(eqalign& mathop lim limits_x o + infty (x^4 - x^2 + x - 1) cr )

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc tìm số lượng giới hạn của tích (f(x).g(x)).

*

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayl,,mathop lim limits_x o + infty left( x^4 - x^2 + x - 1 ight) \= mathop lim limits_x o + infty x^4left( 1 - dfrac1x^2 + dfrac1x^3 - dfrac1x^4 ight)\mathop lim limits_x o + infty x^4 = + infty \mathop lim limits_x o + infty left( 1 - dfrac1x^2 + dfrac1x^3 - dfrac1x^4 ight) = 1 > 0\Rightarrow mathop lim limits_x o + infty left( x^4 - x^2 + x - 1 ight) = + infty \endarray)

LG b

(eqalign& và mathop lim limits_x o - infty ( - 2x^3 + 3x^2 - 5) cr )

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayl,,mathop lim limits_x o - infty left( - 2x^3 + 3x^2 - 5 ight) \= mathop lim limits_x o - infty x^3left( - 2 + dfrac3x - dfrac5x^2 ight)\mathop lim limits_x o - infty x^3 = - infty \mathop lim limits_x o - infty left( - 2 + dfrac3x - dfrac5x^2 ight) = - 2 Rightarrow mathop lim limits_x o - infty x^3left( - 2 + dfrac3x - dfrac5x^2 ight) = + infty \endarray)

LG c

(eqalign&mathop lim limits_x o - infty (sqrt x^2 - 2x + 5) cr  )

Lời giải chi tiết:

(eginarrayl,,mathop lim limits_x o - infty left( sqrt x^2 - 2x + 5 ight) \= mathop lim limits_x o - infty left| x ight|sqrt 1 - dfrac2x + dfrac5x^2 \= mathop lim limits_x o - infty left< - xsqrt 1 - dfrac2x + dfrac5x^2 ight>\mathop lim limits_x o - infty left( - x ight) = + infty \mathop lim limits_x o - infty left( sqrt 1 - dfrac2x + dfrac5x^2 ight) = 1 > 0\Rightarrow mathop lim limits_x o - infty left( sqrt x^2 - 2x + 5 ight) = + infty \endarray)

LG d

(eqalign&mathop lim limits_x o + infty sqrt x^2 + 1 + x over 5 - 2x cr )

Lời giải chi tiết:

(eginarrayl,,mathop lim limits_x o + infty dfracsqrt x^2 + 1 + x5 - 2x \= mathop lim limits_x o + infty dfracxleft( sqrt 1 + dfrac1x^2 + 1 ight)xleft( dfrac5x - 2 ight)\= mathop lim limits_x o + infty dfracsqrt 1 + dfrac1x^2 + 1dfrac5x - 2 = dfrac1 + 1 - 2 = - 1endarray)


Mẹo tra cứu đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + giamcanherbalthin.com"Ví dụ: "Bài 6 trang 133 SGK Đại số với Giải tích 11 giamcanherbalthin.com"