Lý thuyết tổng vừa lòng Tin học tập lớp 12 bài 8: truy hỏi vấn dữ liệu chọn lọc năm 2021 – 2022 tiên tiến nhất gồm cầm tắt lý thuyết và hơn 500 bài tập ôn luyện Tin 12. Hi vọng bộ tổng hợp kim chỉ nan Tin học lớp 12 để giúp học sinh củng cố gắng kiến thức, ôn tập và lấy điểm cao trong số bài thi trắc nghiệm môn Tin học tập 12 


Bài 8: truy vấn vấn dữ liệu

A. Lý thuyết

1. Các khái niệm

a) mẫu hỏi

• csdl chứa tài liệu phản ánh toán bộ thông tin về đối tượng cần quản lí.

Bạn đang xem: Truy vấn dữ liệu thường được sử dụng

• thắc mắc phức tạp, tương quan tới nhiều bảng thì ta sử dụng tới mẫu mã hỏi.

• sử dụng mẫu hỏi cùng liên kết, ta có thể thống kê dữ liệu, nhóm và lựa chọn các bạn dạng ghi của đa số bảng.

+ mẫu mã hỏi hay được sử dụng để:

+ bố trí các bạn dạng ghi

+ lựa chọn các bản ghi thỏa mãn các điều kiện cho trước

+ Chọn những trường nhằm hiển thị

+ thực hiện tính toán: tính mức độ vừa phải cộng, tính tổng, ….

+ Tổng hợp với hiển thị thông tin từ rất nhiều bảng hoặc chủng loại hỏi khác

• tất cả 2 chính sách làm việc, đó là cơ chế thiết kế và cơ chế trang dữ liệu.

• hiệu quả mẫu hỏi cũng đóng vai trò như 1 bảng

b) Biểu thức

• Để thực hiện các thống kê giám sát và kiểm tra các điều kiện, Access có các công cụ để viết các biểu thức, bao hàm toán hạng và phép toán.

• những phép toán thường xuyên dùng:

+ Phép toán số học: +,-,∗,/

+ Phép toán so sánh: , =,=,

+ Phép toán Lôgic: AND, OR, NOT

• Toán hạng trong tất cả các biểu thức có thê là:

+ tên trường: (đóng vai trò những biến) được ghi trong vết ngoặc vuông. Ví dụ: ,

+ Hằng số, ví dụ: 0.1; 1000000,…

+ Hằng văn bản, được viết trong dấu nháy kép, ví dụ: "Nam", "Nữ",…

+ Hàm: (sum, avg, …)

c) các hàm

• Access hỗ trợ một số hàm những thống kê thông dụng áp dụng cho những nhóm, gọi là hàm gộp nhóm:

+ SUM: Tính tổng vốn số bên trên trường chỉ định.

+ AVG: Tính quý hiếm trung bình các giá trị số bên trên trường chỉ định

+ MIN: Tìm giá trị bé dại nhất của các số nằm ở trường chỉ định

+ MAX: Tìm giá trị mập nhất của những số nằm ở trường chỉ định

+ COUNT: Đêm những ô khác rỗng vị trí trường chỉ định

• lưu giữ ý: tư hàm trước tiên chỉ thực hiên bên trên kiểu tài liệu số.

2. Tạo ra mẫu hỏi

• Để thao tác với mẫu hỏi, chọn Queries trong bảng lựa chọn đối tượng.

• rất có thể tạo mẫu mã hỏi mới bằng cách dùng thuật sĩ hoặc từ bỏ thiết kế. Quá trình chính để sản xuất một mẫu hỏi bao gồm:

+ Chọn dữ liệu nguồn (các bảng và mẫu hỏi khác) đến mẫu hỏi;

+ Chọn các trường từ tài liệu nguồn để đưa vào mẫu mã hỏi;

+ Khai báo các điều kiện nhằm lọc các bạn dạng ghi phải đưa vào chủng loại hỏi;

+ Chọn những trường dùng để làm sắp xếp các bạn dạng ghi trong mẫu mã hỏi;

+ Tạo các trường đo lường và tính toán từ các trường sẽ có;

+ Đặt điều kiện gộp nhóm.

• lưu lại ý: Không duy nhất thiết phải thực hiện tất cả công việc này.

• tất cả hai cơ chế thường dùng để gia công việc với mẫu mã hỏi: chế độ thiết kế và chính sách trang dữ liệu.

• Trong chính sách thiết kế, ta rất có thể thiết kế bắt đầu hoặc xem tốt sửa đổi xây đắp cũ của mẫu hỏi.

• Để thi công mẫu hỏi mới, triển khai một trong hai phương pháp sau:

+ phương pháp 1: Nháy lưu ban vào Create query by using wizard.

+ biện pháp 2: Nháy đúp vào Create query in kiến thiết view.

*

• Để xem hay sửa đổi xây đắp mẫu hỏi, thực hiện:

+ lựa chọn mẫu hỏi buộc phải xem hoặc sửa.

Xem thêm: Chiêm Ngưỡng 50 Hình Nền Máy Tính Thiên Hà Elip, Top 50 Hình Nền Thiên Hà

+ 2. Nháy nút

*
.

• văn bản của từng hàng gồm có:

+ Field: Khai báo tên các trường được chọn. Đó là những trường sẽ xuất hiện trong mẫu hỏi hoặc những trường dùng làm lọc, sắp đến xếp, đánh giá giá trị...

+ Table: thương hiệu bảng đựng trường tương ứng.

+ Sort: khẳng định (các) trường yêu cầu sắp xếp.

+ Show: xác minh (các) trường xuất hiện thêm trong mẫu mã hỏi.

+ Criteria: tế bào tả điều kiện để lựa chọn các bản ghi gửi vào mẫu hỏi. Các điều kiện được viết dưới dạng biểu thức lôgic.

*

3. Ví dụ áp dụng

• khai thác CSDL ″Quản lý học sinh″, sản xuất mẫu hỏi cho biết thêm danh sách học sinh có điểm trung bình những môn bên trên từ 6.5 trở lên

+ 1. Nháy vào Create query in design View.

+ 2. Chọn bảng HOC_SINH làm dữ liệu

+ 3. Nháy tất cả các trường đưa vào mẫu hỏi

+ 4. Trong lưới QBE, dòng Criterial, tại những cột Toan, Li, Hoa, Van, Tin gõ: >=6.5

+ 5. Nháy nút

*
để triển khai và kết thúc.

*

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1:Truy vấn dữ liệu có nghĩa là:

A. In dữ liệu

B. Update dữ liệu

C. Tìm kiếm với hiển thị dữ liệu

D. Xóa những dữ liệu không đề xuất đến nữa

Lời giải


Trả lời:Truy vấn dữ liệu tức là tìm kiếm và hiển thị dữ liệu. Nếu thắc mắc chỉ tương quan tới một bảng dùng phương pháp tìm kiếm cùng lọc có thể tìm câu trả lời. Tuy thế với thắc mắc phưc tạp, liên quan tới nhiều bảng thì nên sử dụng mẫu hỏi.

Đáp án:C


Câu 2:Nếu những việc phức tạp, tương quan tới các bảng, ta sử dụng:

A. Mẫu hỏi

B. Bảng

C. Báo cáo

D. Biểu mẫu

Lời giải


Trả lời:Nếu vấn đề chỉ liên quan tới một bảng dùng cách thức tìm kiếm với lọc có thể tìm câu trả lời. Tuy vậy với thắc mắc phức tạp, liên quan tới các bảng thì cần sử dụng mẫu hỏi.

Đáp án:A


Câu 3:Để hiển thị một số bản ghi nào kia trong các đại lý dữ liệu, thống kê lại dữ liệu, ta dùng:

A. Mẫu hỏi

B. Thắc mắc

C. Liệt kê

D. Trả lời

Lời giải


Trả lời:Mẫu hỏi hay được sử dụng để sắp xếp các bản ghi, chọn những trường nhằm hiển thị, triển khai tính toán, lựa chọn các bản ghi thỏa mãn điều kiện cho trước, tổng hợp và hiển thị thông tin từ rất nhiều bảng hoặc mẫu mã hỏi khác.

Đáp án:A


Câu 4:Các cơ chế làm bài toán với mẫu hỏi là:

A. Chủng loại hỏi

B. Chủng loại hỏi cùng thiết kế

C. Trang dữ liệu và thiết kế

D. Trang tài liệu và mẫu mã hỏi

Lời giải


Trả lời:Có hai chế độ thường dùng để triển khai việc với mẫu hỏi: chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu. Trong chính sách thiết kế, ta có thể thiết kế mới hoặc xem giỏi sửa đổi thi công cũ của chủng loại hỏi.

Đáp án:C


Câu 5:Kết quả tiến hành mẫu hỏi có thể tham gia vào vấn đề tạo ra:

A. Bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi giỏi báo cáo

B. Bảng, biểu mẫu mã khác, mẫu mã hỏi khác hay những trang khác

C. Bảng, biểu mẫu, chủng loại hỏi khác giỏi báo cáo

D.Bảng, biểu mẫu, chủng loại hỏi khác

Lời giải


Trả lời:Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra bảng, biểu mẫu, mẫu mã hỏi khác giỏi báo cáo.

Đáp án:C


Câu 6:“ /” là phép toán thuộc nhóm:

A. Phép toán so sánh

B. Phép toán số học

C. Phép toán logic

D. Ko thuộc các nhóm trên

Lời giải


Câu 7:Phát biểu như thế nào sai trong các phát biểu sau khoản thời gian nói về mẫu hỏi?

A. Biểu thức số học tập được áp dụng để mô tả các trường tính toán

B. Biểu thức xúc tích và ngắn gọn được áp dụng khi tùy chỉnh cấu hình bộ lọc đến bảng, cấu hình thiết lập điều khiếu nại lọc để chế tạo ra mẫu hỏi

C. Hằng văn bản được viết trong cặp dấu nháy đơn

D. Hàm gộp đội là các hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

Lời giải


Câu 8:Trong lưới QBE của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chính sách thiết kế) thì hàng Criteria có chân thành và ý nghĩa gì?

A. Mô tả điều kiện để chọn các bạn dạng ghi gửi vào chủng loại hỏi

B. Xác minh các trường mở ra trong mẫu mã hỏi

C. Xác minh các trường buộc phải sắp xếp

D. Khai báo tên những trường được chọn

Lời giải


Trả lời:Trong lưới QBE của hành lang cửa số mẫu hỏi (mẫu hỏi ở cơ chế thiết kế) thì sản phẩm Criteria có ý nghĩa là tế bào tả đk để lựa chọn các phiên bản ghi chuyển vào mẫu mã hỏi. Các điều khiếu nại được viết bên dưới dạng biểu thức logic.

Đáp án:A


Câu 9:Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Để tìm những học sinh có điểm một tiết trên 7 và điểm thi học kỳ trên 5 , trong chiếc Criteria của ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức đk nào sau đây là đúng:

A. MOT_TIET > 7 và HOC_KY >5

B. > 7 and >5

C. > 7 OR >5

D. > "7" và >"5"

Lời giải


Trả lời:Toán hạng trong những biểu thức hoàn toàn có thể là:

+ Hằng văn bản được viết trong cặp dấu nháy kép ví dụ: “Nam”

+ Hàm gộp team là những hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

+ Hằng số, ví dụ: 0.1; 1000,…

+ thương hiệu trường ( đóng vai trò các biến) được ghi trong vệt ngoặc vuông. Ví dụ: điểm một huyết trên 7 và điểm thi học kỳ trên 5 , trong loại Criteria của ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức điều kiện là > 7 & > 5

Đáp án:B


Câu 10:Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Trong chủng loại hỏi, biểu thức số học tập để chế tạo ra trường bắt đầu TRUNG_BINH, lệnh như thế nào sau đây là đúng:

A. TRUNG_BINH:(2* + 3*)/5

B. TRUNG_BINH:(2* MOT_TIET + 3*HOC_KY)/5

C. TRUNG_BINH:(2* + 3*):5

D. TRUNG_BINH=(2* + 3*)/5

Lời giải


Trả lời:. Biểu thức số học được áp dụng để tế bào tả những trường đo lường trong chủng loại hỏi với được áp dụng dấu hai chấm.