Bài viết hướng dẫn phương pháp học và bí quyết giải bài tập của phần reading về nhà đề công việc tương lai, một công ty điểm rất đáng quan trung tâm trong công tác tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, kết cấu cần nhớ với tham khảo lưu ý giải bài bác tập dưới đây.


*

I. Tự vựng:

acquaintance (n)<ə"kweintəns>người quenadmire (v)<əd"maiə>ngưỡng mộaim (n)mục đíchattraction (n)<ə"træk∫n>sự thu hútbenefit (n)<"benifit>lợi íchgive-and-take (n)sự nhường nhịn

II. Cấu trúc cần lưu giữ ý:

be based on (exp)dựa vào

III. Khuyên bảo giải bài bác tập

1. Before you read:

Work in pairs.Practise reciting the poem on the next page và discuss the question: “What bởi you think of the friend in the poem?" (Làm việc theo cặp. Thực hành đọc bài bác thơ ở trang tiếp theo và thảo luận câu hỏi: bạn nghĩ gì về người chúng ta trong bài xích thơ”.)

Bài thơ: You’ve got a friend (Bạn có một bạn bạn)

When you"re down và troubled

and you need a helping hand,

and nothing, whoa nothing is going right.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 11 unit 1 friendship

Close your eyes và think of me

and soon I will be there

to brighten up even your darkest nights.

You just điện thoại tư vấn out my name,

and you know wherever I am

I"ll come running, to see you again.

Winter, Spring, Summer, or Fall,

all you got to bởi is call

and I"ll be there

You"ve got a friend!

Dịch nghĩa:

Khi bạn lo ngại và thất vọng

Bạn bắt buộc sự quan liêu tâm

Và chẳng có gì đúng mực cả

Hãy nhắm mắt cùng nghĩ về tôi

Tôi sẽ sớm đến bên bạn

Để có tác dụng sáng lên màn đêm ám muội nhất địa điểm bạn:

Chi đề nghị gọi thương hiệu tôi

Bạn biết tôi nơi đâu mà

Tôi đã chạy lại đến bên bạn

Dù là xuân, hạ, thu, đông

Tất cả đầy đủ ai bạn cần là điện thoại tư vấn tên tôi

Thì tôi đã chạy đến bên bạn

Vì bạn còn tồn tại một fan bạn.

2. While you read:

Read the passage the vày the tasks that follow. (Hãy gọi đoạn văn này với làm các bài tập theo sau.)

Dưới đó là nội dung bài xích đọc:

Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship is not common, and there are many people who seem khổng lồ be incapable of it. For a friendship khổng lồ be close and lasting, both the friends must have some very special qualities.

The first chất lượng is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-sided affair; it lives by give-and-take, and no friendship can last lone which is all give on one side và all take on the other.

Constancy is the second quality. Some people bởi vì not seem khổng lồ be constant. They take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it and feel the attraction of some new object. Such changeable and uncertain people are incapable of a lifelong friendship.

Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal khổng lồ each other, và they must know each other so well that there can be no suspicions between them. We vì chưng not think much of people who readily believe rumours & gossip about their friends. Those who are easily influenced by rumours can never be good friends.

Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends, so that each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot keep a secret, either of their own or of others’. Such people will never keep a friend long.

Xem thêm: Chất Ma Túy Là Gì ? NhữNg đIềU BạN CầN BiếT Về Ma Tãºy

Lastly, there must be a perfect sympathy between friends - sympathy with each other’s aims, likes, joys, sorrows, pursuits and pleasures. Where such mutual sympathy does not exist, friendship is impossible.

Task 1.Fill each blank with a suitable word /phrase.(Điền vào mỗi địa điểm trống bằng một từ/ cụm từ thích hợp.)

Acquaintance mutual give-and-take loyal to

incapable of unselfish friend suspicious

1. Good friendship should be based on…mutual…….understanding.2.The children seem to be……incapable of…..working quietly by themselves.3. He is a(n)……unselfish…..man. He always helps people without thinking of his own benefit.4. A(n) ……accquaintance……is a person one simply knows, và a(n)……friend…….is a person with whom one has a deeper relationship.5. You can"t always insist on your own way - there has khổng lồ be some……give-and-take……..6. Despite many changes in his life, he remained……loyal to……his working principles.7. He started to get……suspicious…….when she told him that she had been khổng lồ Britain for many times.

Task 2.Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the ideas of the whole passage?(Lựa lựa chọn nào trongA,B,Choặc D tómtắt phù hợp nhất cácýtưởng của đoạnvăn.)

A. A friend in need is a friend indeedB. Conditions of true friendship (Điều kiện để có một tình các bạn chân thật.)C. Features of a good friendD. Friends & acquaintances

-> lựa chọn đáp án: B

Task 3. Answer the questions.(Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What is the first unique for true friendship & what does it tell you?(Phẩm chất đầu tiên của tình bạn sống động là gì cùng nó có thể cho mình biết điều gì?)

—> The first chất lượng for true friendship is unselfishness, it tells us (me) that a man who is concerned only with his own interests & feelings cannot be a true friend.

(Phẩm chất thứ nhất của tình bạn chân thực là tính không ích kỉ. Nó mang đến ta hiểu được một bạn chỉ biết suy nghĩ lợi ích và cảm giác của riêng mình không thể là một người bạn thực sự được.)

2. Why are changeable & uncertain people incapable of true friendship?(Tại sao những người dân hay biến hóa và không kiên cường không thể có tình bạn thật sự?)

—> Changeable và uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it, and they feel the attraction of some new objects.

(Những người hay chuyển đổi và không bền chí không thể gồm tình các bạn thật sự chính vì họ hăng hái theo xua một sở thích, tuy nhiên chẳng bao thọ họ cảm xúc chán nó và bắt đầu cảm thấy bị cuốn hút bởi một số phương châm mới như thế nào đó.)

3. What is the third unique for true friendship and what does it tell you?( Phẩm hóa học thứ cha của tình bạn sống động là ai và nó có thể cho bạn biết điều gì?)

—> The third unique for true friendship is loyalty. It tells us (me) that the two friends must be loyal to each other, và they must know each other so well that there can be no suspicion between them.

(Phẩm hóa học thứ cha của tình bạn chân thật là lòng trung thành. Nó cho ta biết rằng hai người chúng ta phải trung thành với chủ với nhau, và họ phải biết nhau quá tường tận mang lại nỗi không tồn tại điều gì nghi ngờ giữa họ.)

4. Why must there be a mutual trust between friends?(Tại sao phải bao gồm sự tin cẩn lẫn nhau giữa hai người bạn?)

—> There must be a mutual trust between friends because he/ she wants lớn feel safe when telling the other his/ her most intimate secrets.

(Phải bao gồm sự tin cẩn lẫn nhau giữa hai bạn bạnvìhọ hy vọng cảm thấy an ninh khi kể cho tất cả những người kia nghe những bí mật thầm kín của mình.)

5. Why can’t people who talk too much keep a friend long?(Tại sao những người dân nhiều chuyện thiết yếu kết các bạn được bền lâu?)

—> Talkative people can"t keep friendship long because they cannot keep secrets either their own or those of others.

(Những bạn nhiều chuyện cấp thiết kết chúng ta được bền lâu vì họ thiết yếu giữ kín chuyện của mình hoặc của người khác.}

6. What is the last unique for true friendship và what does it tell you? (Phẩm chất ở đầu cuối của tình bạn chân thực là gì với nó tất cả thể cho mình biết điều gì?)

—> The last unique for true friendship is sympathy. It tells us (me) that khổng lồ be a true friend, you must sympathize with your friend. If there"s no mutual sympathy between friends, there"s no true friendship.

(Phẩm chất cuối cùng của tình bạn sống động là sự cảm thông. Nó mang đến ta biết rằng để vươn lên là một người các bạn thật sự, chúng ta phải thông cảm với chúng ta của mình, ở đâu không tồn tại sự thông cảm cho nhau giữa chúng ta bè, thì ở kia sẽ không tồn tại tình chúng ta chân thật.)