*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a$, $AD = 2a$, $SA = 3a$và $SA$ vuông góc với mặt đáy. Góc giữa mặt đường thẳng $SD$ và mặt phẳng $left( ABCD ight)$ là


Cho tứ diện $ABCD$ gồm $AB$, $AC$, $AD$ song một vuông góc với nhau. Số đo góc giữa hai tuyến đường thẳng $AB$ với $CD$ bằng


Cho hình chóp (S.ABC) tất cả đáy (ABC) là tam giác đa số cạnh (a), (SA) vuông góc với mặt phẳng đáy và (SA = dfraca2). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng (SA) với (BC).

Bạn đang xem: Trong các khẳng định sau đây khẳng định nào đúng


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình bình hành, sát bên (SA) vuông góc cùng với đáy. Biết khoảng cách từ (A) đến (left( SBD ight)) bằng (dfrac6a7). Tính khoảng cách từ (C) mang đến mặt phẳng (left( SBD ight))?


Cho hình chóp (S.ABC) gồm (SA = SB = SC = AB = AC = a), (BC = asqrt 2 ). Tính số đo của góc giữa hai tuyến đường thẳng (AB) cùng (SC) ta được kết quả:


Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A"B"C"$ có đáy là tam giác $ABC$ vuông tại $A$ bao gồm $BC = 2a$, $AB = asqrt 3 $. Khoảng cách từ $AA"$ cho mặt phẳng $left( BCC"B" ight)$ là:


Cho hình chóp $S.ABCD$có lòng $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh $a$, sát bên $SA$ vuông góc với dưới mặt đáy và (SA = asqrt 2 ). Kiếm tìm số đo của góc giữa mặt đường thẳng $SC$ với mặt phẳng$left( SAB ight)$.


Cho hình chóp $S.ABCD$ có toàn bộ các sát bên và cạnh lòng đều bằng $a$ và $ABCD$ là hình vuông. Gọi $M$ là trung điểm của $CD.$ cực hiếm (overrightarrow MS .overrightarrow CB ) bằng


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy (ABCD) là hình vuông vắn cạnh bởi (1). Tam giác (SAB) đông đảo và phía bên trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy (left( ABCD ight)). Tính khoảng cách từ (B) mang đến (left( SCD ight).)


Cho hình chóp (S.ABC) gồm (AB = AC), (widehat SAC = widehat SAB). Tính số đo của góc giữa hai tuyến phố thẳng (SA) cùng (BC.)


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy (ABCD) là hình chữ nhật với (AB = 2a), (BC = a). Các cạnh bên của hình chóp cùng bởi $asqrt 2 $. Tính góc giữa hai đường thẳng (AB) với (SC).

Xem thêm: Top 3 App Ghép Ảnh Trung Quốc Giúp Bạn Có Ảnh Lung Linh Nhất


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy (ABCD) là hình vuông tâm (O) cạnh (a), (SO) vuông góc với phương diện phẳng (left( ABCD ight)) cùng (SO = a.) khoảng cách giữa (SC) với (AB) bằng


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình vuông, ở bên cạnh (SA) vuông góc với khía cạnh phẳng đáy. Đường thẳng (SD) sản xuất với mặt phẳng (left( SAB ight)) một góc (45^circ ). Call (I) là trung điểm của cạnh (CD). Góc giữa hai tuyến phố thẳng (BI) và (SD) bởi (Số đo góc được làm tròn cho hàng đối chọi vị).


Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A"B"C"D"$ có các cạnh $AB = 2,,,AD = 3;,AA" = 4$. Góc thân hai khía cạnh phẳng $left( AB"D" ight)$ cùng $left( A"C"D ight)$ là $alpha $. Tính quý hiếm gần đúng của góc $alpha $?


Cho hình chóp tam giác các (S.ABC) có độ dài cạnh đáy bởi (a), lân cận bằng $asqrt 3 $. điện thoại tư vấn (O) là trọng điểm của lòng (ABC), (d_1) là khoảng cách từ (A) đến mặt phẳng (left( SBC ight)) với (d_2) là khoảng cách từ (O) cho mặt phẳng (left( SBC ight)). Tính (d = d_1 + d_2).


Cho hình chóp (S.ABCD), lòng là hình thang vuông trên (A) cùng (B), biết (AB = BC = a), (AD = 2a), (SA = asqrt 3 ) cùng (SA ot left( ABCD ight)). Gọi (M) với (N) thứu tự là trung điểm của (SB), (SA). Tính khoảng cách từ (M) đến (left( NCD ight)) theo (a).


Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A"B"C"D"$, $AB = 6 mcm$, $BC = BB" = 2 mcm$. Điểm $E$ là trung điểm cạnh $BC$. Một tứ diện đông đảo $MNPQ$ bao gồm hai đỉnh $M$ và $N$ nằm trên đường thẳng $C"E$, nhị đỉnh $P$, $Q$ nằm trên phố thẳng trải qua điểm $B"$ và cắt đường trực tiếp $AD$ tại điểm $F$. Khoảng cách $DF$ bằng