.)

interested (adj): quan liêu tâm, hào hứng với

interesting (adj): thú vị

Tính tự đuôi –ed dùng làm chỉ cảm xúc, cảm thấy của bé người.

3. There are exciting volunteering opportunities in our community.

(Có những thời cơ tình nguyện độc đáo trong cộng đồng của bọn chúng tôi.)

excited (adj): hào hứng

exciting (adj): thú vị

Tính từ đuôi –ing dùng để làm chỉ tính chất, điểm lưu ý của sự vật cùng tính biện pháp của bé người.

4. Last year, I was hopeless at maths. I couldn"t even vày simple addition in my head.

(Năm ngoái, tôi sẽ vô vọng với môn toán. Tôi thậm chí không thể làm thêm đơn giản trong đầu của tôi.)

hopeful (adj): đầy hi vọng

hopeless (adj): vô vọng


Grammar 1


Video chỉ dẫn giải


Past simple vs past continuous with when and while

(Quá khứ đối kháng và vượt khứ tiếp tục với liên tự when cùng while)

1. Choose the correct verb size in each of the following sentences.

(Chọn dạng cồn từ đúng trong những câu sau.)

1. While Lan was working / worked as a volunteer in the countryside, she met an old friend.

2. I was revising for my civics class when my dad was telling / told me about the volunteer Job.

3. We saw many unhappy children while we were helping / helped people in remote areas.

4. He was sorting the donations when he was realising / realised how generous people were.

Phương pháp giải:

Cấu trúc:

When + S + Ved (quá khứ đơn), S + was/ were + Ving (quá khứ tiếp diễn)

While S + was/ were + Ving (quá khứ tiếp diễn), S + Ved (quá khứ đơn)

Trong đó:

- Thì vượt khứ tiếp diễn: mô tả hành đụng đang xẩy ra trong thừa khứ, hành động kéo dài

- Thì qúa khứ đơn: diễn tả hành đụng ngắn, chen ngang

Lời giải đưa ra tiết:

1. Was working2. Told3. Were helping4. Realised

(Khi Lan đang có tác dụng tình nguyện viên sinh hoạt quê, cô gặp gỡ một người bạn cũ.)

2. I was revising for my civics class when my dad told me about the volunteer Job.

(Tôi vẫn ôn tập mang lại lớp công dân của mình thì cha tôi nói cùng với tôi về quá trình tình nguyện.)

3. We saw many unhappy children while we were helping people in remote areas.

(Chúng tôi đã nhận thức thấy nhiều trẻ em em bất hạnh khi shop chúng tôi đang giúp sức những fan ở vùng sâu vùng xa.)

4. He was sorting the donations when he realised how generous people were.

(Anh ấy đang phân loại những khoản quyên góp thì anh ấy nhận ra rằng mọi fan hào phóng như thế nào.)


Grammar 2


Video khuyên bảo giải


2. Combine the two sentences using when or while where appropriate.

(Kết hợp hai câu bằng cách sử dụng when hoặc while say đắm hợp.)

1. They were cleaning the streets. It started lớn rain.

(Họ vẫn quét dọn đường phố. Trời bắt đầu mưa.)

2. I was watching TV. I saw the floods and landslides in the area.

(Tôi đã xem TV. Tôi vẫn thấy bạn thân lụt cùng lở khu đất trong khu vực.)

3. Tim was searching for employment opportunities. He found a job advert from a non-governmental organisation.

(Tim đang tìm kiếm cơ hội việc làm. Anh ta tìm kiếm thấy một quảng cáo việc làm từ một đội chức phi bao gồm phủ.)

4. They decided to lớn help build a community centre for young people. They were visiting some poor villages.

(Họ đưa ra quyết định giúp gây ra một trung trung ương cộng đồng cho những người trẻ tuổi. Họ đang đi đến thăm một trong những ngôi làng nghèo.)

Phương pháp giải:

Cấu trúc:

When (khi) + S + Ved (quá khứ đơn), S + was/ were + Ving (quá khứ tiếp diễn)

While (trong khi) S + was/ were + Ving (quá khứ tiếp diễn), S + Ved (quá khứ đơn)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. While they were cleaning the streets, it started lớn rain.

(Trong khi chúng ta đang vệ sinh đường phố, trời ban đầu đổ mưa.)

Hoặc: They were cleaning the streets when it started to lớn rain.

(Họ đang vệ sinh đường phố khi trời ban đầu đổ mưa.)

2. While I was watching TV, I saw the floods & landslides in the area.

(Trong lúc tôi đang xem TV, tôi thấy đồng minh lụt và sụt lún đất trong quần thể vực.)

Hoặc: I was watching TV when I saw the floods and landslides in the area.

(Tôi vẫn xem TV thì thấy bè cánh lụt và sạt lở đất trong khu vực.)

3. While Tim was searching for employment opportunities, he found a job advert from a non-governmental organisation.

(Trong khi Tim vẫn tìm kiếm các thời cơ việc làm, anh ấy đã tìm thấy một quảng cáo vấn đề làm từ một đội chức phi chính phủ.)

Hoặc: Tim was searching for employment opportunities when he found a job advert from a non-governmental organisation.

(Tim đang tìm kiếm thời cơ việc làm khi anh search thấy một quảng cáo câu hỏi làm từ một nhóm chức phi chủ yếu phủ.)

4. They decided lớn help build a community centre for young people while they were visiting some poor villages.

(Họ quyết định giúp xây đắp một trung vai trung phong cộng đồng cho những người trẻ tuổi trong khi họ cho thăm một số ngôi xã nghèo.)

Hoặc: When they decided to lớn help build a community centre for young people, they were visiting some poor villages.

(Khi họ đưa ra quyết định giúp xây dừng một trung tâm cộng đồng cho người trẻ tuổi, họ sắp tới thăm một vài ngôi buôn bản nghèo.)


từ vựng

1.

*
." translate_example1="Chúng tôi sẽ ghi lại chương trình thẳng từ thiện cho đầy đủ ai cần thiết xem trực tiếp." type="lghaudio" />

3.

*
in house prices last year." translate_example1="Giá nhà vẫn tăng vào khoảng thời gian ngoái." type="lghaudio" />

4.

*
lớn our centre. " translate_example1="Tôi nhận thấy món quà này xuất phát từ 1 vị khách đến thăm trung trung ương của bọn chúng tôi." type="lghaudio" />

5.

*
their products. " translate_example1="Chúng tôi cần giúp những doanh nghiệp địa phương xuất khẩu thành phầm của họ." type="lghaudio" />

6.

*
for our orphanage." translate_example1="Mục đích của buổi hòa nhạc từ bỏ thiện này là quyên góp cho trại trẻ không cha mẹ của chúng tôi." type="lghaudio" />

7.

*
people were. " translate_example1="Anh ấy vẫn phân loại các khoản quyên góp thì anh ấy phân biệt rằng mọi bạn hào phóng như thế nào." type="lghaudio" />

8.

*

9.

*
a faraway area. " translate_example1="Trường cạnh tranh đến vì nằm tại vùng sâu, vùng xa." type="lghaudio" />

10.

*
in our community." translate_example1="Có những thời cơ tình nguyện thú vị trong xã hội của chúng tôi." type="lghaudio" />

11.

*
when my dad told me about the volunteer job." translate_example1="Tôi đã ôn tập mang lại lớp công dân của bản thân thì bố tôi nói cùng với tôi về các bước tình nguyện." type="lghaudio" />

12.

*
." translate_example1="Chúng tôi đã thấy nhiều trẻ em xấu số khi cửa hàng chúng tôi đang giúp đỡ những bạn ở vùng sâu vùng xa." type="lghaudio" />

13.

*
in the area." translate_example1="Tôi đã thấy bạn thân lụt cùng lở khu đất trong khu vực." type="lghaudio" />

14.

*
employment opportunities." translate_example1="Tim đã tìm kiếm thời cơ việc làm." type="lghaudio" />

15.

*
from a non-governmental organisation. " translate_example1="Anh ta search thấy một quảng cáo việc làm từ một đội chức phi bao gồm phủ." type="lghaudio" />